Sociaal domein en mededinging

De verantwoordelijkheden die met de decentralisaties bij de gemeente zijn belegd, hebben betrekking op het gebied van langdurige zorg, participatie, jeugdzorg en passend onderwijs. Gemeenten hebben daarbij de taak om de beste zorg en ondersteuning in te kopen voor hun burgers, voor een goede prijs. Er zijn aandachtspunten verbonden aan de inkoop van zorg op het terrein van het (Europees) mededingingsrecht. Vragen die bij de inkoop van zorg spelen zijn bijvoorbeeld:

  • Mogen twee aanbieders samen inschrijven en dan onderling afspreken wie het werk uitvoert?
  • Mag de gemeente aanbieders verzoeken om samen te werken?
  • Mag de gemeente aanbieders vragen een wijkindeling te maken met één aanbieder per wijk?

Samenwerking zorgaanbieders

Samenwerking tussen zorgaanbieders kan positief zijn voor de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld wanneer aanbieders verschillende soorten zorg goed op elkaar afstemmen. Zorgaanbieders mogen op basis van het mededingingsrecht echter geen afspraken maken die verder gaan dan nodig is. Zo mogen er geen afspraken gemaakt worden over de prijzen voor zorg, en mag er niet worden afgestemd wie in welk gebied zorg levert. Dit beperkt namelijk de keuzevrijheid voor gemeenten en hun inwoners, wat kan leiden tot minder goede kwaliteit van zorg en hogere prijzen. De Handleiding combinatieovereenkomsten van het Ministerie van Economische Zaken biedt informatie over afspraken tussen ondernemingen bij aanbestedingen.

Verantwoordelijkheden gemeenten

Voor gemeenten is het belangrijk om er goed op te letten dat de afspraken die zorgaanbieders met elkaar maken, daadwerkelijk bijdragen aan goede zorg voor hun inwoners. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hiervoor een aantal vuistregels geformuleerd. Wanneer gemeenten het vermoeden hebben dat er bij aanbestedingen prijsafspraken zijn gemaakt, of dat er in strijd met de (Europese) mededingingsregels is gehandeld, kunnen zij dit melden bij de ACM.

Concurrentieregels zorg

Het is voor ondernemingen in de zorgsector niet altijd duidelijk wanneer samenwerken wel en niet toegestaan is. Daarom heeft de ACM Richtsnoeren voor de Zorgsector opgesteld. Met deze richtsnoeren moet het voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partijen duidelijker worden welke samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet.

Om de richtsnoeren beter aan te laten sluiten op de vragen die in het veld leven en rekening te kunnen houden met specifieke kenmerken en actuele ontwikkelingen, heeft de ACM een brede consultatie onder zorgaanbieders, zorgverzekeraars, brancheverenigingen en andere deskundigen uitgevoerd.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG