Staatsteun bij SW-bedrijven

Participatiewet

Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel hulp nodig hebben. Wanneer gemeenten subsidies verlenen aan een SW-bedrijf moeten zij daarbij de Europese staatssteunregels in acht nemen. Subsidieverlening van een gemeente aan een specifiek SW-bedrijf die economische activiteiten verricht, bevat een risico op staatssteun.

Vrijstellingsmogelijkheden

De Europese Commissie heeft het voor gemeenten mogelijk gemaakt om met de interne markt verenigbare staatssteun aan SW-bedrijven te kunnen verlenen. Onder voorwaarden kan hiertoe gebruik worden gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de de-minimisverordening. Daarnaast is het mogelijk om de steun in te richten als compensatie voor de uitvoering van de een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

De AGVV maakt het voor gemeenten mogelijk om aan SW-bedrijven steun te verlenen ten behoeve van de aanwerving en indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers. De mogelijkheden hiertoe zijn neergelegd in de artikelen 32 tot en met 35 van de AGVV. Als “kwetsbare werknemers” kwalificeren onder meer personen die ten minste zes maanden werkloos zijn, jongeren tussen 15 en 24 jaar, laaggeschoolden, alleenstaande ouders en personen ouder dan 50 jaar.

Als steun voor de aanwerving en indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers voldoet aan de voorwaarden uit de AGVV, is deze verenigbaar met de interne markt en hoeft deze niet bij de Europese Commissie te worden aanmeld. Gemeenten dienen de Commissie slechts op de hoogte te stellen van de steun door middel van een kennisgeving.

De-minimissteun

Indien steun van een gemeente aan een onderneming die sociale werkvoorzieningen aanbiedt, over een periode van drie jaar onder € 200.000 ligt, kan mogelijk van de de-minimisverordening gebruik worden gemaakt. Steun die aan de voorwaarden uit de de-minimisverordening voldoet, kwalificeert niet als staatssteun en hoeft dus ook niet bij de Europese Commissie te worden aangemeld.

Diensten van algemeen economisch belang

Uit de DAEB gids van de Europese Commissie uit 2013 volgt dat gemeenten maatschappelijke- en arbeidsintegratie als DAEB kunnen definiëren en de uitvoering ervan kunnen toewijzen aan een onderneming. Dergelijke steun kan onder het DAEB Vrijstellingsbesluit vallen. Dit betekent dat als de steun aan alle voorwaarden uit dit besluit voldoet, deze is vrijgesteld van de meldplicht bij de Europese Commissie. Uitgebreide informatie over DAEB en het DAEB Vrijstellingsbesluit vindt u in ons DAEB dossier.

NEDAB

Niet Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) zijn uitgezonderd van de staatssteunregels. Als een SW-bedrijf naast de NEDAB een economische taak uitvoert, zoals een commerciële re-integratiedienst, is het van belang de boekhouding te scheiden.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Staatsteun bij SW-bedrijven

Praktijkvragen Staatsteun bij SW-bedrijven

Voorbehouden opdracht aan sw-bedrijf na decentralisaties

Als gemeente kunnen we op basis van de bestaande aanbestedingsrichtlijnen onder bepaalde voorwaarden opdrachten voorbehouden aan Sociale Werkbedrijven. Vanaf 1 januari 2015 gaat echter vanwege het decentralisatietraject de huidige Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) op in de nieuwe Participatiewet. De taken van bestaande Sociale Werkbedrijven (sw-bedrijven) zullen gaan veranderen en mogelijk op termijn verdwijnen. Kunnen wij vanaf het nieuwe jaar dan nog wel gebruik maken van de bestaande regeling in de aanbestedingsrichtlijnen met betrekking tot het voornoemde voorbehoud van opdrachten aan SW-bedrijven?

Bekijk het antwoord