Verantwoordelijkheden gemeenten

Wat is het sociaal domein?

Gemeenten hebben sinds januari 2015 vergaande taken gekregen met betrekking tot het sociaal domein. Dit omhelst onder andere jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Op deze pagina kunt u informatie vinden over de raakvlakken tussen het sociaal domein en het Europees recht.

Decentralisaties

In januari 2015 werden er drie wetten ingevoerd, dan wel aangepast, die ervoor zorgden dat het sociaal domein gedecentraliseerd werd en gemeenten hier de verantwoordelijkheid over kregen. Deze wetten zijn de:

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015): ter vervanging van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
  2. Jeugdwet;
  3. Invoeringswet Participatiewet (onder meer tot wijziging van de Wet Werk en Bijstand (WBB), Wet op de sociale werkvoorziening (WSW), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten gericht op bevordering tot deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen).

De doelen van de decentralisatie waren onder andere het verminderen van de regeldruk voor burgers en ervoor zorgen dat zij één duidelijk aanspreekpunt zouden hebben. Ook zou er nu op een efficiëntere manier zorg en ondersteuning geboden kunnen worden aan mensen die dit nodig hebben. Daarnaast zou de nieuwe wetgeving ook de kosten moeten verminderen.

VRAAGSTUKKEN SOCIAAL DOMEIN

Gemeenten worden bij het sociaal domein geconfronteerd met vraagstukken over bijvoorbeeld:

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


X