Jeugdwet

In januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd ter vervanging van de Wet op de jeugdzorg. Het belangrijkste verschil is dat onder de Wet op de jeugdzorg de uitvoering bij de provincies lag, en onder de huidige wet ligt dit bij de gemeenten. Daarnaast zijn de taken van gemeenten uitgebreid met gesloten en geestelijke jeugdzorg (ggz), zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en ggz in het kader van jeugdstrafrecht, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een van de doelen van de jeugdwet is het gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, hun ouders en hun netwerk, waarbij zij zelf de regie over hun leven behouden en samen met hulpverleners naar oplossingen zoeken. Daarnaast moet de wet zorgen voor samenhangende hulp voor gezinnen, met één helder plan en één regisseur en moet er eerder hulp op maat geboden worden voor kwetsbare kinderen.

Doelgroep

In de Jeugdwet is de zorg en ondersteuning geregeld voor jongeren met bijvoorbeeld een beperking, een stoornis, psychische problemen, een aandoening of opgroeiproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar die zorg of ondersteuning nodig hebben. Intensieve en permanente zorg valt niet onder de Jeugdwet, maar onder de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.

Jeugdhulpplicht

In de Jeugdwet is de jeugdhulpplicht voor gemeenten opgenomen. Dit houdt in dat gemeenten verplicht zijn jeugdigen te adviseren welke hulp het meest geschikt is en samen met jeugdigen de juiste vorm van hulp te kiezen en te zorgen dat deze hulp daadwerkelijk beschikbaar is. Daarnaast hebben gemeenten de volgende taken:

 • Het regelen van jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit;
 • Het opstellen van een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg;
 • Het aanbieden van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
 • Het regelen van de aanpak van kindermishandeling;
 • Samenwerkingsverbanden leggen met sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie;
 • Het aanwijzen van vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners.

Vormen van jeugdhulp

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om voor elke jeugdige die dat nodig heeft de passende vorm van jeugdhulp beschikbaar te stellen. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp:

 • Ambulante jeugdhulp: hulp thuis bij problemen in het gezin.
 • Pleegzorg: pleegouders nemen (tijdelijk) de zorg voor een kind op zich. De gemeente moet dit goedkeuren.
 • Jeugdzorgplus: instelling voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen.
 • Jeugdinstelling: verblijf op vrijwillige of gedwongen basis, voor jeugdigen met uiteenlopende problemen.
 • Jeugd-GGZ: geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen met een psychische aandoening.
 • Jeugdzorg voor jongeren met een beperking: (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, somatische/chronische aandoening, psychiatrische aandoening.
 • Ondertoezichtstelling en voogdij: verplichte hulp bij de opvoeding en het afnemen van het gezag van de ouders over het kind.
 • Jeugdreclassering: begeleiding voor jongeren en kinderen die met politie of justitie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gehad.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG