Staatssteun

Decentrale overheden die steun willen verlenen, moeten rekening houden met de staatssteunregels. De Europese Unie (EU) wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Vanwege de mogelijke verstoring van de mededinging op de Europese markt, is staatssteun in principe verboden. Er gelden echter vele uitzonderingen op het staatssteunverbod. Controle op overheids- of staatssteun aan ondernemingen is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid.

Wat is staatssteun?

Staatssteun is het direct dan wel indirect verstrekken van financiële steun aan ondernemingen door overheden. De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt en heeft daarom staatssteunregels opgesteld om eventuele steun door overheden in goede banen te leiden. Deze staatssteunregels zijn neergelegd in de artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Wanneer is er sprake van staatssteun?

Er is sprake van staatssteun in de zin van het Europees recht wanneer voldaan wordt aan de vijf cumulatieve staatssteuncriteria, zoals genoemd in artikel 107, lid 1 van het VWEU:

Uitgebreide informatie over de bovenstaande criteria is te vinden op de pagina criteria staatssteun.

Staatssteunverbod

Staatssteun is in principe verboden omdat hiermee de mededinging op de Europese markt kan worden verstoord. Een maatregel levert pas staatssteun op als er aan alle voorwaarden van de cumulatieve criteria van het staatssteunverbod wordt voldaan.

Vormen van staatssteun

Staatssteun kan in allerlei vormen voorkomen en beperkt zich niet alleen tot de klassieke subsidie. Steunmaatregelen in de vorm van garanties, leningen, risicokapitaal, verlaagde huur en grondverkoop onder de marktwaarde kunnen hier ook onder vallen. Daarnaast zijn tevens de financiële middelen vanuit de Europese fondsen en programma’s onderworpen aan de staatssteunregels. Meer informatie over de verschillende vormen van staatssteun is te vinden op de pagina financieringsinstrumenten.

Staatssteun voorkomen

Hoewel staatssteun in beginsel verboden is en moet worden aangemeld bij de Europese Commissie ter goedkeuring, zijn er veel mogelijkheden om staatssteun in lijn met Europese wetgeving te verlenen dan wel te voorkomen. Zo biedt de Commissie een aantal manieren om staatssteun onder te brengen bij verschillende vrijstellingsverordeningen. Op basis hiervan kunnen decentrale overheden steun verlenen voor bepaalde beleidsdoelen, zonder dat een formele aanmeldingsprocedure nodig is.

De vrijstellingsverordeningen die het meest toegepast worden zijn de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). In onze kennisgevingen-barometer vindt u meer informatie over de toepassing van deze vrijstellingen door decentrale overheden. Voor lage steunbedragen kunnen overheden de de-minimisverordening gebruiken.

Wanneer niet aan alle criteria van artikel 107 lid 1 VWEU wordt voldaan, is er geen sprake van staatssteun en hoeft er geen melding te worden gemaakt van de verleende steun. Tevens zijn er mogelijkheden om, in enkele gevallen, staatssteun te voorkomen. Hierbij valt onder andere te denken aan het doen van een openbare aanbesteding, het marktconform maken van een lening of het kwalificeren van een bepaalde activiteit als dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Beleidsterreinen

Hieronder staat een aantal beleidsterreinen opgesomd waarvoor decentrale overheden steun kunnen verlenen en mogelijk met staatssteunregels te maken krijgen:

 • Breedband
 • Cultuur
 • Grondtransacties
 • Infrastructuur
 • Landbouw
 • Lokale en regionale omroepen
 • Luchtvaart
 • Migratie
 • Monumenten
 • Natuurbeheer
 • Onderwijs
 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I)
 • Opleidingssteun
 • Redding- en herstructureringssteun
 • Regionale steun
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal domein
 • Sport
 • Steun voor MKB/KMO
 • Steun voor milieubescherming
 • Vervoer
 • Visserij
 • Woningcorporaties
 • Zorg

Nadere informatie over de individuele beleidsterreinen is te vinden op de pagina beleidsterreinen staatssteun.

Decentrale overheden

De Europese staatssteunregels zijn gericht aan overheden en zij kunnen hiermee te maken krijgen wanneer zij steun verlenen. Meer precies is dit het geval wanneer er sprake is van een maatregel die met staatsmiddelen is bekostigd en deze de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalst of dreigt te vervalsen en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.

Eén van de criteria uit artikel 107 lid 1 VWEU ziet namelijk op de afkomst van de steun. Om van staatssteun te kunnen spreken, moet een maatregel immers toerekenbaar zijn aan de staat en (zijdelings) worden bekostigd met staatsmiddelen. Ook middelen van decentrale overheden worden aangemerkt als staatsmiddelen. Decentrale overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving en een correcte toepassing van de staatssteunregels. Indien decentrale overheden steun willen verlenen dienen zij rekening te houden met de voorwaarden die daarvoor gelden.

Controle en Risico’s

De Europese Commissie oefent, in samenwerking met de lidstaten, een permanente controle uit op de in de lidstaten bestaande steunmaatregelen en steunregelingen. Hierbij gaat het vooral om controle achteraf, waardoor de verantwoordelijkheid in de eerste plaats ligt bij de decentrale overheden. De controle ziet zowel op maatregelen die zijn aangemeld en kennisgegeven, als maatregelen waar de Europese Commissie op andere wijze hoogte van krijgt.

De Europese Commissie kan een onderzoek starten indien zij vermoedt dat er mogelijk onverenigbare steun is verleend. Blijkt uit het onderzoek van de Commissie dat er inderdaad onverenigbare steun is verleend, dan moet deze mogelijk worden teruggevorderd. Meer hierover leest u onder procedures staatssteun.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Staatssteun

Landbouw beleid

De doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn vastgesteld in art. 33 van het VWEU. De landbouwsector heeft specifieke kenmerken en een historische plaats in het Europees beleid. Daarom gelden er specifieke staatssteunregels voor de landbouwsector.

Plattelandontwikkelingsbeleid

In de Verordening plattelandsontwikkeling is het plattelandsontwikkelingsbeleid van 2007 tot 2013 vastgesteld en is de rol van plattelandsontwikkeling als tweede pijler van het GLB bevestigd.

Landbouw en staatssteun

In art. 88 en 89 van de Verordening staat specifieke staatssteunbepalingen. Steun voor plattelandsontwikkeling moet in overeenstemming zijn met het Verdrag (art. 5).

Sport en staatssteun beleid

Bevoegdheid EU

Volgens art. 6 VWEU is de EU bevoegd lidstaten te ondersteunen, coördineren en aan te vullen op onder andere het gebied van sport. Daarnaast geeft art. 165 aan dat de EU eerlijkheid en openheid van sportcompetities en samenwerking tussen organisaties wil bevorderen.

Europees werkplan voor sport

In mei 2014 is het Europese werkplan voor sport verschenen voor de periode 2014-2017. Het werkplan inventariseert de economische aspecten van sport, en besteedt met name aandacht aan een duurzame financiering van sport. Het plan gaat in op de volgende aspecten:

–       Ontwikkelingen op andere beleidsvelden (mededingingsregels, staatssteun, gemeenschappelijk belastingstelsel) van invloed op de financiering van de sportsector
–       Europese fondsen, zoals het Eurasmus+ programma,  die middelen beschikbaar stellen voor de sportsector
–       De uitwisseling van best practices

Mededeling Europese dimensie van sport

In januari 2011 verscheen een Mededeling over de Europese dimensie van sport. Deze vormt een aanvulling op het Witboek uit 2007.

Vervoer en milieu

‘Vervuiler betaalt’-principe

In juli 2008 heeft de Commissie een Mededeling, getiteld Strategie voor de Internalisering van de Externe Kosten van Vervoer opgesteld. De Europese Commissie wijst er in deze Mededeling op dat er volgens haar behoefte is aan een doelmatiger tarifering van het vervoer, die beter overeenstemt met de reële kosten van dat vervoer.

Handvatten voor mogelijkheden

In de mededeling worden enkele handvatten geboden voor het creëren van mogelijkheden om:

– de kosten van het goederenvervoer over de weg te internaliseren;
– duurzamer autogebruik te stimuleren;
– om een strategie voor de internalisering van de externe kosten van de overige vervoerwijze te ontwikkelen (luchtvaart, spoorvervoer, scheepvaart en waterwegen).

Gemeenschappelijk kader voor berekenen van kosten

In de technische bijlage bij de Mededeling wordt een gemeenschappelijk kader geboden voor de berekening van de externe kosten van congestie, luchtverontreiniging, geluidshinder en klimaatverandering op basis van gemeenschappelijke beginselen en een gemeenschappelijke methodologie.

Evaluatie maatregelen

De Commissie zal in 2013 een evaluatie van de maatregelen uit de strategie maken en onderzoeken welke voortgang er is geboekt op het gebied van internalisering. Rekening houdend met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek zal de analyse van de externe kosten worden geactualiseerd. Indien nodig en rekening houdend met de geboekte vooruitgang, zullen andere externe kosten, zoals kosten in verband met biodiversiteit, natuur- en landschapskosten en ruimtebeslag, worden meegenomen in de analyse.

Nationaal beleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op nationaal niveau heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in 2012 de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Daarin wordt onder ander de nieuwe rolverdeling Rijk-decentrale overheden uitgelegd. Provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor het afstemmen tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking komt voor uit de SVIR. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat voor ondermeer bestemmingsplannen de treden van de ladder moet worden doorlopen. De handreiking ondersteunt decentrale overheden bij de toepassing van de ladder. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd.

Meer informatie

Website Rijksoverheid, Ruimtelijke ordening en bereikbaarheid

Jurisprudentie Staatssteun

Appingedam

Europese Commissie tegen Nederland, 19 juli 2006. Besluit C35/2005. De Europese Commissie heeft de bovenstaande benadering in deze zaak herhaald. Zij stelde dat overheidsfinanciering van de aanleg van nieuwe breedbandnetwerken, naast bestaande breedbandinfrastructuur, wel als staatssteun moet worden beschouw.

Lees meer

Breedband Beieren

Europese Commissie tegen Duitsland, 26 november 2010. Besluit N299/2010. Op basis van art. 107 lid 3c VWEU en de breedbandrichtsnoeren, heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend voor het breedbandproject Beieren. De deelstaat heeft voldaan aan de transparantieverplichtingen van de richtsnoeren. Ze heeft een marktonderzoek verricht en openbare consultaties gehouden.

Lees meer

Citynet Amsterdam

Europese Commissie tegen Nederland, 20 december 2006. Besluit Besluit C53/2006. In deze beschikking omlijnt de Europese Commissie het begrip MEIP aan de hand van vier criteria. Het is tot nu toe het enige breedbandbesluit waarin het MEIP werd getoetst.

Lees meer

Estwin

Europese Commissie tegen Estland, 20 juli 2010. Besluit N196/2010. In deze zaak keurde de Europese Commissie DAEB compensatiesteun goed op basis van art. 106 lid 2 VWEU, de Altmakvoorwaarden, de DAEB Vrijstellingsbeschikking en de Breedbandrichtsnoeren. Estland heeft een project aangemeld dat het hele land van breedbanddekking moest voorzien. Volgens de Commissie voldoet Estland aan alle Altmarkvoorwarden, waaronder aanbesteding.

Lees meer

Garanties

Europese Commissie, 4 april 2006. Marktpassageplan Haaksbergen

Zaak C-33/2005. Deze zaak laat een voorbeeld zien waarbij de Europese Commissie een garantstelling bij gebiedsexploitatie zowel aan de Mededeling grondtransacties als aan de Mededeling garanties toetste.

Toekenning kosten
De gemeente Haaksbergen had toegezegd om 35% van de mogelijke kosten in verband met schadevorderingen op grond van art. 49 Wet op Ruimtelijke Ordening toe te kennen aan de bij het project betrokken ontwikkelaars.

Mededeling garanties
Op basis van de Mededeling garanties 2000 (punt 2.1.2) kwalificeerde de Commissie deze toezegging als een voordeel voor de ontwikkelaars:

– ‘Het risico dat als gevolg van de schadevorderingen vergoedingen moeten worden uitbetaald, wordt gedeeltelijk door de overheid gedragen’;
– ‘De gemeente ontvangt voor deze gedeeltelijke garantie geen premie. Hierdoor ontlopen de ondernemingen de kosten die zij normaal in het kader van een bouwproject moeten dragen. Hetzij in de vorm van een garantie-/verzekeringspremie, hetzij (indien zij geen verzekering afsluiten) in de vorm van voorzieningen voor de mogelijke uitkering van een schadevergoeding. Er is derhalve sprake van een voordeel’.

Aldus de Commissie. Kortom, wilde de gemeente het voordeel voorkomen, dan hadden de ontwikkelaars voor deze garantie een passende garantiepremie moeten betalen

Grensoverschrijdend effect

Europese Commissie, 21 september 2016

De Europese Commissie nam op 21 september vijf nieuwe besluiten over mogelijke staatssteun en het begrip interstatelijke handel. Deze besluiten, met betrekking tot steun aan Spaanse media-outlets, Duitse sportfacilitieiten, een Duitse haven en aan een Portugese thuiszorginstelling, worden hieronder toegelicht.

Spanje

In de besluiten waar de Europese Commissie zich richt tot Spanje, gaat het over steun verleend aan lokale media-outlets.

Besluit Baskische media-outlets. Dit besluit heeft betrekking op steun aan Baskische media-outlets, ter promotie van de Baskische taal. Volgens de Commissie werd er zuiver lokale steun verleend, er was immers geen sprake van ongunstige beïnvloeding van het Europese handelsverkeer. Omdat het steunbedrag erg gering was, had de steun slechts betrekking  op een regionale markt, namelijk de Baskische. Daarnaast waren de steunontvangende partijen kleine ondernemingen, met een beperkte distributie reikwijdte.

Besluit Valenciaanse media-outlets. Dit besluit heeft betrekking op steun aan Valenciaanse media-outlets, ter promotie van het Valenciaanse dialect. Ook hier was de Commissie van mening dat er slechts sprake was van een regionale markt met een zeer specifieke doelgroep en dat het steunbedrag erg gering was.

Duitsland

Besluit lokale sportfaciliteiten (dit besluit is nog niet gepubliceerd). De Commissie oordeelde over Beierse steun verleend aan lokale sportfaciliteiten. Deze werden vernieuwd en voorzien van accommodatie, dat bedoeld was voor openbare scholen en amateur-sportclubs. Volgens de Commissie was er geen sprake van staatssteun, omdat de sportfaciliteiten slechts gericht waren tot regionale afnemers en consumenten met een beperkte omvang van activiteiten.

Besluit zeehaven Föhr. In dit besluit wordt toegezien op steun dat verleend was aan het kleine Duitse eiland Föhr, met betrekking tot de renovatie en modernisering van de lokale zeehaven. Volgens de Commissie was hier wederom geen sprake van staatssteun, omdat de zeehaven voornamelijk gebruikt wordt om een verbinding te creëren met het Duitse vaste land. Daarnaast is de zeehaven onaantrekkelijk voor internationale zeevaart, en is er geen sprake van concurrentie met andere zeehavens in de nabije omgeving.

Portugal

Besluit thuiszorginstelling (dit besluit is nog niet gepubliceerd). In dit besluit oordeelt de Commissie over steun verleend aan een Portugese thuiszorginstelling voor ouderen en gehandicapten. De Commissie meende wederom dat er geen sprake was van effect op de tussenstatelijke handel, omdat de steun puur lokaal van aard was. Dit omdat de thuiszorginstelling volgens de Commissie enkel opereerde binnen een kleine Portugese stad en specifiek was gericht tot de bewoners van deze stad. De kans was, volgens de Commissie, dan ook zeer klein dat potentiële klanten afkomstig zouden zijn van andere lidstaten.

Hof van Justitie EU, 2005. Oostenrijkse tandartsen

In 2005 bevestigde het Hof van Justitie EU in de zaak Oostenrijkse tandartsen dat er niet kon worden uitgesloten dat in Oostenrijk gevestigde gespecialiseerde tandartsen concurreren met tandartsen die hun vak in andere lidstaten uitoefenen. Er was sprake van een grensoverschrijdend effect en Europese concurrentievervalsing.

Complex

De afweging van het criterium grensoverschrijdend effect en concurrentievervalsing blijft complex en kan risico’s voor decentrale overheden met zich meebrengen. De Europese Commissie is uiteindelijk bevoegd hier uitsluitsel over te geven.

Overige zaken

Zaak Philip Morris, over concurrentievervalsing
Zaak Eni Lanerossi, over concurrentievervalsing in één lidstaat
Zaak Wouters, over activiteiten die buiten het economisch verkeer vallen of neerkomen op het uitoefenen van een overheidsvoorrecht
Zaak Altmark (punt 81 en 82), over kleine ondernemingen en lage steunbedragen
Zaak Maribel, over grensoverschrijdend effect binnen een lidstaat
Zaken Zwembad Dorsten, Nederlandse jachthavens, Brighton West Pier en Steun voor Bataviawerf, over lokale activiteiten
Zaken Matra en Vlaams Gewest, over hoogte steunbedrag
Zaken Italiaanse Textielindustrie, Kimberley en BAI, over sociale en culturele steun
Zaak MuzyQ, over de garantstelling die de gemeente Amsterdam verleende aan het muziek centrum dat volgens de rechtbank geen staatssteun is

Groenblauwe diensten

Europese Commissie, 27 februari 2006. Groenfonds Midden-Delfland

Zaak N-33/2005. Voorafgaand aan de goedkeuring van de Catalogus Groenblauwe Diensten 2007 heeft de Europese Commissie begin 2006 steunmaatregelen van gemeenten Midden-Delfland, Delft en Den Haag ten behoeve van het Groenfonds Midden-Delfland goedgekeurd.

Handhavind open agragrisch landschap
Het doel van het fonds is de handhaving van een open agrarisch landschap met een hoge milieu- en culturele waarde. Uit het fonds gefinancierde activiteiten worden opgenomen in de Catalogus Groenblauwe Diensten.

Grondtransacties

Europese Commissie, 14 december 2004. Aircraft Services Lemwerder

Steunmaatregel C56/2003. In dit besluit werd de vergelijkingsmethode door de Commissie als een goede berekeningsmethode voor grondtaxatie beoordeeld.

Hierbij komt de grondprijs tot stand door vergelijking met de waarde van recentelijk verkochte vergelijkbare grond in de gemeente of de regio. In Oosterhout Zwaaikom (17 juni 2008 (Steunmaatregel N209/2008) heeft de Commissie dit standpunt herhaald.

Europese Commissie, 19 juni 2002. Terra Mítica/Valencia

Steunmaatregel C 42/2001. De Mededeling grondtransacties schrijft niet een specifieke taxatiemethode voor. Dit is de beleidsruimte van de lidstaten. Deze beleidsruimte is echter niet onbeperkt.

De Commissie heeft in de toepassing van de mededeling ruimte geboden voor de verschillende taxatiemethoden in de lidstaten en in Nederland zelf. In deze zaak heeft Commissie een grondberekeningsmethode die voorzag in de kapitalisering van de verwachte opbrengsten goedgekeurd.

De gebruikte grondberekeningsmethode in deze zaak, komt overeen met de residuele grondwaardeberekening. De residuele grondwaarde wordt bepaald door de kosten die gemaakt moeten worden om vastgoed te realiseren af te trekken van de opbrengsten van het vastgoed.

HvJ EU, 16 december 2010. Seydaland

Zaak C-239/09. Bij de discussie welke berekeningsmethode het meest geschikt is, kan nieuwe rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State mogelijk uitkomst bieden. Uit recente uitspraken volgt dat het de overheden van de lidstaten een bepaalde beleidsruimte laat in het berekeningssysteem van de grondwaarde, zolang deze berekeningsmethode tot een ‘reële marktwaarde’ leidt.

In deze zaak overwoog het Hof dat wanneer het nationale recht regels invoert ter berekening van de marktwaarde van grond ten behoeve van de verkoop daarvan door de overheid, de toepassing van die regels, met het oog op hun conformiteit met art. 107 VWEU, in alle gevallen moet leiden tot een prijs die de marktwaarde zo dicht mogelijk benadert. Aangezien die marktwaarde theoretisch is, behalve wanneer de verkoop plaatsvindt tegen het hoogste bod, moet, zoals de Commissie opmerkt in haar mededeling van 1997 inzake verkoop van grond en gebouwen door openbare instanties, een speling van de verkregen prijs ten opzichte van de theoretische prijs worden aanvaard.

Het Hof overweegt verder dat het ontbreken van een afdoende actualisatiemechanisme kan leiden tot verkoopprijzen die niet de werkelijke prijzen op de betrokken markt weerspiegelen. Het Hof antwoordt dat het staatssteunverbod van artikel 107 VWEU zich niet verzet tegen een nationale regeling die voorziet in berekeningsmethoden voor de vaststelling van de waarde van land- en bosbouwterreinen die door de overheid te koop worden aangeboden in het kader van een privatiseringsplan, zoals die in de Duitse regeling, voor zover die methoden voorzien in actualisering van de prijzen in gevallen waarin sprake is van een aanzienlijke prijsstijging, zodat de daadwerkelijk door de koper betaalde prijs de marktwaarde van die terreinen zoveel mogelijk benadert.

Overige Zaken

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze beleidsruimte bevestigd. Zie hiervoor de zaken ABRvS 29 juni 2011, Bestemmingsplan Perkpolder, gemeente Hulst, LJN BQ9692; ABRvS 13 april 2011, Centrumplan Haaren, LJN BQ1077. Deze nieuwe rechtspraak stelt in zo veel woorden dat bij grondtransacties het voornaamste punt is dat de werkelijke marktprijs wordt vastgesteld.

EUrrest oktober 2015

Het EUrrest van oktober 2015 gaat over decentrale overheden die transacties met gronden aangaan. Zij dienen rekening te houden met de Europese staatssteunregels. De hoofdregel is dat dergelijke transacties staatssteun kunnen opleveren als deze niet tot stand komen aan de hand van één van de methodes die zijn beschreven in de Mededeling Grondtransacties van de Europese Commissie. Echter, uit de in dit EUrrest besproken zaak volgt dat, in bepaalde gevallen, de methode van de verkoop tegen het beste bod, zoals is omschreven in de Mededeling Grondtransacties, niet geschikt is om de marktwaarde van een perceel vast te stellen. Is dat het geval, dat is het gerechtvaardigd om rekening te houden met andere factoren dan de prijs.

EUrrest september 2012

Het EUrrest van september 2012 gaat over het besluit over staatssteun voor het gebiedsontwikkelingsproject Kanaalzone Apeldoorn. Deze geeft een goede kijk op de wijze waarop de Commissie steunmaatregelen voor herontwikkelingsprojecten beoordeelt. Belangrijk punt bij de goedkeuring van onrendabele topfinanciering is dat stedelijke herontwikkeling een publiek belang dient en bijdraagt aan de Europese doelstellingen op het gebied van sociale en economische cohesie.

Investering van de gemeente Rotterdam in het Ahoy-complex

Europese Commissie tegen Nederland, 21 oktober 2008. Besluit C4/2008 (ex N 97/2007, ex CP 91/2007). Deze beschikking is interessant voor decentrale overheden die investeren in accommodaties voor culturele, sport- en recreatie-evenementen.De Europese Commissie keurde op 21 oktober 2008 een investering van € 42 miljoen van Rotterdam goed. De investering ging naar de renovatie en uitbreiding van het Sportpaleis, een onderdeel van Ahoy’. Onderzoek heeft uitgewezen dat de investering geen onrechtmatig voordeel toekent aan de exploitant van het complex of aan een andere onderneming. De overeenkomsten met Rotterdam zijn namelijk tegen marktvoorwaarden (MEIP) gesloten. Deze maatregel houdt geen staatssteun in.

Lees meer

Kan staatssteun worden voorkomen?

Europese Commissie, 11 december 2007. Glasvezelnet Citynet Amsterdam

Zaak C-53/2006. Volgens de Commissie investeerde de gemeente Amsterdam, bij investering in een glasvezelnetwerk, onder dezelfde voorwaarden als de betrokken particuliere partijen. De investering vormde geen staatssteun, omdat deze in overeenstemming was met het zogenoemde MEIP-beginsel.

Vier criteria
Het Market Economy Investor Principle (MEIP-beginsel) wordt uiteen gezet aan de hand van vier criteria:

– De investeerders zijn marktinvesteerders. De investeringen van particuliere investeerders moeten een reële economische impact hebben;
– Alle betrokken partijen moeten de investering gelijktijdig hebben gedaan;
– De investeringsvoorwaarden moeten voor alle aandeelhouders identiek zijn;
– Er moet sprake zijn van gelijkheid van investeerderwaarden.

Nieuws Staatssteun

Staatssteun: geef uw feedback op de richtsnoeren voor staatssteun voor spoorondernemingen

In een openbare raadpleging vraagt de Europese Commissie feedback over de richtsnoeren Staatssteun voor spoorondernemingen. De voorgestelde aanpassingen aan de richtsnoeren zijn vooral gericht op de vereenvoudiging en verduidelijking van de bestaande regels. Maar ze bevatten nieuw beleid op gebied van interoperabiliteit, digitalisering, emissiereductie en promotie van spoor voor personenvervoer.

Lees het volledige bericht

Staatssteun: 2021 nu al een recordjaar met meer dan 400 kennisgevingen

Het Coördinatiepunt Staatssteun van Kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt gemeenten en provincies bij het kennisgeven van staatssteun aan de Europese Commissie. Het aantal afgeronde kennisgevingen in 2021 passeerde de 400 op 5 oktober 2021, een enorme stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Tot nu toe werd het hoogste aantal kennisgevingen afgerond in 2018, namelijk 292. In 2020 waren het er 255. Lees het volledige bericht

Staatssteun: geef uw feedback op de richtsnoeren voor risicofinanciering en de richtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun

In twee openbare raadplegingen vraagt de Europese Commissie feedback over de richtsnoeren voor risicofinanciering en de ontwerprichtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun. Beide raadplegingen gaan over conceptteksten van de richtsnoeren. De aanpassingen aan de richtsnoeren voor risicofinanciering zijn vooral gericht op de vereenvoudiging en verduidelijking van de regels. De ontwerprichtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun bevatten wijzigingen om aan te sluiten op de beleidsprioriteiten van de Green Deal. Lees het volledige bericht

Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden over 2020

Deze week ontvangen alle gemeenten en provincies een bericht met het verzoek te rapporteren over de staatssteunuitgaven in 2020. Over de verleende steun in het kader van de goedgekeurde besluiten met betrekking tot het doelgroepenvervoer (SA.57554 en SA.61360) moet dit jaar ook gerapporteerd worden. Over de staatssteunuitgaven ten behoeve van DAEB’s hoeft dit jaar niet gerapporteerd te worden. Bij de rapportage in 2022 zal worden gevraagd om te rapporteren over de DAEB-uitgaven in 2020 en 2021. In dit bericht vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures. Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert resultaten van de evaluatie van de staatssteunregels voor land- en bosbouw en plattelandsgebieden

De Europese Commissie heeft een evaluatie van de staatssteunregels voor de land- en bosbouwsector en plattelandsgebieden uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat de staatssteunregels goed functioneren maar er gerichte aanpassingen gedaan moeten worden om de regels beter te laten aansluiten op de Europese beleidsprioriteiten van de Green Deal. Ook zijn de regels rondom productielimieten verouderd en dienen verschillende definities verhelderd te worden. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt voor het opstellen van de nieuwe staatssteunregels voor de landbouwsector die in 2023 in werking moeten treden. Lees het volledige bericht

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd

De Europese Commissie heeft op 19 april de herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode van 2022 tot 2027 goedgekeurd. De richtsnoeren bevatten voorwaarden waaronder (decentrale) overheden regionale steun mogen verlenen aan ondernemingen die zich in de aangewezen achterstandsregio’s bevinden. Ook vormen de richtsnoeren de basis voor het opstellen van de Nederlandse regionale steunkaart voor de periode vanaf 2022. Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt feedback op herziening staatssteunregels betreffende onderzoek, ontwikkeling en innovatie

De Europese Commissie heeft een vernieuwde versie van de Mededeling over de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) voorgesteld. De voorgestelde aanpassingen zouden nodig zijn om rekening te houden met de industriële en digitale strategie van de EU en de Europese Green Deal. De Europese Commissie vraagt decentrale overheden om feedback.

Lees het volledige bericht

Tweejaarlijkse rapportage subsidies WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)

Elke twee jaar moet Nederland aan de World Trade Organisation (WTO) rapporteren over alle subsidies die onder het WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) vallen. Decentrale overheden worden verzocht het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te informeren over subsidies die onder de reikwijdte van de ASCM vallen.

Lees het volledige bericht

Terugblik op 2020: toename van het aantal kennisgevingen door decentrale overheden

Vorig jaar is er een stijging van het aantal kennisgevingen door Nederlandse decentrale overheden genoteerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Decentrale overheden hebben in 2020 in totaal 255 steunmaatregelen kennisgegeven bij de Europese Commissie om geoorloofd staatssteun te verstrekken. Een deel van deze kennisgevingen was voor steunmaatregelen naar aanleiding van de economische gevolgen van de uitbraak van corona. Lees het volledige bericht

Praktijk Staatssteun

Algemene groepsvrijstellingsverordening praktijk

Kennisgevingsprocedure AGVV

Binnen twintig dagen na de inwerkingtreding van een steunmaatregel onder de AGVV moet de betreffende decentrale overheid, namens de lidstaat, de Europese Commissie op de hoogte stellen door middel van kennisgeving. Er hoeft geen officiële melding gedaan te worden.

Gemeenten en provincies

Via het Coördinatiepunt Staatssteun van het Ministerie van BZK vraagt een gemeente of provincie een SANI-account aan. Daarin worden de gegevens aangeleverd. Het ministerie controleert de gegevens. De gemeente of provincie stuurt de kennisgeving door naar de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PVEU) in Brussel die namens de lidstaat de melding indient bij de Commissie.

Waterschappen

Via het ministerie van I&M, Hoofddirectie Juridische Zaken/Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken vraagt een waterschap een SANI-account aan. Daarin worden de gegevens aangeleverd. Het ministerie controleert de gegevens. Het waterschap stuurt de kennisgeving door naar de PVEU in Brussel die namens de lidstaat de melding indient bij de Commissie.

SANI

Via het online meldingssysteem State Aid Notifications Interactive (SANI) kunnen decentrale overheden staatssteun of vrijgestelde staatssteun melden of ter kennis geven. Via het betreffende ministerie kan er een account aangevraagd worden.

Kennisgevingsformulier

In bijlage III AGVV staat het benodigde formulier voor de kennisgeving. Deze kan via SANI ingevuld worden. De benodigde gegevens worden ook via SANI verstrekt. Via een compleet formulier stellen decentrale overheden de Commissie op de hoogte. Deze onderzoekt de kennisgeving niet inhoudelijk, maar kan deze wel achteraf controleren. Is het formulier niet compleet, dan kan de Commissie om aanvullende informatie vragen. Het formulier is een samenvatting van de steunmaatregel.

Decentrale overheden zijn verplicht de Commissie jaarlijks te rapporteren over de vrijgestelde staatssteun.

Publicatie steunmaatregel

De Commissie publiceert de samenvatting in het Publicatieblad van de EU en op haar eigen website. De decentrale overheid dient de volledige tekst van de steunmaatregel op internet te publiceren. Hierin zit verschil tussen een steunregeling en ad hoc steun:

1. Steunregeling

De tekst bevat de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden die de naleving van de toepasselijke bepalingen van de AGVV garanderen. De tekst moet toegankelijk blijven zolang de steunregeling van kracht is. De website waar de maatregels is te vinden, wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.

2. Ad hoc steun

De tekst bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar de bijzondere bepalingen uit hoofdstuk II AGVV op basis waarvan deze steun is verleend. Er moet verwezen worden naar de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden die de naleving van de toepasselijke bepalingen van de AGVV garanderen.

Commissiebrief over stimulerend effect steun aan grote ondernemingen

Decentrale overheden mogen alleen steun op basis van AGVV geven, als dit daadwerkelijk een stimulerend effect heeft. De steunmaatregelen moeten reëel bijdragen aan het scheppen van banen en het versterken van het Europees concurrentievermogen.

Aantonen stimulerend effect

Wanneer grote ondernemingen de AGVV steun krijgen, moeten zij bij de steunverlenende overheid duidelijk aantonen, dat dit stimulerend effect heeft. De begunstigde onderneming levert hiervoor documenten in, die aan drie eisen moeten voldoen:

1. De levensvatbaarheid van het project met en zonder steun, moet goed onderzocht zijn.
2. Het document moet aan de steunverlener ter beschikking zijn gesteld.
3. Het document moet een geloofwaardige analyse van het stimulerend effect bevatten.

De steunverlenende overheid controleert de documenten zorgvuldig.

Informatiewijzer staatssteun

Meer hierover leest u in de Informatiewijzer Staatssteun, hoofdstuk 6 en checklist.

Garanties praktijk

De methodiek van de Mededeling over garanties komt voor in de beschikking over de Garantieregeling Groeifaciliteit van het ministerie van EZ

Marktpassageplan Haaksbergen

In de zaak Marktpassageplan Haaksbergen had de gemeente toegezegd om 35% van de mogelijke kosten voor schadevorderingen toe te kennen aan de betrokken ontwikkelaars. Dit op grond van de toen geldende Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Voordeel voor ontwikkelaars

Op basis van de Mededeling over de garanties bracht deze toezegging volgens de Commissie voordeel voor de ontwikkelaars. Het risico dat schadevergoedingen eventueel uitbetaald moeten worden, wordt door de gemeente gedragen.

Ook ontvangt de gemeente geen premie voor deze gedeeltelijke garantie, waardoor de ondernemingen bepaalde kosten ontlopen. Wilde de gemeente het voordeel voorkomen, dan hadden de ontwikkelaars voor deze garantie een passende premie moeten betalen.

Green Deals praktijk

Green Deal Provincie Flevoland

Deze Green Deal werd gesloten tussen de provincie Flevoland, alle gemeenten uit de provincie, waterschap Zuiderzeeland, HVC en Alliander. De deal is gericht op verduurzaming via de oprichting van DE-on, een professionele ontwikkelingsmaatschappij die Flevoland in 2020 energieneutraal moet maken. Hiervoor is € 1 miljard aan investeringen nodig. De Rijksoverheid is bereid een financiële bijdrage beschikbaar te stellen.

Green Deal Westland

Deze Green Deal betreft het opzetten van een biobased park in het Westland. Verschillende bedrijven zijn hier fysiek gekoppeld voor het verwaarden van plantaardig restmateriaal uit de tuinbouw en GFT-afval uit Westland. De Rijksoverheid ondersteunt met kennis en regie het verkrijgen van vergunningen en spant zich in voor het aanpassen van knellende wet- en regelgeving.

Green Deal Rotterdam

Met deze Green Deal wordt de CO2-uitstoot in 2025 in Rotterdam gehalveerd en de Rotterdamse economie versterkt aan de hand van de volgende doelstellingen:

– Duizend elektrische voertuigen en oplaadpunten per 2014;
– 25% van het gemeentelijk wagenpark is elektrisch of hybride;
– De aanleg van een stoomleiding die in 2013 circa 20.000 ton CO2 bespaart en in 2017 400.000 ton.

Andere onderdelen van de Green Deal zijn energieprestatie contracten voor gebouwen, windenergie op de maasvlakte en een klimaatneutrale wijk. De Rijksoverheid draagt hier aan bij door het wegnemen van knelpunten in regelgeving, een financiële bijdrage, meewerken aan ontwerpen en projecten en het vereenvoudigen van regelgeving.

Leningen praktijk

In 2006 gaf de Europese Commissie goedkeuring aan leningen die enkele gemeenten en de BNG aan de Vereniging van Aanbieders van Oud Papier hadden verstrekt. De leningen voldeden aan de voorwaarden die ook voor een particuliere investeerder aanvaardbaar zouden zijn.

De VAOP heeft dus geen niet marktconform voordeel ontvangen dat op staatssteun zou kunnen wijzen.

Milieusteun praktijk

Vrijgestelde steunmaatregelen onder de AGVV

Enkele voorbeelden van vrijgestelde steunmaatregelen onder de AGVV zijn:

– Energiebesparing woningcorporatie, provincie Limburg;
– Subsidieregeling ‘stimulering verbetering luchtkwaliteit’, provincie Noord-Holland;
– Eenmalige subsidie NUON Helianthos voor flexibele zonnecellen, stadsregio Arnhem-Nijmegen;
– Bio-energiecentrale Meerhoven, gemeente Eindhoven;
– Subsidie aan Biomassacentrale Treurenburg, provincie Noord-Brabant;
– Garantiefonds Energie, provincie Utrecht.

Zie Voorbeelden van vrijgestelde steunmaatregelen onder de AGVV voor uitgebreide informatie over bovenstaande voorbeelden.

Goedgekeurde steunmaatregelen onder de Richtsnoeren

Enkele voorbeelden van goedgekeurde steunmaatregelen onder de Richtsnoeren zijn:

– Beschikkingen over windenergie;
– Nederlandse garantiefaciliteit voor geothermische energie;
– Subsidieregeling Vitaal, provincie Gelderland;
– Warmtebedrijf NV, gemeente Rotterdam;
– Eneco duurzame energie, provincie Zuid-Holland.

Zie Voorbeelden van goedgekeurde steunmaatregelen onder de Richtsnoeren voor uitgebreide informatie over bovenstaande voorbeelden.

Beschikkingen over windenergie

In 2011 keurde de Europese Commissie een reeks Nederlandse steunmaatregelen voor windenergie goed op basis van de Richtsnoeren:

– Aid for offshore wind farm Buitengaats (SA.31961);
– Aid for offshore wind farm Zee energie (SA.31962);
– Wind farm project Acousticon (SA.32855);
– Creil (SA.32856);
– Zuidermeerdijk (SA.32857);
– Wind farm project VWW (SA.32858);
– Westermeerwind (SA.32859).

Deze beschikkingen zijn nog niet gepubliceerd.

Risico niet-naleving

In Nederland zijn er voorbeelden van zaken waar een concurrent van een begunstigde onderneming de bepaling van art. 108 lid 3 VWEU oproept:

– Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de gemeente Groningen tegen Stichting Prins Bernardhoeve (een overheidssubsidie voor de verbouwing van het evenementencomplex Martinihal);
– Essent tegen de gemeente Appingendam (aanleg van een gemeentelijk glasvezelnetwerk);
– UPC tegen de gemeente Amsterdam (gemeentelijke betrokkenheid in Glasvezelnet Amsterdam).

Gemeente Noordwijk

Ook in zaken die over de aanbestedingsplicht van gemeenten gaan, wordt beroep gedaan op staatssteun. Zo heeft de eiser in het kort geding tegen gemeente Noordwijk over de herontwikkeling van de locatie Rederijkersplein gesteld dat zij de Commissie laat onderzoeken of het samenwerkingsverband tussen de gemeente en de gekozen ontwikkelaar aan de staatssteunregels voldoet.

Het vermoeden van staatssteun bestaat, omdat de gemeente voor de verkoop van de grond geen onafhankelijke taxatie heeft laten uitvoeren en evenmin voor een onafhankelijke biedprocedure heeft gekozen (zaak BF4232).

Risicokapitaal praktijk

Agro&Co Kapitaalfonds in Noord-Brabant is een voorbeeld van een risicokapitaalfonds. Zij nemen deel in initiatieven die bijdragen aan systeeminnovaties in de agrarische sector, waarvoor financiering uit de markt moeilijk is te vinden.

Oprichting investeringsfonds

De provincie Noord-Holland heeft bij de Risicokapitaalregeling Duurzame Energie een investeringsfonds opgericht. Dit heeft tot doel het investeren in MKB ondernemingen die zich bezighouden met onderzoek naar en de ontwikkeling van technologieën van duurzame energie en voornemens zijn nieuwe producten en diensten op de markt te brengen.

Steun voor het MKB praktijk

AGVV

Subsidieprogramma Zuid-Nederland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit, SNN
Human Resource Mangement Plus, SNN
Ad hoc subsidie Gebiedscoöperatie Oregional, Arnhem/Nijmegen
Subsidieregels koersvast Limburg, Quick Scan
Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie, Flevoland 

MKB-Landbouwvrijstellingsverordening

Pilots duurzaam ondernemen, Utrecht
Projecten duurzame landbouw, Utrecht
Stimulering Agro-innovatie in Limburg, Limburg
Veldmakelaars groenblauwe diensten, Limburg
Subsidieverlening natuur, fosfaat en landbouw, Noord-Brabant
Subsidieregeling convenant Stuurgroep Landbouw Innovatie, Noord-Brabant 

Richtsnoeren risicokapitaal en Kaderregeling O&O&I

Aanpassing risicokapitaalregeling ODR module 9
Belastingfaciliteit voor MKB-beleggingen door particulieren, ministerie van Financiën 

Wijziging bestemmingsplan praktijk

Een voorbeeld van een wijziging in het bestemmingsplan waar geen uit staatsmiddelen bekostigd voordeel uit voortkomt, is de gemeente Madrid die een wijziging toebrengt die ten voordele is voor voetbalclub Real Madrid. In het antwoord van de Commissie en onder Staat en staatsmiddelen leest u meer.

Praktijkvragen Staatssteun

Moet steun aan een project voor CO2-reductie en energiebesparing gemeld worden als staatssteun?

Onze gemeente wil een project financieren waarmee CO2-reductie en energiebesparing wordt nagestreefd. Het betreft een technische installatie tussen een aantal bedrijven op een bedrijventerrein, om de restwarmte die bij industriële processen vrijkomt te kunnen gebruiken voor de verwarming van andere bedrijven op het terrein. Moeten we dit project melden als staatssteun bij de Europese Commissie, of komen we voor een bepaalde vrijstelling in aanmerking ?

Bekijk het antwoord

Mag een gemeente zomaar steun verlenen aan een museum?

Onze gemeente wil met een subsidie een museum helpen moderniseren. Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van audiovisuele apparatuur om interactieve demonstraties en presentaties mogelijk te maken. Is er sprake van staatssteun? Zo ja, hoe kunnen wij de subsidie ‘staatssteunproof’ verlenen?

Bekijk het antwoord

Is het mogelijk om steun aan een netwerkorganisatie te verlenen voor innovatieadvies aan agrariërs?

Onze provincie wil subsidie geven voor een project ter stimulering van het innovatievermogen van de Nederlandse tuinbouw. Het gaat om steun aan een netwerkorganisatie, die adviesdiensten verleent aan individuele agrariërs, in dit geval tuinders. De netwerkorganisatie heeft aangegeven dat het geen ruimte meer heeft om de-minimissteun te ontvangen. Welke mogelijkheden bieden de vrijstellingsverordeningen om deze steun toch ‘staatssteunproof’ te verlenen?

Bekijk het antwoord

Kan onder de AGVV opleidingssteun voor coachactiviteiten verleend worden?

Onze gemeente wil tijdelijk coaches aanstellen om begeleiders van een sociaal-werkbedrijf (SW-bedrijf) te trainen. Deze coachdiensten worden aangeboden door een stichting die als doel heeft de werkgelegenheid te bevorderen. Dit SW-bedrijf heeft echter al het maximale bedrag aan de-minimissteun ontvangen. Is het mogelijk om voor deze activiteiten nu steun onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) te verlenen?

Bekijk het antwoord

Kan onze gemeente het MKB in de coronacrisis steunen met een voucher?

Onze gemeente wil in de coronacrisis kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) ondersteunen. Hiervoor biedt de gemeente een voucherregeling aan in samenwerking met een groot aantal lokale consultancybedrijven, waaronder bijvoorbeeld accountantskantoren. Met een voucher, een soort waardebon, kunnen ondernemers door één van deze consultancybedrijven een analyse van hun financiële situatie laten maken. De analyse geeft in een beknopt adviesrapport aan of een organisatie perspectief op continuïteit heeft, inclusief aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen. Welke mogelijkheden bieden Europese staatssteunregels om deze vouchers ‘staatssteunproof’ te verlenen?

Bekijk het antwoord

Publicaties Staatssteun

Cultuur

Informatiewijzer Staatssteun, Europa decentraal en ministerie van BZK
‘Pluk de vruchten van de interne markt’, Europa decentraal en Universiteit Utrecht, december 2011
‘1001 vragen over staatssteun’, Europa decentraal, 2008

Grondtransacties publicaties

Handreiking Grondtransacties en Staatssteun, met achtergrondinformatie over het Europese kader
Handreiking Staatssteun en stedelijke vernieuwing
Staatssteun en gebiedsontwikkeling – een inventarisatie voor verdere discussie, prof. dr. B. Hessel, Tijdschrift voor Bouwrecht 149, november 2012, p. 781-791

Vastgoedtransacties sneller staatssteunproof

Vastgoedtransacties sneller staatssteunproof, A.D.L. Knook, Tijdschrift voor Bouwrecht 6, 2011, p. 374-380. De auteur maakt een analyse van de meest actuele jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en de ABRvS over grondtransacties en staatssteun. Daarbij bespreekt de auteur het belangrijke arrest Seydaland van het Hof . Uit dit arrest volgt dat de Mededeling grondtransacties overheden een bepaalde beleidsruimte laat in het berekeningssysteem van de grondwaarde, zolang deze berekeningsmethode tot een ‘reële marktwaarde’ leidt .

De Mededeling staatssteun bij verkoop van grond en gebouwen: simpel maar effectief?

Land sales and state aid, L. de Jong- Goris, Tijdschrift voor Staatssteun 1m 2011, p. 5- 12. De auteur gaat in op de omvangrijke beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en Europese en Nederlandse jurisprudentie inzake de toepassing en handhaving van de Mededeling over staatssteun en grondtransacties.

Staatssteun bij locatieontwikkeling

A.G. Bregman, Staatssteun bij locatieontwikkeling, Bouwrecht 2005, Aflevering 6 (BR 2005/108), p. 470-475. Tot voor kort was het verbod op ongeoorloofde staatssteun, zoals bedoeld in art. 87 van het EG-Verdrag (art. 107 VWEU), een nauwelijks besproken onderwerp in relatie tot locatieontwikkeling. De afgelopen periode is de aandacht voor vraagstukken op dit terrein aanmerkelijk toegenomen, in het bijzonder door enkele rechterlijke uitspraken in verband met staatssteun op dit terrein. In dit artikel gaat de auteur in op de betekenis van de staatssteunproblematiek voor locatieontwikkeling.

Staatssteun en gebiedsontwikkeling

Staatssteun en gebiedsontwikkeling, I. Klinge – van Rooij, P. Stol, Het Tijdschrift voor Vastgoedrecht 5, 2006. De auteurs gaan in op de beschikking van de Commissie over het Marktpassageplan Haaksbergen en de vragen die deze opwerpt met betrekking tot financiering van onrendabele projecten .

Stedelijke vernieuwing en de Europese regels van staatssteun

Bart Hessel, Ilze Jozepa, Stedelijke vernieuwing en de Europese regels van staatssteun, Gemeentestem 2004. In dit artikel staat de vraag centraal hoe gemeenten bij projecten van stedelijke vernieuwing reeds bij de vormgeving van hun beleid problemen met staatssteun kunnen voorkomen.

Landbouw publicaties

Boek Pluk de vruchten van de interne markt, Europa decentraal en Universiteit Utrecht
Boek 1001 vragen over staatssteun, Europa decentraal

Artikelen Europa decentraal uit de reeks In 10 stappen op de hoogte:

Andere publicaties

Regiebureau POP over het nieuwe GLB
Programmadocument POP2, met in tabel 9 de specificaties van de staatssteunkaders waarbinnen POP2 viel
Handreiking Boerderijeducatie uit publieke middelen, mogelijkheden voor decentrale overheden

 

Lokale en regionale omroepen publicaties

Vragen en antwoorden nieuwe regels staatssteun aan publieke omroepen, Europese Commissie
Uitkomsten publieksconsultatie over de ontwerpvoorstellen, Europese Commissie
Nederlandse bijdrage aan de eerste publieksconsultatie
Mededeling staatssteun en openbare omroepen
Overzicht van besluiten, over toepassing staatssteunregels publieke omroepen
Financiële ondersteuning van regionale en lokale publieke omroepen, de randvoorwaarden van het Gemeenschapsrecht
Mediawet 2008

Wet- en regelgeving Staatssteun

Breedband en staatssteun wet- en regelgeving

Richtsnoeren staatssteun voor breedband

Decentrale overheden moeten rekening houden met beleidsregels die gelden bij staatssteun voor breedbandprojecten. Op 17 september 2009 heeft de Europese Commissie voor het eerst breedbandrichtsnoeren vastgesteld (Pb [2009] C 235/4 en IP/09/1332).

Doelen

De belangrijkste doelen van de breedbandrichtsnoeren zijn:

– Het behoud van de mededinging en het ondersteunen van de totstandkoming van meer concurrerende en duurzame markten in de sector elektronische communicatie.
– Het voorkomen van onaanvaardbare verstoringen van de mededinging, aantasting van de prikkels voor privé-investeringen en verdringing van commerciële initiatieven.
– Het vergroten van het consumentenwelzijn door een ruime en snelle uitrol van breedbandnetwerken.
– Het aansporen van overheidsinstanties om de ‘digitale tweedeling’ te verkleinen op terreinen waarop commerciële marktdeelnemers niet wensen te investeren.
– Een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU2020-strategie en de daaruit voortvloeiende Digitale Agenda.

Besluitpraktijk lidstaten

De breedbandrichtsnoeren bundelen de besluitpraktijk van lidstaten over de financiering van breedbandprojecten en de toepassing van staatssteunregels. Zo geeft de Commissie inzicht in haar beleid ten aanzien van staatssteun voor de uitrol van traditionele basisbreedbandnetwerken. Ook stelt de Commissie een aantal aanvullende criteria vast, waaraan steun voor de uitrol van NGA-netwerken wordt getoetst.

Resultaten

Op basis van de breedbandrichtsnoeren keurde de Commissie tussen september 2009 en januari 2011 dertig breedbandmaatregelen van (decentrale) overheden goed. Dit kwam neer op een bedrag van 2,1 miljard euro aan ‘concurrentiebevorderende overheidsfinanciering’.

Herziening richtsnoeren

De richtsnoeren moeten uiterlijk drie jaar na bekendmaking worden geëvalueerd. In een persbericht gaf de Commissie aan dat aanpassing nodig is door de snelle, actuele ontwikkelingen op de markt, technologie en regelgeving. Medio 2011 is de eerste consultatieronde gestart. Dit wordt gebruikt voor de herziening van de richtsnoeren, die voor eind september wordt verwacht.

Doel herziening

Het doel van de herziening is om niet alleen de publieke en private investeringen in de aanleg van breedband te inventiviseren, maar ook om de concurrentie te vergroten. Belangrijke thema’s in de eerste consultatieronde zijn:

– de voorwaarde voor de toegang tot en aanleg van NGA-netwerken;
– De afbakening van de dekkingsgraad van breedband (de zogenaamde witte, grijze en zwarte gebieden);
– De rol van nationale toezichthouders en decentrale overheden.

Cultuur

Art. 107 lid 3d VWEU zondert cultuursteun uit van het staatssteunverbod. Steun om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen is verenigbaar met de interne markt.

Voorwaarden

Uit de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie kunnen de volgende voorwaarden voor cultuursteun worden afgeleid:

– Voldoet de culturele instelling aan de definitie van onderneming en internationaal publiek, dan moet de staatssteun mogelijk worden gemeld. Heeft de instelling alleen lokaal bereik, dan is dat niet het geval;
– De Commissie past de cultuuruitzondering strikt toe. Een decentrale overheid moet daarom een goede onderbouwing van het cultureel belang van de steunmaatregel geven;
– Kruissubsidiëring met puur commerciële activiteiten moet voorkomen worden. Dat kan door een gescheiden boekhouding. Dit aspect wordt steeds relevanter. Culturele instellingen ontplooien steeds vaker commerciële (neven)activiteiten.

In de beschikking over steun aan het luchtvaartmuseum Aviodrome komen deze voorwaarden duidelijk naar voren (zie jurisprudentie).

Melding verplicht

Het voornemen om staatssteun aan cultuur te verlenen, moet vooraf gemeld worden bij de Commissie.

Uitzondering melding

De meldingsplicht is niet op alle culturele subsidies van toepassing. Cultuursubsidies zijn vaak bedoeld voor culturele instellingen die puur lokaal actief zijn of niet worden beschouwd als onderneming naar Europees recht. De subsidie voldoet in die gevallen niet aan alle criteria van het staatssteunverbod en kan worden verleend. Zie voor meer informatie over steun voor puur lokale activiteiten de pagina Grensoverschrijdend effect.

De-minimis wet- en regelgeving

De-minimisvrijstellingsverordening

Steunmaatregelen die onder de de-minimisdrempel blijven, hebben een beperkt effect op het handelsverkeer tussen lidstaten. Het voldoet niet aan de criteria van het staatssteunverbod (art. 107 lid 1 VWEU) en wordt volgens de DAEB de-minimisverordening niet als staatssteun beschouwd.

De-minimisdrempel

Vanaf 2007 bedraagt de de-minimisdrempel € 200.000,- per drie belastingjaren, daarvoor was dit € 100.000,-. Een decentrale overheid mag deze steun aan één onderneming verlenen, ongeacht de vorm, het doel en het feit dat steun geheel of gedeeltelijk uit Europese middelen wordt gefinancierd.

Garanties wet- en regelgeving

Mededeling staatssteun garanties

In de Mededeling garanties staat onder welke omstandigheden overheidsgaranties aan ondernemingen zijn toegestaan. Er worden duidelijke methodieken uiteen gezet voor het berekenen van het staatssteunbestanddeel in een garantie en vereenvoudigt regels voor het MKB.

Reikwijdte

De mededeling is van toepassing op alle overheidsgaranties, zowel individuele garanties als garantieregelingen. De mededeling gaat ook in op garanties die mogelijk voordeel verlenen aan kredietgevers, in dit geval de decentrale overheid.

Green Deals wet- en regelgeving

In Green Deals worden concrete afspraken gemaakt waarbij decentrale overheden te maken krijgen met Europese staatssteunregels. Bij de volgende acties moet hier rekening mee gehouden worden:

1. Financieren ondernemingen binnen Green Deals

Decentrale overheden krijgen via het Provincie- of Gemeentefonds een bijdrage om uitvoering te geven aan de Green Deals. Deze kunnen zij doorgeven aan een onderneming ten behoeve van een duurzaam project.

2. Oprichten of deelnemen PPS-constructie

Een decentrale overheid kan in het kader van de Green Deal een publiek-private samenwerking (PPS) oprichten of hieraan deelnemen. Bij het deelnemen hieraan moeten risico’s zo verdeeld worden dat decentrale overheden niet meer risico’s op zich nemen dan een private investeerder zou hebben gedaan om staatssteun te voorkomen. Lukt dit niet, dan moet er met staatssteunregels rekening worden gehouden.

Wanneer de keuze voor deelname van de private partij aan een geïnstitutionaliseerde PPS-constructie samenvalt met opdrachtverlening aan of binnen het samenwerkingsverband, moeten de aanbestedingsregels voor PPS-constructies in acht worden genomen.

3. Projecten financieren en uitvoeren met private partijen

Wanneer decentrale overheden samen met private partijen projecten uitvoeren en financieren, gelden de staatssteunregels. Gaat de financiering gepaard met opdrachtverlening, dan gelden ook de aanbestedingsregels. Treedt de decentrale overheid op de markt en biedt hij diensten aan, zijn ook de mededingingsregels mogelijk van toepassing.

4. Inzet andere instrumenten

Decentrale overheden kunnen ook kiezen om niet financieel bij te dragen, maar om andere instrumenten in te zetten. Voorbeelden zijn de wijziging van een bestemmingsplan en de inzet van kennis en expertise om de realisering van duurzame projecten te bevorderen. Op het eerste gezicht lijkt er geen sprake te zijn van financiële middelen, toch moeten decentrale overheden toetsen of er sprake is van staatssteun.

Kinderopvang wet- en regelgeving

Staatssteun aan kinderopvang kan worden voorkomen door marktconform te handelen bij bijvoorbeeld het verkopen van grond of het verhuren van een pand aan een kinderopvangorganisatie. Als een decentrale overheid wél steun wil verlenen, kan deze op basis van verschillende vrijstellingen staatssteunproof worden gemaakt:

staatssteun voorkomen: Marktconform handelen

Decentrale overheden kunnen kinderopvang niet alleen met subsidie steunen, maar ook door het verkopen, verhuren of verpachten van grond of gebouwen die in bezit zijn van de overheid, of met een lening of garantie. Om staatssteun te voorkomen, moet een overheid daarbij marktconform handelen. De kinderopvangorganisatie ontvangt dan geen marktvoordeel, waardoor er geen sprake van staatssteun hoeft te zijn. In de Mededeling staatssteun beschrijft de Europese Commissie hoe overheden een marktconforme prijs kunnen bepalen.

KINDEROPVANG ALS DIENST VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG

Als de markt niet voldoende in kinderopvang voorziet, kan kinderopvang als DAEB worden gekwalificeerd. Steun onder de € 15 miljoen per jaar is vrijgesteld van meldplicht aan de Commissie. Om kinderopvang als DAEB te kwalificeren, moet dit marktfalen duidelijk worden aangetoond. Vanwege de marktwerking in deze sector, is dit in Nederland erg lastig. Dat geldt ook als de overheid gebruik wil maken van het DAEB-vrijstellingsbesluit, waarin kinderopvang wordt genoemd als mogelijke vrijstellingsmogelijkheid.

DAEB DE-MINIMIS

Decentrale overheden kunnen onder de DAEB de-minimisvrijstelling steun aan kinderopvang verlenen, zonder dat dit als staatssteun hoeft te worden aangemerkt. Over drie belastingjaren mag er aan één onderneming maximaal € 500.000,- steun verleend worden, zonder dat dit als staatssteun wordt aangemerkt. Dit is dus alleen mogelijk als er een duidelijk marktfalen bestaat, waardoor kinderopvang als DAEB kan worden aangewezen.

Reguliere de-minimis

Als DAEB niet mogelijk is, zou steun aan kinderopvang onder de € 200.000,- over een periode van drie belastingjaren aan één onderneming staatssteunproof worden uitgekeerd onder de ‘reguliere’ de-minimisvrijstelling.

Algemene groepsvrijstellingsverordening

Wanneer steun valt onder de AGVV, kan er worden volstaan met een kennisgeving. De AGVV is voor decentrale overheden een van de meest praktische manieren om toegestane staatssteun te verlenen, omdat deze veel steuncategorieën bevat en deze ruime toepassingsmogelijkheden biedt. Voor steun aan kinderopvang kunnen de categorieën steun aan het MKB, opleidingssteun en steun voor kwetsbare werknemers relevant zijn.

Landbouw wet- en regelgeving

De voorwaarden voor landbouwsteun zijn opgenomen in de volgende vrijstellingen en richtsnoeren:

Staatssteunregels voor de landbouwsector zijn van toepassing op:

 • ondernemingen die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten;
 • ondernemingen die landbouwproducten verwerken en afzetten;
 • ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector en die steun voor plattelandsontwikkeling (POP3) krijgen.

Steun voor activiteiten die geen invloed heeft op de primaire landbouw mag ook staatssteunproof worden gemaakt op basis van andere steunkaders, zoals de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de reguliere de-minimisvrijstelling en het Milieusteunkader (MESK).

Definities productie, verwerking en afzet van landbouwproducten

De definities vindt u in paragraaf 2.4 van de Richtsnoeren. De producten die als landbouwproduct worden gedefinieerd, staan opgesomd in Bijlage I van het VWEU.

1. Vrijstellingsverordening MKB Landbouw

Met de MKB Landbouwvrijstelling (ABER, Nr. 702/2014) kan steun aan agrariërs staatssteunproof worden gemaakt. De oude ABER (Nr. 1857/2006) gold tot eind 2013. Daarna is deze met een half jaar verlengd. Per 1 juli 2014 is de herziene verordening in werking getreden. Onder de ABER gelden overgangsbepalingen, dezelfde als onder de nieuwe AGVV.

Verbreding reikwijdte, maar meer controle

Veel bestaande categorieën hebben nu hogere maxima en soepelere voorwaarden. De ABER is uitgebreid met nieuwe categorieën, zoals energie- en agromilieumaatregelen, cultuur, natuurlijk erfgoed en plattelandsontwikkeling. De Commissie legt wel meer nadruk op verslaglegging en monitoring.

Reikwijdte

De ABER is van toepassing op MKB bedrijven die actief zijn in de landbouwsector, met name de primaire landbouwproductie. De nieuwe ABER is nu ook grotendeels van toepassing op de verwerking en de afzet van landbouwproducten.

De ABER bevat een apart gedeelte voor steunmaatregelen, die niet van invloed zijn op de primaire productie van landbouwproducten, en die worden verstrekt op basis van het POP3 programma. Het gaat zowel om subsidies die worden gefinancierd mét een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) als om subsidies gefinancierd vanuit aanvullende nationale financiering (top-ups) bij het POP3-programma.

Normaalgesproken mag geen steun worden verleend aan ondernemingen in financiële moeilijkheden. De ABER bevat een uitzondering op deze regel als het gaat om steun voor schade veroorzaakt door natuurrampen.

Categorieën

De verordening stelt de volgende categorieën vrij van melding:

 • steun ten behoeve van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen;
 • steun voor investeringen voor de instandhouding van cultureel en natuurlijk erfgoed op landbouwbedrijven;
 • steun voor het herstel van de schade als gevolg van natuurrampen in de landbouwsector;
 • steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector;
 • steun voor de bosbouw.

Kennisgeving

Steunmaatregelen die onder de verordening vallen, hoeven niet gemeld te worden bij de Commissie. Kennisgeving en rapportage zijn wel verplicht.

2. Algemene groepsvrijstellingsverordening

Decentrale overheden kunnen ook op basis van de AGVV steun aan ondernemingen in de landbouwsector staatssteunproof maken. De AGVV bevat meer categorieën dan de ABER en kan een nuttig instrument zijn als de steun niet onder de ABER past.

Reikwijdte

De AGVV is helemaal van toepassing op de verwerking en afzet van landbouwproducten, mits de steun niet direct is gerelateerd aan de primaire productie.

Primaire landbouwbedrijven zijn in principe van de AGVV uitgesloten. Steun daarvoor valt alleen onder de AGVV voor categorieën die niet direct zijn gerelateerd aan activiteiten in de primaire landbouw.

De AGVV mag worden toegepast voor steun aan de primaire landbouwproductie voor:

 • consultancysteun voor het MKB
 • risicofinancieringssteun
 • onderzoek en ontwikkeling, en innovatiesteun voor het MKB
 • milieusteun
 • opleidingssteun
 • steun voor kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap.

Kennisgeving

Steunmaatregelen die onder de AGVV vallen, hoeven niet gemeld te worden bij de Commissie. Kennisgeving en rapportage zijn wel verplicht.

3. De-minimisvrijstelling Landbouwsector

Steun die onder de de-minimisdrempel blijft, heeft zo’n beperkt effect op het handelsverkeer tussen de lidstaten, dat de Europese Commissie het niet als staatssteun beschouwd. Dit is een optie om steun staatssteunproof te maken, als het om een laag bedrag gaat en steun niet onder een andere vrijstelling past.

Aan primaire producenten van landbouwproducten kan ook de-minimissteun verleend worden. Vanaf 1 januari 2014 geldt de herziene de-minimisverordening voor de primaire landbouw (Nr. 1408/2013).

NB: Let u wel op alle voorwaarden.

De-minimis primaire productie

Decentrale overheden kunnen op basis van de maximaal 15.000 euro aan steun binnen een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming in de primaire productie verlenen. Voorheen was deze drempel 7500 euro.

Het totaalbedrag van de-minimissteun in Nederland over drie belastingjaren aan de landbouwproductiesector, mag niet hoger zijn dan 165.322.500 euro.

De-minimis voor verwerking en afzet

De verwerking en afzet van landbouwproducten valt (onder voorwaarden) onder de reguliere de-minimisvrijstelling. Deze drempel bedraagt 200.000 euro. Kruissubsidiëring met primaire landbouwactiviteiten moet worden voorkomen. Dat kan middels een gescheiden boekhouding.

Geen melding/kennisgeving

Decentrale overheden hoeven de-minimissteun niet te melden of ter kennis geven bij de Commissie. Ondernemingen moeten wel een verklaring tekenen.

4. Richtsnoeren landbouw

Steun aan agrariërs die niet onder een vrijstellingsverordening past, moet worden aangemeld op basis van de Richtsnoeren Landbouw. Per 1 juli 2014 zijn de herziene Richtsnoeren van kracht. Deze leggen grotere nadruk op milieu- en klimaatmaatregelen. Ze bevatten meer steuncategorieën dan de ABER en de steunintensiteiten zijn vaak hoger. Maar een formele aanmeldingsprocedure is dus verplicht.

Reikwijdte

De richtsnoeren zijn van toepassing op steunmaatregelen voor activiteiten op het gebied van zowel de productie als de verwerking en afzet van de landbouwproducten. De Richtsnoeren bevatten een nieuw deel voor steun voor plattelandsontwikkeling (POP3).

De Richtsnoeren zijn niet van toepassing op de visserij- en aquacultuursector. Voor steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector, die moet worden aangemeld, kunnen decentrale overheden ook gebruikmaken van de Kaderregeling OO&I. Dat geldt ook voor milieusteun.

Algemene voorwaarden

De Commissie zal een steunmaatregel alleen als verenigbaar beschouwen en goedkeuren indien deze aan elk van de volgende criteria voldoet (zie Hoofdstuk 3 van de Richtsnoeren):

 • de maatregel moet gericht zijn op een doelstelling van gemeenschappelijk belang in overeenstemming met artikel 107, lid 3, VWEU;
 • de maatregel moet noodzakelijk zijn en zijn gericht op situaties waar steun kan zorgen voor een wezenlijke verbetering die de markt zelf niet tot stand kan brengen;
 • de maatregel moet een geschikt beleidsinstrument zijn om de doelstelling van gemeenschappelijk belang te helpen bereiken;
 • de steun moet stimulerend effect hebben en het gedrag van de betrokken onderneming of ondernemingen zodanig veranderen dat deze bijkomende activiteiten onderneemt of ondernemen die deze zonder de steun niet zou of zouden uitvoeren, dan wel in beperktere mate of op een andere wijze of locatie zou of zouden uitvoeren;
 • het steunbedrag moet beperkt blijven tot het minimum dat nodig is om aan te zetten tot de bijkomende investering of activiteit in het betrokken gebied;
 • de negatieve effecten van de steun op de concurrentie moeten voldoende beperkt zijn, zodat de maatregel per saldo positief is;
 • maatregelen moeten transparant zijn; de lidstaten, de Commissie, marktdeelnemers en het publiek moeten gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot alle desbetreffende besluiten en relevante informatie over de op grond van die besluiten toegekende steun.

Categorieën

De richtsnoeren bevatten gedetailleerde regels voor steunmaatregelen voor:

 • Plattelandsontwikkeling (POP3)
 • Investeringssteun in landbouwbedrijven
 • Aanloopsteun voor jonge landbouwers en voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven
 • Overdracht van landbouwbedrijven
 • Aanloopsteun voor producentengroeperingen en ‐organisaties
 • Agromilieuklimaatverbintenissen en dierenwelzijnsverbintenissen
 • Opvangen van nadelen in verband met Natura 2000-gebieden en met de kaderrichtlijn water (KRW)
 • Gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen
 • Biologische landbouw
 • Deelname aan een kwaliteitsregeling
 • Technische bijstand (kennisoverdracht en voorlichting, adviesdiensten, bedrijfsvervangingsdiensten)
 • Samenwerking
 • Risico- en crisisbeheer, waaronder schade veroorzaakt door natuurrampen
 • Steun voor sluiting van productiecapaciteit
 • Overige categorieën, waaronder ruilverkaveling, dierlijke productie, reddings- en herstructureringssteun en OO&I

Melding

Steunmaatregelen die onder de Richtsnoeren vallen, moeten worden gemeld bij de Commissie. De Europese Commissie past de Richtsnoeren toe bij haar afweging om een voorgenomen steunmaatregel al dan niet goed te keuren.

Lokale en regionale omroepen wet- en regelgeving

Aansluiten bij Mededeling openbare omroepen

Bij de omschrijving van de publieke taak van ‘hun’ omroep kunnen decentrale overheden aansluiting zoeken bij de Mededeling openbare omroepen uit 2009. Hierin zet de Europese Commissie uiteen wat de publieke taak inhoudt en hoe compensatie daarvan staatssteunproof te maken valt:

1. Gevarieerde programmering

De omroep krijgt de opdracht een evenwichtige en gevarieerde programmering aan te bieden en daarbij een bepaald percentage van het publiek aan te trekken. De taak kan ook audiovisuele diensten via digitale platforms omvatten. De doelstelling van de opdracht moet voldoen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van de maatschappij. Hierbij moet het pluralisme gewaarborgd blijven.

2. Duidelijke opdracht

De opdracht moet heel duidelijk omschreven zijn door een officiële, daartoe gerechtigde autoriteit (de steunverlener).

3. Netto kosten

Anders dan bij het opleggen van een ‘gewone’ DAEB, mag de financiering van omroepen geen winst omvatten, maar alleen de netto kosten van de publieke taak compenseren.

4. Geen overcompensatie

Om overcompensatie en kruissubsidiëring te voorkomen is een gescheiden boekhouding van belang. Een scheiding tussen activiteiten, die binnen en buiten de openbare dienst vallen, kan de financiële transparantie nog meer versterken. Als toch sprake is van overcompensatie, mogen publieke omroepen een deel houden om de uitvoering van de openbare dienstverplichting te waarborgen.

5. Monitoren

De uitvoering van de publieke taak moet effectief worden gemonitord door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan.

Steun voor gebruik nieuwe media en online diensten

De Commissie wilde met de mededeling uit 2009 de voorwaarden aanpassen aan de technologische ontwikkelingen in medialand en de toenemende dienstverlening via internet. Mits de democratische, sociale en culturele behoeften van een brede doelgroep gewaarborgd blijven mogen:

– betaaldiensten (zoals toegang tot archieven tegen betaling, pay-per-view, toegang tot mobiele diensten tegen een bedrag, betalen voor online-content etc.) ook onderdeel uitmaken van de publieke taak;
– omroepen staatssteun gebruiken om via de digitale weg audiovisuele diensten te leveren.

Implementatie in Nederland

Op nationaal niveau wordt via een goedkeuringsprocedure op grond van de Awb beoordeeld of een nieuwe of voorgenomen (digitale) activiteit van de publieke media-instelling concurrentievervalsend is (markttoets).

Voor lokale en regionale omroepen is het van belang of digitale activiteiten tot de hoofdtaak kunnen worden gerekend of een nevenactiviteit zijn (art. 2.1 Mediawet 2008). Het verzorgen van radio- en televisieprogramma’s via internet is onderdeel van de publieke mediaopdracht.

Nevenactiviteiten van lokale en regionale omroepen moeten worden goedgekeurd door het Commissariaat van de Media. Zie hiervoor afdeling 2.5.6 van de Mediawet inzake nevenactiviteiten.

Rol Europese Commissie

De Commissie spreekt zich niet uit over de vraag of een programma moet worden aangeboden als DAEB. Evenmin kan zij de aard of kwaliteit van een product ter discussie stellen. In het geval van DAEB’s is de rol van de Commissie beperkt tot de controle op ‘kennelijke fouten’.

Voldoet de publieke taak niet aan de culturele, sociale en democratische behoeften van de samenleving? Dan is er sprake van een kennelijke fout. Volgens de Commissie is dat normaliter het geval bij reclame, e-commerce, telewinkelen, sponsoring, merchandising en dure inbelnummers bij belspellen.

Onderwijs en staatssteun wet- en regelgeving

Voorwaarden AGVV

Op grond van de AGVV kunnen decentrale overheden ondernemingen tot 2 miljoen euro per opleidingsproject aan steun verlenen. Er mag echter geen steun worden verleend voor opleiding die ondernemingen geven om te voldoen aan bindende nationale opleidingsnormen.

In aanmerking komende kosten

Decentrale overheden kunnen ondernemingen voor de volgende kosten steun verlenen:

– de personeelskosten van de opleiders
– rechtstreeks met het opleidingsproject verband houdende operationele kosten van opleiders en deelnemers aan de opleiding;
– kosten van adviesdiensten met betrekking tot het opleidingsproject;
– de personeelskosten van de deelnemers aan de opleiding en algemene indirecte kosten (administratieve kosten, huur, algemene vaste kosten).

Steunintensiteit

Indien decentrale overheden ondernemingen op grond van de AGVV steun voor opleiding willen verstrekken, kunnen zij maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten vergoeden. Deze steunintensiteit kan als volgt worden verhoogd tot een maximale steunintensiteit van 70 % van de in aanmerking komende kosten:

– met 10% indien de opleiding aan werknemers met een handicap of aan kwetsbare werknemers wordt gegeven;
– met 10% indien de steun aan middelgrote ondernemingen wordt toegekend en met 20% indien de steun aan kleine ondernemingen wordt toegekend.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) wet- en regelgeving

De AGVV en de Kaderregeling betreffende staatssteun voor O&O&I kunnen van toepassing zijn op steun voor O&O&I van decentrale overheden. Steun op basis van de AGVV is vrijgesteld van aanmelding bij de Europese Commissie. Enkel steun op basis van de Kaderregeling betreffende staatssteun voor O&O&I moet bij de Europese Commissie worden aangemeld. Hieronder leest u meer over de verschillende instrumenten.

1. Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Deel 4 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is gewijd aan steun voor O&O&I. Steunmaatregelen die voldoen aan de voorwaarden uit de AGVV zijn verenigbaar met de interne markt en hoeven niet bij de Europese Commissie te worden aangemeld. Decentrale overheden kunnen met een kennisgeving volstaan. Pas als steun voor O&O&I de relevante aanmeldingsdrempels uit de AGVV overschrijdt (art. 4 AGVV), moet de steun bij de Europese Commissie worden gemeld.

Categorieën

Op basis van de AGVV kan voor steun worden verleend voor:

–       Fundamenteel onderzoek (art. 25)
–       Industrieel onderzoek (art. 25)
–       Experimentele ontwikkeling (art. 25)
–       Haalbaarheidsstudies (art. 25)
–       Onderzoeksinfrastructuur (art. 26)
–       Innovatieclusters (art. 27)
–       Innovatiesteun voor kmo’s (art. 28)
–       proces- en organisatie-innovatie (art. 29)
–       onderzoek en ontwikkeling in de visserij- en aquacultuursector (art. 30)

Meer (algemene) informatie over de AGVV vindt u op de pagina over de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

2. Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Steunmaatregelen voor O&O&I die niet op basis van de AGVV ‘staatssteunproof’ kunnen worden verleend, moeten bij de Europese Commissie worden aangemeld. De Europese Commissie past de in de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie uiteengezette criteria toe om na te gaan of de aangemelde O&O&I steun verenigbaar met de interne markt is. Tot de Commissie de steun verenigbaar verklaart, mag deze niet ten uitvoer worden gelegd.

Voorwaarden

De Commissie zal een steunmaatregel alleen als verenigbaar beschouwen indien deze aan elk van de volgende criteria voldoet:

– de maatregel moet gericht zijn op een doelstelling van gemeenschappelijk belang in overeenstemming met artikel 107, lid 3, VWEU;
– de maatregel moet zijn gericht op situaties waar steun kan zorgen voor een wezenlijke verbetering die de markt zelf niet tot stand kan brengen;
– de maatregel moet een geschikt beleidsinstrument zijn om de doelstelling van gemeenschappelijk belang te helpen bereiken;
– de steun moet het gedrag van de betrokken onderneming of ondernemingen zodanig veranderen dat deze bijkomende activiteiten onderneemt of ondernemen die deze zonder de steun niet zou of zouden uitvoeren, dan wel in beperktere mate of op een andere wijze of locatie zou of zouden uitvoeren;
– het steunbedrag moet beperkt blijven tot het minimum dat nodig is om aan te zetten tot de bijkomende investering of activiteit in het betrokken gebied;
– de negatieve effecten van de steun moeten voldoende beperkt zijn, zodat de maatregel per saldo positief is;
– de lidstaten, de Commissie, marktdeelnemers en het publiek moeten gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot alle desbetreffende besluiten en relevante informatie over de op grond van die besluiten toegekende steun.

Toepassingsgebied

De in de Kaderregeling uiteengezette beginselen zijn van toepassing op staatssteun voor O&O&I in alle sectoren. Het is dus ook van toepassing op de sectoren waarvoor bijzondere regels inzake staatssteun van toepassing zijn, tenzij in die regels anders is bepaald. Op ondernemingen in moeilijkheden is de steun niet van toepassing.

Categorieën

De Commissie kan de volgende O&O&I-maatregelen op basis van de Kaderregeling met de interne markt verenigbaar verklaren:

–       steun voor O&O-projecten;
–       steun voor haalbaarheidsstudies;
–       steun voor de bouw of het upgraden van onderzoeksinfrastructuur;
–       steun voor innovatieactiviteiten;
–       steun voor innovatieclusters.

 

 

Regionale steun wet- en regelgeving

In de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Richtsnoeren regionale steunmaatregelen zijn de regels voor steun aan achterstandsregio’s opgenomen. Deze regels worden tot 30 juni 2014 toegepast op toegekende regionale steun. Per 1 juli 2014 treden de nieuwe AGVV en richtsnoeren in werking.

1. Algemene Groepsvrijstellingsverordening

De volgende steunvormen zijn volgens art. 13 en 14 AGVV verenigbaar met het VWEU:

– Regionale investering- en werkgelegenheidssteun;
– Regionale steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen.

Voorwaarden

Als de steun aan onder andere de volgende voorwaarden voldoet, is het verenigbaar met het VWEU:

– De gegeven steun wordt verleend aan gebieden genoemd in de Regionale steunkaart;
– De investering moet minimaal vijf jaar behouden blijven voor de regio. Voor kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s) is dit drie jaar;
– De steunintensiteit mag de regionale steundrempel niet overschrijden;
– Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen is niet meer dan 2 miljoen euro. Komt de regio niet voor op de regionale steunkaart, is het maximale steunbedrag € 1 miljoen.

Overige voorwaarden leest u in de AGVV.

Decentrale overheden kunnen ad-hoc steun geven ter aanvulling van eerder toegekende regionale investering- en werkgelegenheidssteun. Deze steun mag niet meer dan 50% van de totale steun bedragen en moet voldoen aan de voorwaarden van de AGVV.

Reikwijdte

De AGVV is niet van toepassing op regionale steun ten behoeve van werkzaamheden in de:

– IJzer- en staalindustrie;
– Scheepsbouwsector;
– Synthetische vezelindustrie;
– Specifieke economische sectoren in de bewerkende en verwerkende industrie of dienstsector (toerisme, breedbandinfrastructuur en de verwerking en verkoop van landbouwproducten wordt niet geacht te zijn gericht op specifieke sectoren).

2. Richtsnoeren regionale staatssteun

De Richtsnoeren regionale steunmaatregelen bevatten bepalingen over:

– Investeringssteun voor materiële activa (bijvoorbeeld grond, gebouwen en installaties);
– Investeringssteun voor immateriële activa (bijvoorbeeld technologieoverdracht);
– Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen;
– Steun voor werkgelegenheidsgroei.

Reikwijdte

De richtsnoeren zijn niet van toepassing op de sector visserij en de kolenindustrie. In de landbouwsector gelden deze richtsnoeren niet voor de productie van landbouwproducten in de zin van Bijlage I VWEU. Zij gelden wel voor de verwerking en de afzet van deze producten, voor zover dat vastgelegd is in de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector.

Voor steun aan vervoer en de scheepsbouw geldt hiernaast sectorspecifieke regelgeving. De bepalingen uit de richtlijn over exploitatiesteun, die is bedoeld om de lopende kosten van een onderneming te dekken, zijn niet van toepassing op Nederlandse steunkaartgebieden.

Voorwaarden

In de richtsnoeren zijn bepalingen uit de multisectorale kaderregeling voor grote investeringsprojecten opgenomen. Van een groot investeringsproject is sprake als de voor steun in aanmerking komende uitgaven minimaal € 50 miljoen zijn.

Melden en notificeren

Staatssteun die volgens de richtsnoeren is vormgegeven, moet vooraf gemeld worden bij de Commissie. Steunmaatregelen die voldoen aan de voorwaarden van de AGVV volstaan met een kennisgeving. Voor regionale steun kunnen deze meldingsformulieren gebruikt worden.