Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Definities en afkortingen

Begrippenlijst staatssteun:

Afkortingen:

ABER: Agricultural Block Exemption Regulation (in het Nederlands LVV)
AGVV: Algemene Groepsvrijstellingsverordening
AWB: Algemene Wet Bestuursrecht
BSE: Bruto subsidie equivalent
BZK: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CPS: Coördinatiepunt Staatssteun
DAB: Dienst(en) van Algemeen Belang
DAEB: Dienst(en) van Algemeen Economisch Belang
DG AGRI: Directoraat-Generaal Landbouw
DG COMP: Directoraat-Generaal Concurrentie
EC: Europese Commissie
ED: Europa decentraal
EFRO: Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling
EU: Europese Unie
GBER: General Block Exemption Regulation (in het Nederlands AGVV)
HvJ: Europese Hof van Justitie
IPO: Interprovinciaal Overleg
KMO: Kleine en Middelgrote Onderneming
LVV: Landbouwvrijstellingsverordening
MEIP: Market economy investor principle
MEO: Market economy operator (zie MEIP)
MKB: Midden- en Kleinbedrijf
Model ASV: Model-Algemene subsidieverordening
NEDAB: Niet-economische Dienst van Algemeen Belang
ODR: Omnibus Decentraal Regeling
O&O&I: Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie
POP: Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPS: Publiek-Private Samenwerking
SANI: State Aid Notification Interactive
SARI: State Aid Reporting Interactive
SDAB: Sociale Diensten van Algemeen Belang
UVW: Unie Van Waterschappen
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VWEU: Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
WMO: Wet Markt en Overheid

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG