Europees recht en beleid

Laatste update: 12 juli 2023

Contact:


De Europese Commissie heeft in de mededeling Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak  aangegeven dat lidstaten bepaalde maatregelen kunnen nemen om de economie te stimuleren die buiten de staatssteunregels vallen. Lidstaten kunnen voor verschillende doelen steun verlenen op basis van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU).

Compenseren van schade

Lidstaten kunnen op grond van artikel 107(2)(b) van het VWEU benadeelde organisaties compenseren voor geleden schade door uitzonderlijke omstandigheden, zoals ook de corona-uitbraak. Op 12 maart 2020 heeft de Commissie de Coronacrisis aangewezen als een buitengewone omstandigheid als bedoeld in artikel 107(2)(b).

Goedkeuring bij ernstige verstoring economie

De gevolgen van de Corona-uitbraak zijn in sommige lidstaten van zodanige aard en omvang dat artikel 107(3)(b) VWEU kan worden toegepast. Dit betekent dat de Europese Commissie aanvullende nationale steunmaatregelen kan goedkeuren om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen. De Commissie heeft een speciaal juridisch kader vastgesteld voor steunmaatregelen op grond van dit artikel. Op basis van het Tijdelijke steunkader kunnen bepaalde steunmaatregelen versneld worden aangemeld.

Meer informatie over steunmaatregelen op grond van artikel 107(3) (b) VWEU is te vinden op de sub-pagina over het Tijdelijk staatssteunkader

De Commissie heeft de volgende Nederlandse regelingen op basis van dit artikel goedgekeurd:

Een aantal van deze regelingen zijn inmiddels afgesloten. Zie het huidige overzicht hier.

Versnelde procedures bij de Commissie

In geval er een aanmeldingsplicht geldt voor steunmaatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis heeft de Commissie alle noodzakelijke procedurele vereenvoudigingen ingevoerd om het goedkeuringsproces zo snel mogelijk te laten verlopen. Beslissingen worden genomen binnen enkele dagen nadat (een volledige) aanmelding is ingediend. Een overzicht van alle goedgekeurde steunmaatregelen van de EU lidstaten is te vinden op deze pagina.

Nederlandse (decentrale) steunmaatregelen worden aangemeld door de ministeries van BZK en EZK. Decentrale overheden kunnen in dit geval contact opnemen met het Co√∂rdinatiepunt staatssteun decentrale overheden (CSDO) van het Ministerie van BZK.