Europees recht en beleid

Laatste update: 25 augustus 2022

Contact: en


De Europese Commissie heeft in de mededeling Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak  aangegeven dat lidstaten bepaalde maatregelen kunnen nemen om de economie te stimuleren die buiten de staatssteunregels vallen. Lidstaten kunnen voor verschillende doelen steun verlenen op basis van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU).

Compenseren van schade

Lidstaten kunnen op grond van artikel 107(2)(b) van het VWEU benadeelde organisaties compenseren voor geleden schade door uitzonderlijke omstandigheden, zoals ook de corona-uitbraak. Op 12 maart 2020 heeft de Commissie de Coronacrisis aangewezen als een buitengewone omstandigheid als bedoeld in artikel 107(2)(b).

In dit notificatieformat staat vermeld waar een steunmaatregel die op basis van dit artikel wordt gemeld aan moet voldoen. Er moet bijvoorbeeld een causaal verband zijn tussen de verleende steun en de opgelopen schade ten gevolge van het Coronavirus. De steun moet proportioneel zijn en noodzakelijk om de schade te compenseren. 

De Commissie heeft de volgende Nederlandse regelingen op basis van dit artikel goedgekeurd:

Liquiditeitsvoorziening

Op basis van artikel 107(3)(c) van het VWEU kunnen lidstaten voorzien in acute liquiditeitsbehoeften van bedrijven en ze ondersteunen in faillissement vanwege de COVID-19-uitbraak. Steun op basis van dit artikel is bedoeld om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken. 

Er zijn nog geen Nederlandse maatregelen op basis van dit artikel opgesteld. 

Goedkeuring bij ernstige verstoring economie

De gevolgen van de Corona-uitbraak zijn in sommige lidstaten van zodanige aard en omvang dat artikel 107(3)(b) VWEU kan worden toegepast. Dit betekent dat de Europese Commissie aanvullende nationale steunmaatregelen kan goedkeuren om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen. De Commissie heeft een speciaal juridisch kader vastgesteld voor steunmaatregelen op grond van dit artikel. Op basis van het Tijdelijke steunkader kunnen bepaalde steunmaatregelen versneld worden aangemeld.

Meer informatie over steunmaatregelen op grond van artikel 107(3) (b) VWEU is te vinden op de sub-pagina over het Tijdelijk staatssteunkader

De Commissie heeft de volgende Nederlandse regelingen op basis van dit artikel goedgekeurd:

 

Versnelde procedures bij de Commissie

In geval er een aanmeldingsplicht geldt voor steunmaatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis heeft de Commissie alle noodzakelijke procedurele vereenvoudigingen ingevoerd om het goedkeuringsproces zo snel mogelijk te laten verlopen. Beslissingen worden genomen binnen enkele dagen nadat (een volledige) aanmelding is ingediend. Een overzicht van alle goedgekeurde steunmaatregelen van de EU lidstaten is te vinden op deze pagina.

Nederlandse (decentrale) steunmaatregelen worden aangemeld door de ministeries van BZK en EZK. Decentrale overheden kunnen in dit geval contact opnemen met het Coördinatiepunt staatssteun decentrale overheden (CSDO) van het Ministerie van BZK.