Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

De-minimis landbouw

Aan primaire producenten van landbouwproducten kan ook de-minimissteun verleend worden (Bijlage I Europees Verdrag). Op 18 december 2013 heeft de Europese Commissie een herziene landbouw de-minimisverordening vastgesteld, die sinds 1 januari 2014 toegepast kant worden. De drempel om steun te verlenen zonder dit te hoeven melden bij de Commissie, is verhoogd van € 7500,- naar € 15.000,- aan een zelfstandige onderneming in een periode van drie belastingjaren.

Totaalbedrag de-minimissteun

Het totaalbedrag van de-minimissteun in Nederland over drie belastingjaren aan de landbouwproductiesector, mag niet hoger zijn dan € 165.322.500,-. Meer informatie vindt u in de de-minimisverordening voor de landbouwproductiesector.

Verwerking en afzet

De verwerking en afzet van landbouwproducten valt per 1 januari 2014 deels onder de reguliere de-minimisvrijstelling. Hier vindt u een voorbeeldverklaring (versie april 2014) en de verklaring die de RVO gebruikt. Deze kunt u gebruiken als voorbeeld-formulier wanneer u landbouw-de-minimissteun wilt verlenen.

uitvoering van de landbouw de-minimisverordening

Begin 2017 heeft de Commissie bij de lidstaten het verzoek neergelegd om informatie aan te leveren omtrent de uitvoering van de landbouw-de-minimisverordening van de jaren 2013-2015. Wanneer decentrale overheden landbouw-de-minimissteun hebben verleend in deze periode, is aan hen verzocht om deze gegevens te verstrekken.

Welke informatie?

Decentrale overheden moeten informatie over de uitgaven per sector onder de landbouw-de-minimisverordening gedurende de jaren 2013, 2014 en 2015 aanleveren. Ook moeten zij het aantal begunstigen aangeven van landbouw de-minimissteun gedurende over deze jaren. Om deze informatie aan te leveren, kan uw decentrale overheid gebruik maken van dit Excel-bestand. Het ingevulde Excel-bestand kan per e-mail worden gezonden naar coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl. Op uiterlijk 14 april 2017 moet deze informatie zijn aangeleverd.

Let op: dit verzoek ziet enkel op uitgaven onder de landbouw-de-minimisverordening en dus niet op uitgaven onder de reguliere de-minimisverordening (EU-verordening 1407/2013) of onder enige andere de-minimisverordening.

Uitleg Excel-bestand

In het Excel-bestand dat u dient in te vullen, zijn vier tabellen opgenomen:

  • Tabel 1A. Hierin geeft u de daadwerkelijke uitgaven aan landbouw de-minimissteun per sector aan gedurende de jaren 2013, 2014 en 2015.
  • Tabel 1B. Wanneer de daadwerkelijk uitgaven niet zijn aan te geven, kan tabel 1B worden gebruikt om een schatting aan te geven van de uitgaven aan landbouw-de-minimissteun per sector.
  • Tabel 2A. Hierin geeft u het exacte aantal begunstigden van landbouw de-minimissteun in de jaren 2013, 2014 en 2015 aan.
  • Tabel 2B. Wanneer het exacte aantal begunstigden niet is aan te geven, kan tabel 2B worden gebruikt om een schatting van het aantal begunstigden aan te geven.

Meer informatie

Meer informatie over deze uitvraag is terug te vinden in dit nieuwsbericht van Europa decentraal.


Nieuws De-minimis landbouw

Eerste aanpassing POP3 bekendgemaakt

De Europese Commissie heeft op 6 januari 2016 ingestemd met de eerste aanpassing van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In de eerste aanpassing komt onder meer een grote wijziging op het gebied van agrarisch natuurbeheer, meer EU-middelen voor water en aanvullende ondersteuning voor een aantal knelsectoren. De Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van POP3-subsidies.
Lees het volledige bericht

Nieuwe staatssteunregels landbouw verruimen decentrale mogelijkheden

Per 1 juli hebben decentrale overheden verruimde mogelijkheden om steun te verlenen aan landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling. Dit komt door de nieuwe Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en nieuwe richtsnoeren voor steun aan landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling die afgelopen week in werking traden. De nieuwe regelgeving sluit aan bij het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het nieuwe Europese beleid voor plattelandsontwikkeling.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen De-minimis landbouw

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

Bekijk het antwoord

X