Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

De-minimis landbouw

Aan primaire producenten van landbouwproducten kan ook de-minimissteun verleend worden (Bijlage I Europees Verdrag). Op 18 december 2013 heeft de Europese Commissie een herziene landbouw de-minimisverordening vastgesteld, die sinds 1 januari 2014 toegepast kan worden. De drempel om steun te verlenen zonder dit te hoeven melden bij de Commissie, is verhoogd van € 7500,- naar € 15.000,- aan een zelfstandige onderneming in een periode van drie belastingjaren.

Totaalbedrag de-minimissteun

Het totaalbedrag van de-minimissteun in Nederland over drie belastingjaren aan de landbouwproductiesector, mag niet hoger zijn dan € 165.322.500,-. Meer informatie vindt u in de de-minimisverordening voor de landbouwproductiesector.

Verwerking en afzet

De verwerking en afzet van landbouwproducten valt per 1 januari 2014 deels onder de reguliere de-minimisvrijstelling. Hier vindt u een voorbeeldverklaring (versie april 2014) en de verklaring die de RVO gebruikt. Deze kunt u gebruiken als voorbeeld-formulier wanneer u landbouw de-minimissteun wilt verlenen.

uitvoering van de landbouw de-minimisverordening

Begin 2017 heeft de Commissie bij de lidstaten het verzoek neergelegd om informatie aan te leveren omtrent de uitvoering van de landbouw de-minimisverordening van de jaren 2013-2015. Wanneer decentrale overheden landbouw de-minimissteun hebben verleend in deze periode, is aan hen verzocht om deze gegevens te verstrekken. Mogelijk zal de Commissie een dergelijk onderzoek in de toekomst herhalen.Meer informatie

Meer informatie over deze uitvraag is terug te vinden in dit nieuwsbericht van Europa decentraal.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws De-minimis landbouw

Consultatie landbouw de-minimisverordening: mogelijke verhoging van het de-minimisplafond

De Europese Commissie nodigt overheden, burgers, bedrijven en organisaties uit om te reageren op het tekstvoorstel tot wijziging van de landbouw de-minimissverordening. Met de beoogde wijziging zal het de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector worden verhoogd van € 15.000 naar € 25.000 per onderneming. Hierdoor zouden overheden meer ruimte krijgen om geoorloofd steun te verlenen aan de primaire landbouwsector.

Lees het volledige bericht

Eerste aanpassing POP3 bekendgemaakt

De Europese Commissie heeft op 6 januari 2016 ingestemd met de eerste aanpassing van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In de eerste aanpassing komt onder meer een grote wijziging op het gebied van agrarisch natuurbeheer, meer EU-middelen voor water en aanvullende ondersteuning voor een aantal knelsectoren. De Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van POP3-subsidies.
Lees het volledige bericht

Nieuwe staatssteunregels landbouw verruimen decentrale mogelijkheden

Per 1 juli hebben decentrale overheden verruimde mogelijkheden om steun te verlenen aan landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling. Dit komt door de nieuwe Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en nieuwe richtsnoeren voor steun aan landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling die afgelopen week in werking traden. De nieuwe regelgeving sluit aan bij het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het nieuwe Europese beleid voor plattelandsontwikkeling.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen De-minimis landbouw

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

Bekijk het antwoord

X