Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

SW-bedrijven

Op basis van de Wet sociale werkvoorzieningen (WSW) mogen gemeenten hun eigen beleid over sociale werkvoorzieningen (SW-bedrijven) bepalen. Hierdoor is steun van een gemeente aan een SW-bedrijf al snel selectief van aard. Als een SW-bedrijf economische activiteiten verricht en de steun ook aan de overige voorwaarden uit artikel 107, lid 1, van het VWEU voldoet, valt deze onder het staatssteunverbod.

Participatiewet

De WSW is per 1 januari 2015 worden vervangen door de Participatiewet. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel hulp nodig hebben. Hierdoor blijft het risico op staatssteun bestaan als gemeenten steun aan SW-bedrijven verstrekken.

Vrijstellingsmogelijkheden

De Europese Commissie heeft het voor decentrale overheden mogelijk gemaakt om met de interne markt verenigbare staatssteun aan SW-bedrijven te kunnen verlenen. Onder voorwaarden, kan hiertoe gebruik worden gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de de-minimisverordening. Daarnaast is het mogelijk om de steun in te richten als compensatie voor de uitvoering van de een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Uitgebreide informatie over deze vrijstellingsmogelijkheden vindt u onder wet- en regelgeving aan de rechterkant van deze pagina.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 

Nieuws SW-bedrijven

Publicaties SW-bedrijven

Wet- en regelgeving SW-bedrijven

SW-bedrijven wet- en regelgeving

1.  Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

De AGVV maakt het voor decentrale overheden mogelijk om SW-bedrijven steun te verlenen ten behoeve van de aanwerving en indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers. De mogelijkheden hiertoe zijn neergelegd in de artikelen 32 t/m 35 van de AGVV.

Kwetsbare werknemers

Als kwetsbare werknemers kwalificeren onder meer personen die ten minste zes maanden werkloos zijn, jongeren tussen 15 en 24 jaar, laaggeschoolden, alleenstaande ouders en personen ouder dan 50 jaar.

Verenigbare steun

Als steun voor de aanwerving en indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers voldoet aan de voorwaarden uit de AGVV is deze verenigbaar met de interne markt en hoeft deze niet bij de Europese Commissie te worden aanmeld. Decentrale overheden dienen de Commissie alleen op de hoogte te stellen van de steun door middel van een kennisgeving.

Uitgebreide informatie over de artikelen 32 t/m 35 van de AGVV leest u op de pagina over werkgelegenheidssteun.

2. De-minimissteun

Als steun van een decentrale overheid aan een onderneming die sociale werkvoorzieningen aanbiedt, over een periode van drie jaar onder € 200.000 ligt, kan mogelijk van de de-minimisverordening gebruik worden gemaakt. Steun die aan de voorwaarden uit de de-minimisverordening voldoet, kwalificeert niet als staatssteun en hoeft dus ook niet bij de Europese Commissie te worden aangemeld.

3. Diensten van algemeen economisch belang

Uit de DAEB Commissie gids van 2013 volgt dat decentrale overheden maatschappelijke en arbeidsintegratie als DAEB kunnen definiëren en de uitvoering ervan kunnen toewijzen aan een onderneming. Dergelijke steun kan onder het DAEB Vrijstellingsbesluit vallen. Dit betekent dat als de steun aan alle voorwaarden uit dit besluit voldoet, deze is vrijgesteld van de meldplicht bij de Europese Commissie.

Niet Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) zijn echter uitgezonderd van de staatssteunregels.

Een commerciële re-integratiedienst is wel een economische activiteit. Als een SW-bedrijf naast de NEDAB een economische taak uitvoert, is het van belang de boekhouding te scheiden.

Uitgebreide informatie over DAEB en het DAEB Vrijstellingsbesluit vindt u in ons DAEB dossier.