Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Kan staatssteun worden voorkomen?

Wordt er niet aan alle criteria van art. 107 lid 1 VWEU voldaan, dan is er geen sprake van staatssteun. Zo kan bijvoorbeeld bij het verrichten van investeringen of grondtransacties, of bij het afgeven van garanties en verstrekken van leningen, staatssteun worden vermeden door marktconform te handelen. Niet alle criteria van het staatssteunverbod zijn makkelijk te beïnvloeden door de steunverstrekkende partij. Hieronder staan een aantal mogelijkheden vermeld van manieren die over het algemeen wel beïnvloedbaar zijn.

1. Aanbesteding

Door een aanbesteding te doen kan staatssteun mogelijk voorkomen worden. Een openbare aanbesteding kan er vaak voor zorgen dat de marktprijs voor een opdracht is bepaald, er is dan geen voordeel aan een onderneming toegekomen. Aanbesteding is echter geen automatische garantie van ‘geen steun’.

2. Market Economy Operator

Als de voorwaarden van een overheidsinvestering in een onderneming gelijk zijn aan een investering die een onderneming op de markt zou doen, dan is er geen sprake van staatssteun. De overheid gedraagt zich in dit geval als een onderneming op de markt. Dit geldt bijvoorbeeld bij de oprichting van een onderneming of een overdracht van het eigendomsrecht.

3. Compensatie DAEB kosten

Van een ‘voordeel’ voor een onderneming is mogelijk geen sprake als een steunmaatregel een kostencompensatie vormt voor activiteiten die een onderneming verricht om diensten van algemeen economisch belang (DAEB) te leveren.

4. Geen onderneming

Er is geen sprake van staatssteun, wanneer steun wordt verleend aan een instantie die geen onderneming in Europeesrechtelijke zin is.

5. Openbare infrastructuur

Financiering van het aanleggen en onderhouden van algemene openbaar toegankelijke infrastructuur, bevat meestal geen staatssteun. Openbare infrastructuur moet voor iedereen toegankelijk zijn.

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts een indicatie van ‘geen steun’. De aanwezigheid of het ontbreken van staatssteun moet zorgvuldig per geval worden beoordeeld.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Kan staatssteun worden voorkomen?

Kan staatssteun worden voorkomen?

Europese Commissie, 11 december 2007. Glasvezelnet Citynet Amsterdam

Zaak C-53/2006. Volgens de Commissie investeerde de gemeente Amsterdam, bij investering in een glasvezelnetwerk, onder dezelfde voorwaarden als de betrokken particuliere partijen. De investering vormde geen staatssteun, omdat deze in overeenstemming was met het zogenoemde MEIP-beginsel.

Vier criteria
Het Market Economy Investor Principle (MEIP-beginsel) wordt uiteen gezet aan de hand van vier criteria:

– De investeerders zijn marktinvesteerders. De investeringen van particuliere investeerders moeten een reële economische impact hebben;
– Alle betrokken partijen moeten de investering gelijktijdig hebben gedaan;
– De investeringsvoorwaarden moeten voor alle aandeelhouders identiek zijn;
– Er moet sprake zijn van gelijkheid van investeerderwaarden.

Nieuws Kan staatssteun worden voorkomen?

De grenzen van openbare infrastructuur: de Europese Commissie licht toe

Financiering van algemeen toegankelijke infrastructuur wordt in beginsel beschouwd als een publieke taak. Staatssteun kan hierdoor uitgesloten worden. Echter, de scheidslijn tussen wat wel of niet onder een publieke taak valt, kan soms dun zijn. Dit blijkt ook uit een geschil dat bij onze zuiderburen speelt ten aanzien van infrastructuur rondom een shoppingcenter. De Europese Commissie heeft zich hier ook over gebogen en haar besluit wordt in dit bericht nader toegelicht.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Kan staatssteun worden voorkomen?

Hoe zit dat nu met grondtransacties en staatssteun nu de Mededeling grondtransacties is vervallen?

Onze gemeente is momenteel in lopende onderhandelingen met een marktpartij over de overdracht van gronden. Hiervoor hanteren we (mede in verband met de benodigde staatssteuntoets) de systematiek uit de Mededeling grondtransacties van de Europese Commissie. We hebben gelezen dat deze is komen te vervallen. Klopt dit? Zo ja, is er sprake van een overgangsperiode en welke veranderingen kunnen we verwachten?

Bekijk het antwoord

Kan een financiële bijdrage aan stichtingen voor bijzonder onderwijs worden aangemerkt als staatssteun?

Als gemeente willen wij stichtingen voor bijzonder onderwijs graag financieel ondersteunen. Volgens de Europese regelgeving voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vallen diensten voor openbaar onderwijs niet onder de Europese staatssteunregels. Bijzonder onderwijs verschilt echter van openbaar onderwijs. Kan financiering van bijzonder onderwijs, in tegenstelling tot openbaar onderwijs, daarom dan mogelijk wel worden aangemerkt als staatssteun?

Bekijk het antwoord

Publicaties Kan staatssteun worden voorkomen?