Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Waar steun melden/kennisgeven?

Indien een steunmaatregel als staatsteun kan worden gekwalificeerd, zijn decentrale overheden verplicht deze maatregelen ‘staatssteunproof’ in te richten. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan. Ook bestaan er verschillende procedures.

Kennisgevingen

Als een decentrale overheid staatssteun verleent die onder een van de vrijstellingsverordeningen valt, geldt een plicht tot kennisgeving. Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de uitvoering op het gebied van staatssteunrapportages en kennisgevingen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Aanmeldingen

Als een decentrale overheid staatssteun verleent, die niet binnen een vrijstellingsverordening, zal deze moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie. Zij zal dan op basis van bijvoorbeeld specifieke richtsnoeren, of het Verdrag nagaan of de steun verenigbaar is met de interne markt. Een dergelijke melding moet worden gedaan bij het Coördinatiepunt Staatssteun van het Ministerie van BZK. Meer informatie hierover is hier te vinden.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Waar steun melden/kennisgeven?

Scoreboard 2016: Nederland verleent in 2015 minder staatssteun

Volgens het staatssteun scoreboard 2016 van de Europese Commissie hebben Nederlandse overheden in 2015 minder staatssteun verleend dan de meeste andere Europese overheden. Alleen Spanje en Luxemburg verleenden minder staatssteun. Dit blijkt uit het Staatssteun Scoreboard 2016, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten voor het kalenderjaar 2015 zijn opgenomen.

Lees het volledige bericht

Nederlandse versie van mededeling staatssteun (Notion of State aid)

Donderdag 18 mei 2016 heeft de Europese Commissie de definitieve versie van de mededeling staatssteun (in het Engels de ‘Notion of State aid’) aangenomen. Deze mededeling is nu tevens in Nederlands en in alle overige Europese talen gepubliceerd.
Lees het volledige bericht

Kamerbrief geeft duidelijkheid over stand van zaken aanleg breedband

Op 19 mei 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een overzicht schetst van de actuele ontwikkelingen omtrent de aanleg van breedband. Daarnaast gaat hij in op de inzet van het ministerie van EZ voor de facilitering van de aanleg van snel internet in het buitengebied. Bijvoorbeeld door oprichting van een kennisplatform voor de uitwisseling van informatie en best practices.

Lees het volledige bericht

Meer duidelijkheid over de AGVV

De Europese Commissie heeft het bestaande FAQ-document over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), verruimd. Dit document kan decentrale overheden verduidelijking bieden over de AGVV. De FAQ gaat in op alle 58 artikelen van de verordening.
Lees het volledige bericht

De grenzen van openbare infrastructuur: de Europese Commissie licht toe

Financiering van algemeen toegankelijke infrastructuur wordt in beginsel beschouwd als een publieke taak. Staatssteun kan hierdoor uitgesloten worden. Echter, de scheidslijn tussen wat wel of niet onder een publieke taak valt, kan soms dun zijn. Dit blijkt ook uit een geschil dat bij onze zuiderburen speelt ten aanzien van infrastructuur rondom een shoppingcenter. De Europese Commissie heeft zich hier ook over gebogen en haar besluit wordt in dit bericht nader toegelicht.
Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2015 gepubliceerd: spreken de cijfers voor zich?

Nederlandse overheden verleenden in 2014 minder staatssteun dan overheden van andere lidstaten. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten van de EU tot en met 2014 zijn gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op feitelijke aangeleverde gegevens. Echter de wijze waarop staatssteun wordt gemeten, verschilt per jaar per lidstaat.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Waar steun melden/kennisgeven?

X