Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Waarom relevant voor decentrale overheden?

Decentrale overheden kunnen te maken krijgen met de staatssteunregels. Dit is het geval wanneer er sprake is van een maatregel die met staatsmiddelen is bekostigd en die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalst of dreigt te vervalsen en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.

Decentrale overheden en staatsmiddelen

Één van de criteria waaraan moet worden voldaan voordat er sprake kan zijn van staatssteun, is dat de steunmaatregel van de staat afkomstig moet zijn. Provincies, gemeenten en waterschappen worden, naast het Rijk, gekwalificeerd als ‘de Staat’ zoals beschreven in art. 107 VWEU. Dit geldt ook voor overheidsbedrijven met een privaatrechtelijke persoonlijkheid en instellingen waarin een decentrale overheid of overheidsbedrijf een overheersende invloed heeft. Decentrale overheden worden daarom geacht zich aan de staatssteunregels te houden door hun beleid hierop aan te passen. Voor meer informatie klik hier.

Mogelijke gevolgen van staatssteunregels

De Europese Commissie controleert de uitvoering van staatssteunregels. Daarvoor heeft zij ruime onderzoeksbevoegdheden, zowel op eigen initiatief als naar aanleiding van klachten. Ook decentrale overheden zijn onderwerp van deze controle en kunnen worden terecht gewezen. Indien decentrale overheden onrechtmatige staatssteun hebben verleend, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Klik hier voor meer informatie over de risico’s.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Waarom relevant voor decentrale overheden?

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

Nederlandse versie van mededeling staatssteun (Notion of State aid)

Donderdag 18 mei 2016 heeft de Europese Commissie de definitieve versie van de mededeling staatssteun (in het Engels de ‘Notion of State aid’) aangenomen. Deze mededeling is nu tevens in Nederlands en in alle overige Europese talen gepubliceerd.
Lees het volledige bericht

Extra steunmaatregelen voor Europese boeren

In de Landbouwraad van maandag 14 maart jl. zijn de Europese Commissie en de Raad overeengekomen om het huidige anti-crisis hulppakket voor Europese boeren uit te breiden met extra maatregelen. Voorzitter van de Raadsvergadering namens Nederland, staatssecretaris Martijn van Dam kondigde aan dat het zaak is de balans tussen aanbod en vraag van landbouwproducten te herstellen, “dit betekent dat een vermindering van productie noodzakelijk is.”
Lees het volledige bericht

De grenzen van openbare infrastructuur: de Europese Commissie licht toe

Financiering van algemeen toegankelijke infrastructuur wordt in beginsel beschouwd als een publieke taak. Staatssteun kan hierdoor uitgesloten worden. Echter, de scheidslijn tussen wat wel of niet onder een publieke taak valt, kan soms dun zijn. Dit blijkt ook uit een geschil dat bij onze zuiderburen speelt ten aanzien van infrastructuur rondom een shoppingcenter. De Europese Commissie heeft zich hier ook over gebogen en haar besluit wordt in dit bericht nader toegelicht.
Lees het volledige bericht

Recente ontwikkelingen in staatssteunrecht bij grondtransacties

De Europese Commissie én de Rechtbank Den Haag hebben zich onlangs beiden uitgesproken over een staatssteunzaak met betrekking tot grondtransacties. De Rechtbank Den Haag sprak zich uit over de zaak Krimpenerwaard, over de verkoop van een activiteitencentrum. De Europese Commissie nam een besluit over de zaak Leidschendam-Voorburg.
Lees het volledige bericht

Staatssteunrecht levendiger dan ooit! Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (26 november 2015)

Het is inmiddels ruim een jaar geleden sinds de herziene staatssteunregels in werking zijn getreden. Het staatssteunrecht is momenteel levendiger dan ooit. Maar werken de regels wel zoals ze bedoeld zijn? En wat zou er nog beter kunnen? Deze vragen kwamen 26 november jl. tijdens het derde congres van het Landelijk Staatssteunnetwerk aan de orde.
Lees het volledige bericht

X