Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Welke steun is toegestaan?

Als vaststaat dat er sprake is van staatssteun, kan er worden gekeken in hoeverre dit verenigbaar is met de interne markt. Staatssteun is in beginsel verboden, maar bepaalde steunmaatregelen zijn wel toegestaan. De Europese Commissie wil hiermee grote verschillen in de economische ontwikkeling binnen en tussen lidstaten verkleinen. Bovendien worden bepaalde maatregelen verenigbaar met de interne markt geacht wanneer ze bijdragen aan bepaalde doelstellingen van Europees beleid.

Vrijstellingsverordeningen

De Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen ontworpen en hierin bepaalde categorieën van steun vrijgesteld van de meldingsplicht. De de-minimis, de AGVV en de LVV worden in de regel het meest toegepast door decentrale overheden. Hieronder een greep van veelgebruikte steuncategorieën die mogelijk onder een dergelijke vrijstelling kunnen vallen.

Meer informatie over de vrijstellingen is hier te vinden. In de ‘kennisgevingen-barometer’ van Europa decentraal is meer informatie over de toepassing van deze vrijstellingen (door decentrale overheden) te vinden.

Overige steunmaatregelen

Steunmaatregelen die niet onder een vrijstelling vallen, moeten gemeld worden bij de Europese Commissie. Die kan goedkeuring verlenen op basis van richtsnoeren of op basis van artikel 107 lid 2 en 3 VWEU. Daarnaast heeft de Commissie beleidsvoorschriften en regels ontworpen voor de volgende vormen van steun:

  • Horizontale steunmaatregelen (steun die wordt ingezet om problemen op te lossen die zich in elke sector van de economie en in elke regio kunnen voordoen). Voorbeelden zijn van horizontale steunmaatregelen zijn steun aan onderzoeksactiviteiten, steun aan het MKB en milieusteun;
  • Regionale steun;
  • Steun gericht op specifieke sectoren van de economie (zoals vervoer, landbouw, openbare omroepen).

Het is verstandig om de steunmaatregel aan te passen aan de voorschriften die voor bovenstaande punten gelden. De kans is dan immers groter dat de Commissie het zal goedkeuren. Pas na goedkeuring van de aangemelde maatregelen mag de steunmaatregel uitgevoerd worden (standstill bepaling).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Welke steun is toegestaan?

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

Mededeling staatssteun (Notion of State aid) is aangenomen

Donderdag 18 mei 2016 heeft de Europese Commissie de definitieve versie van de mededeling staatssteun (in het Engels de ‘Notion of State aid’) aangenomen. Deze mededeling is het sluitstuk van het State Aid Modernization (SAM) programma, waar door velen lange tijd reikhalzend naar werd uitgekeken. De Notion of State aid biedt een leidraad in het staatssteunrecht. Daarnaast vervangt deze mededeling onder andere de mededeling grondtransacties.

Lees het volledige bericht

Kamerbrief geeft duidelijkheid over stand van zaken aanleg breedband

Op 19 mei 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een overzicht schetst van de actuele ontwikkelingen omtrent de aanleg van breedband. Daarnaast gaat hij in op de inzet van het ministerie van EZ voor de facilitering van de aanleg van snel internet in het buitengebied. Bijvoorbeeld door oprichting van een kennisplatform voor de uitwisseling van informatie en best practices.

Lees het volledige bericht

Extra steunmaatregelen voor Europese boeren

In de Landbouwraad van maandag 14 maart jl. zijn de Europese Commissie en de Raad overeengekomen om het huidige anti-crisis hulppakket voor Europese boeren uit te breiden met extra maatregelen. Voorzitter van de Raadsvergadering namens Nederland, staatssecretaris Martijn van Dam kondigde aan dat het zaak is de balans tussen aanbod en vraag van landbouwproducten te herstellen, “dit betekent dat een vermindering van productie noodzakelijk is.”
Lees het volledige bericht

Aanleg recreatieve jachthaven infrastructuur geen staatssteun

Steun voor de aanleg van infrastructuur voor recreatief gebruik in de jachthaven van Leixões (Portugal) houdt geen staatssteun in. Dit oordeelde de Commissie in een in februari 2016 verschenen besluit. De steun heeft volgens de Commissie namelijk hooguit een marginaal effect op het handelsverkeer tussen de lidstaten. Steun voor de aanleg van een cruiseschip terminal leverde volgens de Commissie wel, overigens verenigbare, staatssteun op.
Lees het volledige bericht

De grenzen van openbare infrastructuur: de Europese Commissie licht toe

Financiering van algemeen toegankelijke infrastructuur wordt in beginsel beschouwd als een publieke taak. Staatssteun kan hierdoor uitgesloten worden. Echter, de scheidslijn tussen wat wel of niet onder een publieke taak valt, kan soms dun zijn. Dit blijkt ook uit een geschil dat bij onze zuiderburen speelt ten aanzien van infrastructuur rondom een shoppingcenter. De Europese Commissie heeft zich hier ook over gebogen en haar besluit wordt in dit bericht nader toegelicht.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Welke steun is toegestaan?

Hoe zit dat nu met grondtransacties en staatssteun nu de Mededeling grondtransacties is vervallen?

Onze gemeente is momenteel in lopende onderhandelingen met een marktpartij over de overdracht van gronden. Hiervoor hanteren we (mede in verband met de benodigde staatssteuntoets) de systematiek uit de Mededeling grondtransacties van de Europese Commissie. We hebben gelezen dat deze is komen te vervallen. Klopt dit? Zo ja, is er sprake van een overgangsperiode en welke veranderingen kunnen we verwachten?

Bekijk het antwoord