Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Infrastructuur

Decentrale overheden zijn vaak betrokken bij het aanleggen van verschillende soorten infrastructuur, zoals vervoers-, breedband-, sport-, en openbare infrastructuur. Bij de financiering of subsidiëring van projecten in verband met de aanleg van infrastructuur, moet er mogelijk rekening gehouden worden met de Europese staatssteunregels. De Europese Commissie maakt een onderscheid tussen verschillende vormen van overheidssteun bij infrastructuur. Zo wordt er in de Mededeling Staatssteun over verschillende niveaus van mogelijke steun gesproken:

  • steun aan de ontwikkelaar/eigenaar;
  • steun aan de beheerders;
  • steun aan de eindgebruikers.

Steun aan de ontwikkelaar/eigenaar

Het is mogelijk dat een (decentrale) overheid de ontwikkelaar of eigenaar van de infrastructuur van steun wil voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij investeringssteun ten behoeve van (spoor)wegen. De Commissie geeft in de Mededeling Staatsteun aan of er mogelijk sprake is van staatssteun wanneer de ontwikkelaar/eigenaar van de infrastructuur overheidssteun ontvangt. Bij de toetsing aan de staatssteunregels is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een economische en niet-economische activiteit.

Economische activiteit

In beginsel zijn de staatssteunregels alleen van toepassing als er sprake is van een economische activiteit. Voor wat betreft infrastructuur is het vaak lastig na te gaan of de steun al dan niet ten goede komt aan een economische activiteit. Daarom heeft de Commissie omtrent infrastructuur enkele punten verduidelijkt.

  • Wanneer de infrastructuur wordt herbestemd van niet-economische gebruik naar economisch gebruik, zullen alleen de kosten voor de omvorming worden getoetst aan de staatssteunregels.
  • Wanneer de infrastructuur voor economische en niet-economische doeleinden wordt gebruikt (gemengd gebruik), zijn de staatssteunregels alleen van toepassing op de overheidsfinancieringen met betrekking tot de economische activiteit. De lidstaten moeten voorkomen dat de overheidsfinanciering voor de niet-economische activiteiten wordt gebruikt voor de financiering van de economische activiteiten (kruissubsidiëring).

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waarbij economisch georiënteerde infrastructuur niet als staatssteun hoeft te worden gekwalificeerd, namelijk:

  • Wanneer de financiering van infrastructuur niet is bedoeld om commercieel te worden geëxploiteerd. In dit geval is er sprake van openbare infrastructuur.
  • Wanneer de infrastructuurvoorziening deel uitmaakt van de bevoegdheden van openbaar gezag van de Staat.

Steun aan de beheerder van infrastructuur

Als er sprake is van staatssteun aan de ontwikkelaar of eigenaar van de infrastructuur, dan kan het zo zijn dat ook de beheerder van deze infrastructuur een voordeel geniet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de exploitatie van infrastructuur die economisch van aard is, zoals aan de beheerder van een (lucht)havengebied. De beheerder geniet een voordeel als het gebruik van de infrastructuur een economisch voordeel oplevert dat hij of zij onder normale marktomstandigheden niet had kunnen krijgen. Het economisch voordeel kan worden uitgesloten als de beheersvoorwaarden marktconform zijn.

Steun aan de eindgebruiker

Indien een infrastructuurbeheerder staatssteun heeft ontvangen of wanneer de beheerder een overheid is, kunnen ook de gebruikers van de infrastructuur een voordeel genieten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de overheid niet alleen haar inwoners maar ook ondernemingen van een bepaald gebied een lagere tolprijs laat betalen voor het gebruik van een tunnel, dan weggebruikers buiten het aangewezen gebied. In dit geval biedt de overheid namelijk een selectieve groep mogelijk een economisch voordeel dat zij onder normale marktomstandigheden niet hadden kunnen verkrijgen. Er is geen sprake van een voordeel als de infrastructuur op grond van dezelfde marktvoorwaarden aan alle gebruikers ervan beschikbaar wordt gesteld.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Infrastructuur