Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Migratie en staatssteun

De vluchtelingencrisis en de toestroom van immigranten heeft zijn uitwerking gehad op het beleid van decentrale overheden. Het Rijk heeft gemeenten en provincies een rol toegewezen bij de zorg voor de huisvesting en integratie van vluchtelingen. Gemeenten zijn bijvoorbeeld eindverantwoordelijk voor het voorzien van adequate huisvesting. Bij huisvesting en de integratie van statushouders kunnen de staatssteun– en aanbestedingsregels ook een rol van betekenis spelen. Op deze pagina leest u meer over staatssteun en migratie.

Steun ten behoeven van het huisvesten van immigranten

In het bestuursakkoord is vastgesteld dat huisvesting voor statushouders gerealiseerd dient te worden door gemeenten. Om dit te realiseren, kunnen gemeenten bijvoorbeeld over gaan tot het plaatsen van wooncabines, het verkopen van (ongebruikt) onroerend goed aan een marktpartij of het verschaffen van subsidie en/of een lening aan woningbouwcorporaties. Bij het verkopen en aankopen van onroerend goed en het verstrekken van subsidies en/of leningen aan marktpartijen spelen de staatssteunregels een belangrijke rol. Er kan namelijk sprake zijn van het verschaffen van een selectief voordeel aan marktpartijen. Dit zou mogelijk in strijd kunnen zijn met art. 107 lid 1 VWEU.

Steun aan private partijen of woningbouwcorporaties kan (verboden) staatssteunelementen bevatten. Vooral bij steun aan woningbouwcorporaties is voorzichtigheid geboden. Het is daarom verstandig vooraf een staatssteunanalyse te maken.

DAEB

Huisvesting en staatssteun kunnen raakvlakken met elkaar vertonen, met name wanneer men steun verleent aan woningbouwcorporaties of een onroerend-goed-transactie aangaat met een marktpartij. De volgende vormen van staatssteun kunnen (binnen de grenzen van het besluit van de Europese Commissie) staatssteunproof worden verleend op basis van de Woningwet:

  • de reguliere en bijzondere projectsteun alsmede saneringssteun van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV);
  • de overheidsachtervang bij de borging van leningen aangetrokken door woningcorporaties door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW);
  • lagere grondkosten bij aankoop van grond van een gemeente.

Gaat het om andere vormen van steun dan kan mogelijk een aanvullende DAEB worden opgedragen aan de woningcorporaties. Dit om te voorkomen dat er sprake kan zijn van ongeoorloofde staatssteun.

Steun ten behoeve van de integratie en sociale inclusie van immigranten

De staatssteunregels kunnen ook een rol van betekenis spelen wanneer decentrale overheden betrokken zijn bij (beleids)doelstellingen en projecten om de integratie en sociale inclusie van immigranten te stimuleren. Zo kunnen subsidies en leningen verstrekt worden. Wederom kan het financieren van dergelijke activiteiten binnen de kaders van het staatssteunverbod vallen, indien een selectief voordeel toegekend wordt aan bepaalde een marktpartij. Ook in dit soort gevallen dient men rekening te houden met de staatssteunregels. Het is mogelijk dat de steun onder een vrijstelling in de AGVV valt, of dat het financieren van dergelijke activiteiten aangemerkt kan worden als een DAEB.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 

Nieuws Migratie en staatssteun

Integratie door middel van onderwijs

Eurocities heeft een rapport gepubliceerd waarin gekeken wordt naar de ervaringen van 26 steden omtrent de integratie van vluchtelingen. Trends, succesfactoren en voorbeelden worden in het rapport weergegeven. Onderwijs speelt, volgens de bevindingen van Eurocities, een essentiële rol bij de integratie van vluchtelingen. Echter, de problemen die hierbij komen kijken zijn de financiering en middelen om onderwijs onder vluchtelingen aan te bieden.

Lees het volledige bericht

Wat de Troonrede over Europa heeft te melden

Op de derde dinsdag van september sprak koning Willem-Alexander zich traditiegetrouw uit over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Milieu, werkgelegenheid, migratie, innovatie en het EU-voorzitterschap kwamen onder andere ter sprake. Deze kabinetsplannen hebben ook betrekking op Europese doelstellingen die van belang zijn voor decentrale overheden.
Lees het volledige bericht

Commissie publiceert mededeling over aanbestedingsregels en asielcrisis

De huidige asielcrisis is in Europa en in Nederland momenteel een groot onderwerp van discussie. Naast de politieke discussie over de asielcrisis, spelen er echter ook juridische aspecten mee bij dit onderwerp. Hoe moet de (decentrale) overheid bijvoorbeeld voldoen aan het Europese aanbestedingsrecht wanneer het gaat over het voorzien in de meest onmiddellijke behoeften als huisvesting, goederen en hulp?
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Migratie en staatssteun

Moet onze gemeente de Europese interne marktregels toepassen bij initiatieven voor de integratie van asielzoekers en vluchtelingen?

Onze gemeente vangt vluchtelingen op en werkt hard aan beleid op het gebied van de opvang en integratie van vluchtelingen. Zijn er Europese initiatieven die ons op weg kunnen helpen? En moeten wij rekening houden met Europese regels over aanbesteden en staatssteun bij de uitvoering van ons beleid?

Bekijk het antwoord