Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Aardgasvrij wonen

Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, dat wordt uitgewerkt in het Nederlandse Klimaatakkoord, heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. In het regeerakkoord en het Interbestuurlijke Programma is afgesproken dat we voor het einde van de kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij gemaakt moeten worden willen maken. Het Rijk heeft in 2018 in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken ruim 126,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten die in 2018 al konden starten. Er zijn 27 gemeenten geselecteerd voor een proeftuin met een aardgasvrije wijk.

De middelen die de gemeente in het kader van deze proeftuinen ontvangt, kunnen worden aangewend voor subsidieverlening.

Het is daarbij aan de gemeente om te bezien wie daarbij de begunstigden zijn. Pas dan is de aanwending van de subsidie voldoende concreet en kan de gemeente na een staatssteunanalyse en op basis van haar autonomie besluiten op welke wijze de middelen worden aangewend en welke oplossing met in achtneming van de staatssteunregels wordt gekozen.

In deze notitie wordt informatie gegeven voor het maken van een staatssteunanalyse bij besteding van de verkregen middelen