Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Green Deals

Veel decentrale overheden maken Green Deals met de Rijksoverheid, burgers en ondernemingen, dit zijn afspraken om duurzame projecten te realiseren. Hierbij moet rekening gehouden worden met de aanbesteding-, staatssteun- en mededingingsregels. Zo worden problemen en risico’s vermeden.

Bij Green Deals moeten decentrale overheden rekening houden met de staatssteunregels voor de-minimis, milieu en klimaat, O&O&I, garanties en leningen.

Duurzame projecten

Door middel van Green Deals wil de Rijksoverheid de samenleving helpen duurzame projecten te realiseren, die zonder stimulans van de overheid moeizaam van de grond komen. In 2011 en 2012 zijn er meer dan 200 Green Deals gesloten met decentrale overheden, ondernemingen en burgers.

Factsheet Green Deals

Meer informatie over Green Deals en decentrale overheden vindt u in het Factsheet Green Deals.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Green Deals

Green Deals beleid

In het Energierapport 2011, de Bedrijfslevenbrief, de Duurzaamheidsagenda worden de voorwaarden uiteengezet voor groene economische ontwikkeling. De Rijksoverheid wil bedrijven, organisaties en decentrale overheden helpen bij het realiseren van duurzame initiatieven die moeilijk van de grond komen.

Knelpunten

Knelpunten kunnen bestaan uit:

– Onduidelijkheid over vergunningen en regels;
– Gebrek aan financiering;
– Het niet kunnen vinden van samenwerkingspartners;
– Problemen bij het lanceren van nieuwe producten.

Graan Deals en Duurzamheidsagenda

In oktober 2011 werden de Green Deal aanpak en de Duurzaamheidsagenda gepresenteerd. Hierbij sloot de Rijksoverheid Green Deals af waarbinnen verschillende partijen samenwerken om knelpunten op te lossen. Ook decentrale overheden zijn betrokken bij deze Green Deal aanpak.

Nieuws Green Deals

Green Deal: Nederland wil concrete en ambitieuze doelstellingen

Onder leiding van uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans zal de nieuwe Europese Commissie de ambitie van een European Green Deal verwezenlijken. Onder de Green Deal vallen onder andere ambitieuze Europese doelstellingen van klimaatneutraliteit en het creëren van meer bewustwording voor klimaatverandering. Vlak voor de start van Commissie-von der Leyen publiceerde de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU de positie van Nederland over dit onderwerp. Lees het volledige bericht

Green Deals blijken van belang voor Groene groei

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een voortgangsrapportage over Green Deals van de periode 2011 tot 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage komt naar voren dat Green Deals tussen bedrijven en overheden belangrijk zijn voor het bereiken van groene groei. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de gemeente Westland, LTO Nederland en Productschap Tuinbouw om een Biobased park op te richten.
Lees het volledige bericht

Praktijk Green Deals

Green Deals praktijk

Green Deal Provincie Flevoland

Deze Green Deal werd gesloten tussen de provincie Flevoland, alle gemeenten uit de provincie, waterschap Zuiderzeeland, HVC en Alliander. De deal is gericht op verduurzaming via de oprichting van DE-on, een professionele ontwikkelingsmaatschappij die Flevoland in 2020 energieneutraal moet maken. Hiervoor is € 1 miljard aan investeringen nodig. De Rijksoverheid is bereid een financiële bijdrage beschikbaar te stellen.

Green Deal Westland

Deze Green Deal betreft het opzetten van een biobased park in het Westland. Verschillende bedrijven zijn hier fysiek gekoppeld voor het verwaarden van plantaardig restmateriaal uit de tuinbouw en GFT-afval uit Westland. De Rijksoverheid ondersteunt met kennis en regie het verkrijgen van vergunningen en spant zich in voor het aanpassen van knellende wet- en regelgeving.

Green Deal Rotterdam

Met deze Green Deal wordt de CO2-uitstoot in 2025 in Rotterdam gehalveerd en de Rotterdamse economie versterkt aan de hand van de volgende doelstellingen:

– Duizend elektrische voertuigen en oplaadpunten per 2014;
– 25% van het gemeentelijk wagenpark is elektrisch of hybride;
– De aanleg van een stoomleiding die in 2013 circa 20.000 ton CO2 bespaart en in 2017 400.000 ton.

Andere onderdelen van de Green Deal zijn energieprestatie contracten voor gebouwen, windenergie op de maasvlakte en een klimaatneutrale wijk. De Rijksoverheid draagt hier aan bij door het wegnemen van knelpunten in regelgeving, een financiële bijdrage, meewerken aan ontwerpen en projecten en het vereenvoudigen van regelgeving.

Publicaties Green Deals

Wet- en regelgeving Green Deals

Green Deals wet- en regelgeving

In Green Deals worden concrete afspraken gemaakt waarbij decentrale overheden te maken krijgen met Europese staatssteunregels. Bij de volgende acties moet hier rekening mee gehouden worden:

1. Financieren ondernemingen binnen Green Deals

Decentrale overheden krijgen via het Provincie- of Gemeentefonds een bijdrage om uitvoering te geven aan de Green Deals. Deze kunnen zij doorgeven aan een onderneming ten behoeve van een duurzaam project.

2. Oprichten of deelnemen PPS-constructie

Een decentrale overheid kan in het kader van de Green Deal een publiekprivate samenwerking oprichten of hieraan deelnemen. Bij het deelnemen hieraan moeten risico’s zo verdeeld worden dat decentrale overheden niet meer risico’s op zich nemen dan een private investeerder zou hebben gedaan om staatssteun te voorkomen. Lukt dit niet, dan moet er met staatssteunregels rekening worden gehouden.

Wanneer de keuze voor deelname van de private partij aan een geïnstitutionaliseerde PPS-constructie samenvalt met opdrachtverlening aan of binnen het samenwerkingsverband, moeten de aanbestedingsregels voor PPS-constructies in acht worden genomen.

3. Projecten financieren en uitvoeren met private partijen

Wanneer decentrale overheden samen met private partijen projecten uitvoert en financiert, gelden de staatssteunregels. Gaat de financiering gepaard met opdrachtverlening, dan gelden ook de aanbestedingsregels. Treedt de decentrale overheid op de markt en biedt hij diensten aan, zijn ook de mededingingsregels mogelijk van toepassing.

4. Inzet andere instrumenten

Decentrale overheden kunnen ook kiezen om niet financieel bij te dragen, maar om andere instrumenten inzetten. Voorbeelden zijn de wijziging van een bestemmingsplan en de inzet van kennis en expertise om de realisering van duurzame projecten te bevorderen. Op het eerste gezicht lijkt er geen sprake te zijn van financiële middelen, toch moeten decentrale overheden toetsen of er sprake is van staatssteun.

X