Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Formele (onderzoeks)procedure

Wanneer een decentrale overheid, al dan niet rechtmatig, steun heeft verleend en de Europese Commissie twijfelt hierover, kan de Commissie een formele onderzoeksprocedure (ook wel formele procedure genoemd) starten. Deze procedure biedt ook mogelijkheden aan derde partijen om inbreng te geven. De procedure kan voor allerlei type steunmaatregelen worden toegepast.

Toepassing procedure

De formele (onderzoeks)procedure is een ingrijpende procedure en beslaat een ingewikkeld proces. Zo kan de formele procedure onder andere worden gebruikt bij:

  • gemelde en niet gemelde steun;
  • misbruik van steun;
  • bestaande steun;
  • ingetrokken of vernietigd besluit.

Decentrale relevantie

In de decentrale praktijk wordt de formele onderzoeksprocedure voornamelijk toegepast bij gemelde en niet gemelde steun. Meer specifieke informatie is terug te vinden in artikel 6 Procedureverordening 2015/1589 en in de Procedurehandleiding van de Commissie.

Doel procedure

De formele onderzoeksprocedure heeft als doel om de rechten van alle betrokken partijen te waarborgen. Een ander doel is om de Commissie volledig op de hoogte te brengen van de feiten omtrent de steunmaatregel. De desbetreffende lidstaat wordt middels een brief van het besluit op de hoogte gebracht. Daarin worden de lidstaat en de andere belanghebbenden uitgenodigd hun opmerkingen binnen een maand mede te delen. Deze termijn kan in sommige gevallen worden verlengd.

Aanvang procedure voor gemelde en niet gemelde steun

De Commissie zal de formele onderzoeksprocedure (zoals in art. 108 lid 2 VWEU) starten wanneer ze twijfels heeft of de steun met de interne markt verenigbaar is. Daarnaast kan de procedure worden gestart in situaties waarin de Commissie van mening is dat de steun alleen is toegestaan als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Rol Coördinatiepunt Staatssteun

Als er een formele onderzoeksprocedure wordt ingesteld voor een steunmaatregel van een gemeente of provincie, dan begeleidt het Coördinatiepunt Staatssteun (CS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit traject. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt deze rol op zich voor waterschappen.

Vaststelling van een definitief besluit

De Commissie streeft ernaar om binnen achttien maanden na het begin van de procedure een besluit vast te stellen. De formele onderzoeksprocedure wordt afgesloten met één van de volgende besluiten (art. 7 Procedureverordening 2015/1589):

  • de steun kan niet als staatssteun worden gekwalificeerd;
  • de steun is verenigbaar met de interne markt (positief besluit);
  • er worden voorwaarden aan het positieve besluit gesteld (voorwaardelijk besluit);
  • de steun is niet verenigbaar met de interne markt en mag niet worden uitgevoerd (negatief besluit).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG