Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Kennisgevingsprocedure

Wanneer een decentrale overheid een steunmaatregel verleent die is vrijgesteld van de formele aanmeldingsplicht, dan moet er nog wel rekening gehouden worden met een kennisgevingsplicht. Op deze pagina leest u over de kennisgevingsprocedure voor gemeenten, provincies en waterschappen en de achtergrond hiervan. In de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal vindt u daarnaast meer informatie over de toepassing van kennisgevingen door decentrale overheden.

Alvorens er wordt overgegaan tot het doen van een kennisgeving is het raadzaam om goed te kijken naar de staatssteunregels, naar de mogelijkheden die de regels bieden en naar de eisen die de vrijstellingsverordening stelt om rechtmatig steun te kunnen verlenen. Zo kan het zijn dat een bepaalde (voorgenomen) steunmaatregel buiten de staatssteunsfeer valt of kan een steunelement dermate gering zijn dat er beter gebruik kan worden gemaakt van de de-minimisverordening.

Mocht de conclusie vervolgens zijn dat uw gemeente of provincie inderdaad het beste gebruik kan maken van de AGVV dan dient er eerst contact met Europa decentraal te worden genomen.  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het Coordinatiepunt Staatssteun (CPS)  gemeenten en provincies bij kennisgevingen.

Verplichtingen

Bij verlening van steunmaatregelen die zijn vrijgesteld van de formele aanmeldingsplicht, dienen (decentrale) overheden wel rekening te houden met een kennisgevingsplicht:

  • Binnen twintig werkdagen na de inwerkingtreding van een steunmaatregel onder de AGVV moet de decentrale overheid, namens de lidstaat, de Europese Commissie op de hoogte stellen door middel van kennisgeving.
  • Voor kennisgevingen onder de LVV is de deadline voor een kennisgeving tien werkdagen vóór inwerkingtreding van de steunmaatregel.

Als de steunmaatregel past onder een van deze vrijstellingen, hoeft er dus geen officiële melding gedaan te worden. Decentrale overheden moeten wel elk jaar rapporteren over de steun.

SANI

Via het online meldingssysteem State Aid Notifications Interactive (SANI) kunnen decentrale overheden staatssteun of vrijgestelde staatssteun melden of ter kennis geven.

NB: Het kan zijn dat u momenteel problemen ondervindt om toegang te verkrijgen tot SANI. Dit heeft vermoedelijk als reden dat SANI momenteel wordt vernieuwd. Deze link kunt u dan het beste gebruiken. Mocht het probleem hiermee niet zijn verholpen raden we aan om contact met ons op te nemen. 

Kennisgevingsformulier

In bijlage II AGVV en bijlage II LVV staan de formulieren die nodig zijn voor kennisgevingen. De formulieren zijn een samenvatting van de steunmaatregel. De gegevens worden via SANI ingevuld en door dat systeem aan de Commissie verstrekt.

Via een compleet formulier stellen decentrale overheden de Commissie op de hoogte. Deze onderzoekt de kennisgeving niet inhoudelijk, maar kan deze wel achteraf controleren. Is het formulier niet compleet, dan kan de Commissie om aanvullende informatie vragen. Decentrale overheden zijn verplicht de Commissie jaarlijks te rapporteren over de vrijgestelde staatssteun.

Procedures gemeenten en provincies

Voor gemeenten en provincies verloopt de kennisgevingsprocedure als volgt:

  • via Europa decentraal, dat het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK ondersteunt bij een aantal staatssteuntaken, vraagt u een SANI-account aan;
  • u voert de gegevens in dit systeem in, hierbij kunt u advies vragen aan Europa decentraal;
  • vóórdat de maatregel wordt gefinaliseerd, stelt u Europa decentraal op de hoogte. Deze controleert de gegevens en zo nodig past u de kennisgeving aan;
  • daarna finaliseert u de kennisgeving;
  • deze wordt via het ministerie van BZK doorgestuurd naar de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PVEU) in Brussel;
  • de PVEU dient de kennisgeving namens de lidstaat in bij de Commissie.

Procedure voor waterschappen

Voor waterschappen verloopt de procedure op vergelijkbare wijze. Het enige verschil is dat u voor de kennisgevingsprocedure, in plaats van met het ministerie van BZK, contact op moet nemen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische zaken. Voor advies kunt u uiteraard gewoon bij Europa decentraal terecht.

Publicatie steunmaatregel en online beschikbaarheid

De Commissie publiceert de samenvatting van de steunmaatregel in het Publicatieblad en op haar eigen website. De decentrale overheid moet de volledige tekst van de steunmaatregel op internet publiceren. De tekst moet online toegankelijk blijven zolang de steunregeling van kracht is. De website waar de maatregel is te vinden, wordt gepubliceerd in het Publicatieblad. Dit geldt zowel voor kennisgevingen onder de AGVV als onder de LVV.

AGVV

Voor wat betreft de AGVV zit er een verschil tussen een steunregeling en ad hoc of individuele steun:

  • steunregeling: de tekst van de steunmaatregel bevat de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden die de naleving van de toepasselijke bepalingen van de AGVV garanderen.
  • ad hoc of individuele steun: deze tekst bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar de bijzondere bepalingen uit hoofdstuk II AGVV op basis waarvan deze steun is verleend. Verder moet ook verwezen worden naar de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden die de naleving van de toepasselijke bepalingen van de AGVV garanderen.

De AGVV is in de zomer van 2017 herzien, wijzigingen vindt u hier. Meer informatie over de toepassing van de AGVV is eveneens terug te lezen in de Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Achtergrond kennisgevingsprocedure

De Commissie heeft bepaalde steunmaatregelen vrijgesteld van de formele aanmeldingsprocedure. Dat doet zij op grond van haar bevoegdheid die voortvloeit uit de Verordening 994/98 over de toepassing van art. 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen.

Kennisgevingsplicht vrijgestelde steun

Bij verlening van vrijgestelde steunmaatregelen dienen (decentrale) overheden rekening te houden met een kennisgevingsplicht. Er moet binnen bepaalde tijd een samenvatting van de inlichtingen over de voorgenomen steun aan de Commissie te worden gestuurd, voor publicatie in het Publicatieblad. Ook is de overheid verplicht jaarlijks te rapporteren over de steunmaatregel.

Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen, dient staatssteun aan de voorwaarden van een Vrijstellingsverordening van de Commissie te voldoen. De De-minimis Verordening kent geen kennisgevingsplicht. Meer hierover leest u in de Informatiewijzer Staatssteun, hoofdstuk 6 en checklist.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Kennisgevingsprocedure

Steeds meer gemeenten gebruiken vrijstellingsmogelijkheden staatssteun

In 2019 zijn er in totaal van 207 steunmaatregelen vanuit de Nederlandse decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie. In dit cijfer zijn overigens de kennisgevingen van de waterschappen niet meegenomen. Meer informatie hierover is zichtbaar in de kennisgevingen-barometer. Weliswaar is er sprake van een daling ten opzichte van 2018. Toch zijn er nu veel nieuwe gemeenten die gebruikmaken van de vrijstellingsverordening.

Lees het volledige bericht

Hoe Nederlandse gemeenten de Europese staatssteunregels toepassen

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport verspreid over de toepassing en naleving van de staatssteunregels door Nederlandse gemeenten. Uit de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal blijkt dat gemeenten in toenemende mate gebruikmaken van vrijstellingsverordeningen zoals de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Beide informatiebronnen geven meer inzicht in de wijze van toepassing van de staatssteunregels door gemeenten.

Lees het volledige bericht

Staatssteunvrijstellingen steeds vaker toegepast door decentrale overheden

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een recordjaar wat betreft het gebruik van vrijstellingsverordeningen door Nederlandse decentrale overheden bij het verlenen van staatssteun. Zo zijn er vorig jaar 227 steunmaatregelen van decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie om staatssteun geoorloofd te verstrekken. Deze aanhoudende stijgende trend wordt door de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal inzichtelijk gemaakt.

Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2017: 97% van de steunmaatregelen onder de AGVV

De Europese Commissie heeft het staatssteun scoreboard 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheden die de Europese Commissie heeft geboden. Daarnaast blijkt hieruit dat de Nederlandse overheden in 2016 meer staatssteun hebben verleend dan in 2015. Daarmee volgt Nederland de Europese trend. Toch verleent Nederland naar rato van het BBP nog altijd minder staatssteun dan de meeste Europese lidstaten.

Lees het volledige bericht

Staatssteun: Commissie verruimt Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

De Europese Commissie heeft het toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) uitgebreid. Bepaalde vormen van overheidssteun voor havens en luchthavens zijn hier in opgenomen. Ook zijn de steunmogelijkheden voor o.a. cultuur verruimd. De wijziging sluit aan op de Betere Regelgeving Agenda van de Commissie die als doel heeft dat de Europese wet- en regelgeving zo doeltreffend en efficiënt mogelijk is.

Lees het volledige bericht

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

Meer duidelijkheid over de AGVV

De Europese Commissie heeft het bestaande FAQ-document over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), verruimd. Dit document kan decentrale overheden verduidelijking bieden over de AGVV. De FAQ gaat in op alle 58 artikelen van de verordening.
Lees het volledige bericht

Nieuwe vrijstellingsmogelijkheden voor staatssteun in de maak

De Europese Commissie heeft voorgesteld om havens en luchthavens als steuncategorie op te nemen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Ook worden in het voorstel de steundrempels voor cultuur en erfgoed verhoogd. De uitbreiding van vrijstellingsmogelijkheden onder de AGVV betekent voor decentrale overheden dat ze meer armslag krijgen om steun ‘staatssteunproof te verlenen. De uitbreiding staat nu open ter publieke consultatie.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Kennisgevingsprocedure

Hoe verloopt een kennisgevingsprocedure en met welke andere verplichtingen moet rekening worden gehouden bij het gebruik van een vrijstellings­verordening?

Door de huidige coronacrisis is het voor vele ondernemingen lastig om het hoofd boven water te houden. Het tijdelijke liquiditeitskader van de Europese Commissie, dat het mogelijk maakt om steunregelingen gericht op de economische gevolgen van het coronavirus sneller goed te keuren, en de nationale financieringsmaatregelen die door het Rijk zijn genomen om getroffen ondernemingen in deze periode tegemoet te komen, bieden ondersteuning. Om overlap tussen verschillende steunregelingen te voorkomen is het wenselijk om het verstrekken van financiële steun zoveel mogelijk af te stemmen op de regelingen die volgen op het tijdelijke steunkader en de reeds bestaande en toekomstige nationale maatregelen. Sommige decentrale overheden zullen mogelijk (aanvullend) geoorloofde staatssteun willen verlenen door gebruik te maken van het reguliere staatssteunkader, bijvoorbeeld via de vrijstellingsverordeningen. Verschillende gemeenten hebben al eerder steun verleend middels een vrijstellingsverordening. Voor sommige gemeenten kan het volgen van de verplichte kennisgevingprocedure die gepaard gaat met gebruik van een vrijstellingsverordening echter nieuw zijn. Daarom zet Europa decentraal in deze Praktijkvraag uiteen hoe dit proces in zijn werk gaat en welke andere zaken steunverlenende autoriteiten in acht dienen te nemen bij deze route.

Bekijk het antwoord