Waar melden en kennisgeven?

Provincies, gemeenten en waterschappen die staatssteun willen aanmelden of kennisgeven bij de Europese Commissie, kunnen contact opnemen met de Rijksoverheid of Europa decentraal. Provincies en gemeenten nemen voor kennisgevingen contact op met Europa decentraal en voor eventuele meldingen met het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waterschappen kunnen voor zowel meldingen als kennisgevingen terecht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gemeenten en provincies: kennisgevingen

Het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal (CPS) ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK (CSDO) bij de uitvoering op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Gemeenten en provincies die een kennisgeving onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de Landbouwvrijstelling willen doen kunnen contact opnemen met Europa decentraal.

Meer informatie hierover vindt u hier.

Gemeenten en provincies: meldingen

Het CSDO van het ministerie van BZK is het aanspreekpunt voor het doorgeven van steunmeldingen van decentrale overheden aan de Commissie. Het begeleidt decentrale overheden in de verdere meldingsprocedure.

Het Coördinatiepunt adviseert decentrale overheden over staatssteunzaken voorafgaand aan een eventuele melding. Ook in de vervolgstappen na de melding, zoals jaarlijkse rapportages en andere procedures, vervult het CSDO een begeleidende en coördinerende rol.

Sani

Melding en kennisgeving vindt uitsluitend plaats via State Aid Notifications Interactive (SANI). Via Europa decentraal kunnen gemeenten en provincies hiervoor een account aan vragen.

Contactgegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Coördinatiepunt Staatssteun
Telefoon: 070-42 676 51
E-mail: coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl

Kenniscentrum Europa decentraal
Coördinatiepunt Staatssteun
Telefoon
E-mail: cps@europadecentraal.nl

Waterschappen

Waterschappen kunnen bij de Unie van Waterschappen advies inwinnen over staatssteun, voorafgaand aan een melding. Aanmelden of kennisgeven van staatssteun doen waterschappen bij het ministerie van I&W, hoofddirectie Bestuurlijke Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken.

Unie van Waterschappen
Telefoon: 070-35 197 51

Ministerie van IenW
Klaas Sevinga
Telefoon: 070-456 9304
E-mail: klaas.sevinga@minienw.nl

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Waar melden en kennisgeven?

Steeds meer gemeenten gebruiken vrijstellingsmogelijkheden staatssteun

In 2019 zijn er in totaal van 207 steunmaatregelen vanuit de Nederlandse decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie. In dit cijfer zijn overigens de kennisgevingen van de waterschappen niet meegenomen. Meer informatie hierover is zichtbaar in de kennisgevingen-barometer. Weliswaar is er sprake van een daling ten opzichte van 2018. Toch zijn er nu veel nieuwe gemeenten die gebruikmaken van de vrijstellingsverordening.

Lees het volledige bericht

Staatssteunvrijstellingen steeds vaker toegepast door decentrale overheden

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een recordjaar wat betreft het gebruik van vrijstellingsverordeningen door Nederlandse decentrale overheden bij het verlenen van staatssteun. Zo zijn er vorig jaar 227 steunmaatregelen van decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie om staatssteun geoorloofd te verstrekken. Deze aanhoudende stijgende trend wordt door de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal inzichtelijk gemaakt.

Lees het volledige bericht

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

Meer duidelijkheid over de AGVV

De Europese Commissie heeft het bestaande FAQ-document over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), verruimd. Dit document kan decentrale overheden verduidelijking bieden over de AGVV. De FAQ gaat in op alle 58 artikelen van de verordening.
Lees het volledige bericht

De grenzen van openbare infrastructuur: de Europese Commissie licht toe

Financiering van algemeen toegankelijke infrastructuur wordt in beginsel beschouwd als een publieke taak. Staatssteun kan hierdoor uitgesloten worden. Echter, de scheidslijn tussen wat wel of niet onder een publieke taak valt, kan soms dun zijn. Dit blijkt ook uit een geschil dat bij onze zuiderburen speelt ten aanzien van infrastructuur rondom een shoppingcenter. De Europese Commissie heeft zich hier ook over gebogen en haar besluit wordt in dit bericht nader toegelicht.
Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2015 gepubliceerd: spreken de cijfers voor zich?

Nederlandse overheden verleenden in 2014 minder staatssteun dan overheden van andere lidstaten. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten van de EU tot en met 2014 zijn gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op feitelijke aangeleverde gegevens. Echter de wijze waarop staatssteun wordt gemeten, verschilt per jaar per lidstaat.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Waar melden en kennisgeven?

Hoe verloopt een kennisgevingsprocedure en met welke andere verplichtingen moet rekening worden gehouden bij het gebruik van een vrijstellings­verordening?

Door de huidige coronacrisis is het voor vele ondernemingen lastig om het hoofd boven water te houden. Het tijdelijke liquiditeitskader van de Europese Commissie, dat het mogelijk maakt om steunregelingen gericht op de economische gevolgen van het coronavirus sneller goed te keuren, en de nationale financieringsmaatregelen die door het Rijk zijn genomen om getroffen ondernemingen in deze periode tegemoet te komen, bieden ondersteuning. Om overlap tussen verschillende steunregelingen te voorkomen is het wenselijk om het verstrekken van financiële steun zoveel mogelijk af te stemmen op de regelingen die volgen op het tijdelijke steunkader en de reeds bestaande en toekomstige nationale maatregelen. Sommige decentrale overheden zullen mogelijk (aanvullend) geoorloofde staatssteun willen verlenen door gebruik te maken van het reguliere staatssteunkader, bijvoorbeeld via de vrijstellingsverordeningen. Verschillende gemeenten hebben al eerder steun verleend middels een vrijstellingsverordening. Voor sommige gemeenten kan het volgen van de verplichte kennisgevingprocedure die gepaard gaat met gebruik van een vrijstellingsverordening echter nieuw zijn. Daarom zet Europa decentraal in deze Praktijkvraag uiteen hoe dit proces in zijn werk gaat en welke andere zaken steunverlenende autoriteiten in acht dienen te nemen bij deze route.

Bekijk het antwoord

Welke verplichtingen rusten er op onze gemeente wanneer we bij het verlenen van staatssteun gebruik willen maken van een vrijstellingsverordening?

Onze gemeente wil een (staats)steunmaatregel kennisgegeven op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Hoe verloopt deze (kennisgevings)procedure, met welke verplichtingen moet onze gemeente rekening houden en welke gegevens worden er uiteindelijk gepubliceerd?

Bekijk het antwoord