Europees recht en beleid

Laatste update: 19 juli 2023

Contact:


Provincies, gemeenten en waterschappen die staatssteun willen aanmelden of kennisgeven bij de Europese Commissie, kunnen contact opnemen met de Rijksoverheid of Kenniscentrum Europa Decentraal. Provincies en gemeenten nemen voor kennisgevingen contact op met Kenniscentrum Europa Decentraal en voor eventuele meldingen met het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waterschappen kunnen voor zowel meldingen als kennisgevingen terecht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gemeenten en provincies: kennisgevingen

Het Coördinatiepunt Staatssteun van Kenniscentrum Europa Decentraal (CPS) ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK (CSDO) bij de uitvoering op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Gemeenten en provincies die een kennisgeving onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de Landbouwvrijstelling willen doen kunnen contact opnemen met Kenniscentrum Europa Decentraal.

Meer informatie hierover vindt u hier.

Gemeenten en provincies: meldingen

Het CSDO van het ministerie van BZK is het aanspreekpunt voor het doorgeven van steunmeldingen van decentrale overheden aan de Commissie. Het begeleidt decentrale overheden in de verdere meldingsprocedure.

Het Coördinatiepunt adviseert decentrale overheden over staatssteunzaken voorafgaand aan een eventuele melding. Ook in de vervolgstappen na de melding, zoals jaarlijkse rapportages en andere procedures, vervult het CSDO een begeleidende en coördinerende rol.

SANI

Melding en kennisgeving vindt uitsluitend plaats via State Aid Notifications Interactive (SANI). Via Kenniscentrum Europa Decentraal kunnen gemeenten en provincies hiervoor een account aan vragen.

Contactgegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Coördinatiepunt Staatssteun
Telefoon: 070-42 676 51
E-mail: coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl

Kenniscentrum Europa Decentraal
Coördinatiepunt Staatssteun
Telefoon
E-mail: cps@europadecentraal.nl

Waterschappen

Waterschappen kunnen bij de Unie van Waterschappen advies inwinnen over staatssteun, voorafgaand aan een melding. Aanmelden of kennisgeven van staatssteun doen waterschappen bij het ministerie van I&W, hoofddirectie Bestuurlijke Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken.

Unie van Waterschappen
Telefoon: 070-35 197 51

Ministerie van IenW
Klaas Sevinga
Telefoon: 070-456 9304
E-mail: klaas.sevinga@minienw.nl