Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Waar melden en kennisgeven?

Provincies, gemeenten en waterschappen die staatssteun willen aanmelden of kennis geven (notificeren) bij de Europese Commissie, kunnen contact opnemen met de Rijksoverheid of Europa decentraal. Provincies en gemeenten nemen voor kennisgevingen contact op met Europa decentraal en voor eventuele meldingen contact op met het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waterschappen kunnen voor zowel meldingen als kennisgevingen terecht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gemeenten en provincies: kennisgevingen

Het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal (CPS) ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK (CSDO) bij de uitvoering op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Gemeenten en provincies die een kennisgeving onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de Landbouwvrijstelling willen doen kunnen contact dan het best per mail contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl. Onderstaande adviseurs kunnen u dan verder helpen:

Paul Zondag
Telefoon: 070-3381094
E-mail: p.zondag@europadecentraal.nl

Marieke Merkus:
Telefoon: 070-3381097
Email: m.merkus@europadecentraal.nl

Juliëtte Fredriksz
Telefoon: 070 – 338 8516
E-mail: j.fredriksz@europadecentraal.nl

Meer informatie hierover vindt u hier.

Gemeenten en provincies: meldingen

Het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK is het aanspreekpunt voor het doorgeven van steunmeldingen van decentrale overheden aan de Commissie. Het begeleidt decentrale overheden in de verdere meldingsprocedure.

SANI

Melding en kennisgeving vindt uitsluitend plaats via State Aid Notifications Interactive (SANI). Via het Coördinatiepunt is hiervoor een wachtwoord aan te vragen.

Adviserende functie Coördinatiepunt

Het Coördinatiepunt adviseert decentrale overheden over staatssteunzaken voorafgaand aan een eventuele melding. Ook in de vervolgstappen na de melding, zoals jaarlijkse rapportages en andere procedures, vervult het Coördinatiepunt een begeleidende en coördinerende rol.

Contactgegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Coördinatiepunt Staatssteun

Ghaitrie Hanoeman
Telefoon: +31 (0)6 – 552 145 46
E-mail: ghaitrie.hanoeman@minbzk.nl

Secretariaat (bij voorkeur neemt u contact op met bovengenoemde personen)
Telefoon: +3170-42 676 51
E-mail: coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl

Gemeenten en provincies: kennisgevingen

Kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt sinds 1 maart 2012 het Coördinatiepunt Staatssteun bij de uitvoering van zijn taken op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Wanneer gemeenten en provincies een kennisgeving onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) in SANI willen doen, kunnen zij contact opnemen met Europa decentraal.

Telefoon: 070-338 1090
E-mail: cps@europadecentraal.nl

(Paul Zondag, Marieke Merkus en Juliëtte Fredriksz)

Waterschappen

Waterschappen kunnen advies inwinnen over staatssteun, voorafgaand aan een melding, bij de Unie van Waterschappen, via het telefoonnummer 070-35 197 51. Aanmelden of kennisgeven van staatssteun doen waterschappen bij het ministerie van I&W, hoofddirectie Bestuurlijke Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken:

Klaas Sevinga
Telefoon: 070-456 9304
E-mail: klaas.sevinga@minienm.nl

Advies Europa decentraal

Europa decentraal geeft decentrale overheden kosteloos ‘eerstelijns’ advies en voorziet in algemene voorlichting, onder andere op het gebied van staatssteun. Via onze Helpdesk kunt u zowel online als telefonisch uw vraag stellen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Waar melden en kennisgeven?

Staatssteunvrijstellingen steeds vaker toegepast door decentrale overheden

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een recordjaar wat betreft het gebruik van vrijstellingsverordeningen door Nederlandse decentrale overheden bij het verlenen van staatssteun. Zo zijn er vorig jaar 227 steunmaatregelen van decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie om staatssteun geoorloofd te verstrekken. Deze aanhoudende stijgende trend wordt door de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal inzichtelijk gemaakt.

Lees het volledige bericht

Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

De jaarlijkse staatssteunrapportage staat weer voor de deur. Medio februari 2017 ontvangen alle gemeenten en provincies het verzoek om gegevens aan te leveren over de in 2016 verleende steun. De organisatie van de rapportage is voor provincies dit jaar anders dan de voorgaande jaren.

Lees het volledige bericht

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

Meer duidelijkheid over de AGVV

De Europese Commissie heeft het bestaande FAQ-document over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), verruimd. Dit document kan decentrale overheden verduidelijking bieden over de AGVV. De FAQ gaat in op alle 58 artikelen van de verordening.
Lees het volledige bericht

De grenzen van openbare infrastructuur: de Europese Commissie licht toe

Financiering van algemeen toegankelijke infrastructuur wordt in beginsel beschouwd als een publieke taak. Staatssteun kan hierdoor uitgesloten worden. Echter, de scheidslijn tussen wat wel of niet onder een publieke taak valt, kan soms dun zijn. Dit blijkt ook uit een geschil dat bij onze zuiderburen speelt ten aanzien van infrastructuur rondom een shoppingcenter. De Europese Commissie heeft zich hier ook over gebogen en haar besluit wordt in dit bericht nader toegelicht.
Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2015 gepubliceerd: spreken de cijfers voor zich?

Nederlandse overheden verleenden in 2014 minder staatssteun dan overheden van andere lidstaten. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten van de EU tot en met 2014 zijn gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op feitelijke aangeleverde gegevens. Echter de wijze waarop staatssteun wordt gemeten, verschilt per jaar per lidstaat.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Waar melden en kennisgeven?

X