Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Rapportages

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Lidstaten moeten jaarlijks verslag doen aan de Europese Commissie over verleende steun. Dit brengt verplichtingen voor decentrale overheden met zich mee, die de steun moeten rapporteren.

Rapportage over 2018

Voor de rapportage over 2018 ontvangen decentrale overheden eind februari 2019 het verzoek om aan de jaarlijkse rapportageverplichting te voldoen. Provincies wordt gevraagd een aantal gegevens in te voeren in het rapportagesysteem (SARI) en alle gemeenten wordt verzocht de gegevens aan te leveren bij Europa decentraal. Wat, waar wanneer en hoe er precies moet worden gerapporteerd, is terug te lezen in dit nieuwsbericht.

Hoe werkt de rapportage?

Het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), coördineert de steunrapportages van provincies en gemeenten. Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak. Gemeenten en provincies die steunmaatregelen hebben aangemeld of kennisgegeven bij de Commissie, of steun hebben verleend onder toepassing van de ODR, ontvangen naast het verzoek om gegevens aan te leveren een rapportageverzoek per e-mail van Europa decentraal.

Waterschappen rapporteren via het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W).

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verzamelt de rapportages van alle ministeries en stuurt deze via de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU naar de Commissie. Zodra de rapportages compleet zijn, start de Commissie met de analyse ervan.

Procedure voor gemeenten

Gemeenten moeten voor 22 maart 2019 de benodigde gegevens per e-mail aanleveren bij Europa decentraal. Deze gegevens worden door het kenniscentrum gecontroleerd. Het kan zijn dat Europa decentraal ter verduidelijking vragen stelt over de aangeleverde gegevens. De ministeries van BZK en EZK controleren de gegevens. Ook zij kunnen (tot uiterlijk eind juni 2019) vragen stellen aan de gemeente over de gegevens. De communicatie verloopt echter altijd via Europa decentraal.

Procedure voor provincies

Provincies, drie grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht)en de managementautoriteiten (Kansen voor West en samenwerkingsverband Noord-Nederland) moeten dit jaar voor 5 april 2019 zelf de gegevens invoeren in het SARI-systeem van de Europese Commissie. De inloggegevens ontvangen provincies van het ministerie van BZK. Steun onder ODR en de nationale monumentenregeling kan per e-mail worden aangeleverd aan het ministerie.

Benodigde gegevens

Over de volgende steunmaatregelen moet worden gerapporteerd:

  • steunmaatregelen die zijn aangemeld bij DG Concurrentie (COMP) en DG Landbouw (AGRI);
  • steunmaatregelen die zijn vrijgesteld van melding en vallen onder de Algemene Groepsvrijstelling, de Landbouwvrijstelling of de Visserijvrijstellingsverordening en waarvoor een kennisgeving is gedaan;
  • steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Omnibus Decentraal Regeling (ODR).

Als uw provincie of gemeente steunmaatregelen heeft die onder de bovenstaande opsomming vallen, heeft onze contactpersoon bij uw organisatie een e-mail gekregen van Europa decentraal over welke gegevens u moet aanleveren. Hebt u geen e-mail ontvangen, maar heeft uw organisatie wel steun verleend op basis van één van de bovenstaande vrijstellingen? Stuur dan een e-mail naar cps@europadecentraal.nl.

Overige steunregelingen

Mogelijk heeft uw decentrale overheid ook op basis van de onderstaande regelingen steun verleend die ook gerapporteerd moet worden:

  • gegevens Nationale Monumentenregeling;
  • opgave verlaagde grondkosten voor sociale woningbouw en maatschappelijk.

De bijlage voor bovenstaande steunmaatregelen zijn aan de rechterkant van deze pagina terug te vinden onder het kopje ‘links‘.

Doel rapportage

Door middel van de rapportage kan de Europese Commissie toezicht houden op de naleving van de staatssteunregels. Het doel van de rapportage is daarom:

  • toezicht houden op de naleving van staatssteunregels;
  • inzicht krijgen in de vraag in hoeverre staatssteun wordt aangewend voor de beleidsdoelen uit de EU2020-strategie (milieubescherming, O&O&I, werkgelegenheid, etc.);
  • staatssteunbeleid waar nodig bijsturen.

Verantwoordelijkheden decentrale overheden

Om aan de rapportageplicht te kunnen voldoen, moeten decentrale overheden zelf een goede administratie bijhouden van bestaande steun. De informatie die decentrale overheden aanleveren, wordt opgenomen in de rapportage van Nederland aan de Europese Commissie.

Scoreboard staatssteun

De Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het openbare Scoreboard voor Staatssteun.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Europa decentraal, via cps@europadecentraal.nl. Liever telefonisch contact? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Paul Zondag of Marieke Merkus (070 – 338 1097).

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Rapportages

Staatssteunrapportage over 2012 van start

Gemeenten en provincies dienen in het kader van de staatssteunrapportage 2012 gegevens over lopende steunmaatregelen te rapporteren. Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van BZK bij staatssteunrapportages en is eerste aanspreekpunt voor gemeenten en provincies voor de rapportage 2012. Betrokken gemeenten en provincies ontvangen van Europa decentraal deze week een rapportageverzoek met een nadere toelichting. Uiterlijk 3 mei 2013 dienen de opgevraagde rapportagegegevens bij Europa decentraal binnen te zijn.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Rapportages

Wanneer moet onze gemeente rapporteren voor de DAEB-rapportage en wat houdt die rapportage in?

Onze gemeente heeft onlangs het (jaarlijkse) verzoek ontvangen om informatie aan te leveren voor de staatssteunrapportage met daarbij dit jaar ook het verzoek te rapporteren over Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Wat valt hier precies onder en moet de gemeente ook economische activiteiten rapporteren die zij zelf heeft uitgevoerd in de zin van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O)?

Bekijk het antwoord

X