Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Transparantie

Met de modernisering van de staatssteunregels is transparantie erg belangrijk geworden. Dit draagt namelijk bij aan betere nakoming van regels, meer rechtszekerheid en betere verantwoording. Zodoende heeft de Europese Commissie transparantieverplichtingen opgesteld die onder meer terug te vinden zijn in een aantal staatssteunvrijstellingen.

Transparantie van staatssteun (TAM)

Decentrale overheden die staatssteun verlenen, bijvoorbeeld onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) of de vrijstellingsverordening voor visserij (VVV), moeten rekening houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in artikel 9 van deze verordeningen. Ook voor goedgekeurde steun aan de hand van een melding kunnen transparantieverplichtingen gelden, op basis van de voorwaarden van het goedkeuringsbesluit. De transparantievereisten die gelden voor steun toegekend onder het Tijdelijk Steunkader inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (Tijdelijk Steunkader) van de Commissie staan hieronder in het tekstblok beschreven.

Dit houdt onder andere in dat, wanneer een overheid individuele steun (staatssteun aan één onderneming) boven een bepaalde drempel heeft verleend, er aanvullende informatie – over de steunverlening en de begunstigde – bekend moet worden gemaakt. Dit dient te gebeuren middels een applicatie van de Europese Commissie genaamd de State Aid Transparency Award Module (hierna: TAM). Door gebruik te maken van de TAM, voldoen decentrale overheden aan art. 9, lid 4, AGVV/LVV of art 9, lid 3, VVV. De meeste EU-lidstaten (ook Nederland) hebben voor het systeem van de EC gekozen. Enkele lidstaten hebben een eigen systeem opgezet. Het gebruik van de TAM is in Nederland verplicht.

Wanneer geldt de verplichting

De TAM-verplichting bestaat voor alle individuele verleningen van staatssteun vanaf 1 juli 2016. Het geldt zowel voor individuele steun die als ad-hocsteun is kennisgegeven, als voor individuele steun op basis van een regeling (ongeacht of de betreffende regeling dateert van voor of  na 1 juli 2016). Ook voor individuele steun verleend onder het Tijdelijk Steunkader geldt de TAM-verplichting. Voor individuele steunverleningen die plaats hebben gevonden vóór 1 juli 2016 geldt de transparantieverplichting niet.

De drempels

Bij de onderstaande drempels is de TAM verplicht:

  • AGVV: iedere individuele steunverlening van € 500.000,- of meer.
  • LVV: indien de begunstigde actief is in de primaire landbouwproductie; een individuele steunverlening van € 60.000,- of meer. Bij andere begunstigden geldt als drempel € 500.000,-
  • VVV: iedere individuele steunverlening van € 30 000,- of meer.

De TAM mag ook worden ingevuld voor steunverlening voor lagere bedragen. Bijvoorbeeld bij twijfel of de begunstigde ‘actief is in de primaire landbouwproductie’.

Wanneer meerdere overheden voor dezelfde activiteiten/ hetzelfde project taatssteun verlenen, is het van belang om rekening te houden met cumulatie van de steun. Zo kan de bijdrage van uw organisatie mogelijk onder de drempel liggen, maar dient er toch een TAM-melding te worden gedaan als de totale steun voor het project/de activiteit (het moet dan gaan om dezelfde in aanmerking komende kosten) boven de drempel ligt. Meer informatie hierover is terug te vinden in deze praktijkvraag.

Voor een innovatiecluster (art. 27 AGVV) geldt dat de steun aan één organisatie wordt verstrekt (art 27, lid 2, AGVV). Derhalve geldt het gehele bedrag dat is kennisgegeven onder dit artikel als individuele steunverlening in de zin van sub art. 9 lid 1 sub c AGVV.

Welke gegevens moeten worden gepubliceerd?

In de TAM zelf, en in bijlage III van de AGVV, de LVV en de VVV, vindt u welke gegevens  moeten worden gepubliceerd. Enkele voorbeelden zijn:

  • de naam van de begunstigde
  • het kvk-nummer;
  • het soort onderneming (kmo of grote onderneming);
  • het steunelement;
  • het steuninstrument;
  • de datum van toekenning van steun.

Publicatie binnen zes maanden

De benodigde gegevens moeten binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun worden gepubliceerd. Wanneer een decentrale overheid bijvoorbeeld op 20 december 2019 een onderneming onder de toepassing van de AGVV € 500.000 steun verleent, dan moet de TAM voor 20 juni 2020 ingevuld worden.

Om ex-postonderzoek te voorkomen, worden overheden aangeraden om de TAM ook in te vullen indien de deadline van zes maanden reeds is verstreken.

Decentrale overheden kunnen een link naar de TAM plaatsen op hun website.

TAM-melding onder het tijdelijk steunkader

De Europese Commissie heeft een Tijdelijk Steunkader opgesteld om de economische gevolgen van het Coronavirus te beperken. Voor steun verleend onder het Tijdelijk Steunkader gelden andere regels omtrent de TAM-verplichting. Dit geldt bijvoorbeeld voor Doelgroepenvervoer II. Punt 88 van het tijdelijke kader stelt dat iedere individuele steunmaatregel van € 100.000,-  of meer gemeld moet worden in het TAM-systeem. Voor steun in de landbouw- en visserijsector is dat € 10.000,- of meer. Ook geldt er een langere publicatietermijn dan gebruikelijk van twaalf maanden vanaf toekenning. Onder het Tijdelijk Steunkader verandert er niets aan de gegevens die ingevoerd moeten worden, deze zijn te vinden in bijlage III van respectievelijk de AGVV, LVV en VVV. Voor subsidie moet het bedrag per begunstigde worden opgegeven. Voor terugbetaalbare voorschotten, garanties, leningen en andere vormen van steun moet, naast het steunelement (oftewel, het bruto-subsidie-equivalent), tevens de nominale waarde van het onderliggende instrument per begunstigde worden opgegeven. Het steunbedrag van maatregelen in de vorm van belastingvoordelen en betalingsregelingen mag in bandbreedtes worden gegeven.

Verschil met staatssteunrapportage

Decentrale overheden zijn verplicht op jaarlijks een staatssteunrapportage te doen. De bovengenoemde transparantie-eisen staan hier los van. De informatie die in het kader van de staatssteunrapportage wordt aangeleverd wordt niet openbaar gemaakt, maar wordt slechts gebruikt voor het zogeheten State Aid Scoreboard. Daarnaast is de transparantieverplichting van toepassing op iedere individuele steunverlening hoger dan een bepaald bedrag. Het is dan ook mogelijk dat de transparantieverplichtingen van toepassing zijn op meerdere steunverleningen onder één en dezelfde regeling.

Meer weten over de TAM?

Het Coördinatiepunt Staatssteun voor Decentrale Overheden (CSDO) van het ministerie van BZK, begeleidt de decentrale overheden bij het aanmaken van een TAM-account en het gebruik van het programma.

Meer informatie over hoe een TAM-melding te doen als decentrale overheid, is terug te lezen in de handleiding TAM voor decentrale overheden. Werkt u voor een decentrale overheid en heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal. Mocht u ondanks het lezen van de handleiding nog technische vragen hebben over het gebruik van de TAM, neem dan contact op met het ministerie van BZK via het e-mailadres coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

Nieuws Transparantie

Extra duiding over de werking van de Transparancy Aid Module (en cumulatie)

Wanneer decentrale overheden gebruik maken van een vrijstellingsverordening, kunnen ze vanaf bepaalde drempelwaarden te maken krijgen met de zogenaamde State Aid Transparancy Award Module (TAM). Om uit te leggen hoe de module gebruikt kan worden, heeft het ministerie van BZK een praktische TAM-handleiding gepubliceerd. Daarnaast kunt u hieronder meer lezen over hoe cumulatie van steun hier mogelijk ook van belang kan zijn. Lees het volledige bericht

De Transparancy Aid Module door decentrale overheden toegepast

Sinds juli 2016 is er een transparantieverplichting voor decentrale overheden die staatssteun verlenen op basis van de groepsvrijstellingsverordeningen. De benodigde gegevens moeten binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun worden gepubliceerd. De provincie Drenthe heeft de primeur om als eerste provincie in Nederland een melding in te voeren in de transparantiemodule genaamd TAM.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Transparantie

Wanneer moet er worden voldaan aan de transparantieverplichting bij kennisgegeven staatssteun?

Onze gemeente heeft een steunregeling kennisgegeven op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Moet de zogenaamde transparantieverplichting uit de AGVV dan ook toegepast worden, en zo ja wat houdt deze transparantieverplichting in? Geldt er ook een transparantieverplichting voor de overige vrijstellingsverordeningen?

Bekijk het antwoord