Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Vereenvoudigde procedure

In bepaalde gevallen kan een decentrale overheid bij het verlenen van steun de vereenvoudigde procedure toepassen. Met deze procedure kan de Europese Commissie bepaalde categorieën steunmaatregelen versneld onderzoeken. De volgende categorieën komen in aanmerking voor de vereenvoudigde procedure:

  • steunmaatregelen die onder de ‘standaardbeoordeling’ van bestaande kaderregelingen of richtsnoeren vallen;
  • steunmaatregelen die overeenkomen met de vaste besluitenpraktijk van de Commissie.

Termijn

In de Mededeling over de vereenvoudigde procedure beschrijft de Commissie onder welke voorwaarden deze procedure kan worden toegepast. Wanneer aan alle eisen uit de mededeling is voldaan, stelt de Commissie alles in het werk om binnen twintig werkdagen na de aanmelding uitsluitsel te geven over de te verlenen steun. Het is van belang dat de decentrale overheid die de aanvraag doet, een volledige aanmelding indient.

De procedurehandreiking van de Commissie bevat een illustratieve lijst steunmaatregelen die voor een vereenvoudigde afhandeling in aanmerking komen. De snelheid waarmee de procedure verloopt, is afhankelijk van de volledigheid van de melding.

Opmerkingen

Belanghebbenden, zoals burgers, ondernemingen of andere overheden, krijgen de kans om opmerkingen te maken over de voorgenomen steunmaatregel. De Commissie publiceert hiervoor een samenvatting van de aangemelde maatregelen op haar website.

SANI

De vereenvoudigde procedure moet via SANI (State Aid Notifications Interactive) gemeld worden. SANI is een online meldingssysteem van de Commissie, waarin meldingen en kennisgevingen over staatssteun worden gedaan.

Checklist

  • De maatregel moet in het pre-notificatie traject al zijn aangemeld.
  • De maatregel moet volledig zijn (duidelijke verwijzing naar de betreffende richtlijnen/kaders) en alle informatie bevatten die vereist is.
  • Ga na in hoeverre er sprake is van vertrouwelijke informatie.
  • Ga na in hoeverre de samenvatting van de aanmelding correct is.

Verschil met vereenvoudigde aanmelding

In de Commisiebrief ‘Vereenvoudigde aanmelding of vereenvoudigde procedure’ wordt het verschil tussen een vereenvoudigde procedure en een vereenvoudigde aanmelding uitgelegd.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Vereenvoudigde procedure