Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Reddings- en herstructureringssteun

Decentrale overheden die reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden willen verlenen, moeten rekening houden met de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden.

Aanmelding

Wanneer een decentrale overheid reddings- en/of herstructureringssteun wil verlenen, moet zij deze steun aanmelden bij de Europese Commissie. De Commissie beoordeelt aan de hand van de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun of de steun verenigbaar is met de interne markt.

Verstorende vorm van staatssteun

De Commissie beschouwt reddings- en herstructureringssteun als één van de meest verstorende vormen van staatssteun. Normaal gesproken verdwijnen zwakkere ondernemingen van de markt en krijgen hun sterkere concurrenten de kans om te groeien. Doordat reddings- en herstructureringssteun dit proces doorkruist, kan dit soort steun de economische groei in de betrokken sectoren vertragen.

Gemeenschappelijk belang

De Europese Commissie is van oordeel dat ondernemingen alleen aanspraak op staatssteun zouden mogen maken wanneer zij alle op de markt beschikbare opties hebben uitgeput. Ook moet dit soort steun noodzakelijk zijn voor het behalen van een duidelijk omschreven doelstelling van gemeenschappelijk belang.

Kijk voor meer informatie rechts op deze pagina onder wet- en regelgeving.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Reddings- en herstructureringssteun

Nieuwe staatssteunregels voor redding ondernemingen in moeilijkheden aangenomen

De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren aangenomen voor steun aan (niet-financiële) ondernemingen in moeilijkheden. Decentrale overheden die steun willen verlenen aan noodlijdende ondernemingen hebben te maken met deze regels. De herziening vindt plaats in het kader van de modernisering van de Europese staatssteunregels. De nieuwe richtsnoeren zijn per 1 juli 2014 ingegaan.
Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Reddings- en herstructureringssteun

Reddings- en herstructureringssteun wet- en regelgeving

De Europese Commissie beoordeelt of reddings- en herstructureringssteun verenigbaar is met de interne markt op basis van de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden. Tot 2013 golden de oude Richtsnoeren; de herziene richtsnoeren zijn in werking getreden op 1 augustus 2014. Ze gelden tot en met 31 december 2020.

Toepassingsgebied

De Commissie past de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun toe op alle ondernemingen. Ondernemingen die actief zijn in de kolenindustrie of de ijzer- en staalindustrie en de ondernemingen die vallen onder de specifieke regels voor financiële instellingen vallen echter buiten het bereik van deze Richtsnoeren. De Commissie past de Richtsnoeren in principe ook toe op de visserij- en aquacultuursector en de landbouwsector.

Onderneming in moeilijkheden

Lidstaten die op grond van de Richtsnoeren steun willen verlenen aan een onderneming moeten kunnen aantonen dat de betrokken onderneming als een ‘onderneming in moeilijkheden’ kwalificeert.

De Richtsnoeren bepalen dat ‘een onderneming wordt beschouwd als een onderneming in moeilijkheden wanneer zij, zonder overheidsingrijpen, op korte of middellange termijn vrijwel zeker gedoemd is te verdwijnen’.

Meer informatie over dit begrip is te vinden in paragraaf 2.2 van de Richtsnoeren.

Reddings- en herstructureringssteun

De Richtsnoeren maken onderscheid tussen reddingssteun en herstructureringssteun

Reddingssteun

Reddingssteun is urgente en tijdelijke steun. Doel van deze steun is om een noodlijdende onderneming in staat te stellen zich te handhaven gedurende de korte periode die nodig is om een herstructurerings- of liquidatieplan uit te werken. De reddingssteun moet beperkt zijn tot het bedrag dat nodig is om de begunstigde onderneming gedurende zes maanden overeind te houden. Na deze periode moet de steun ofwel worden terugbetaald, of moet een herstructureringsplan bij de Commissie worden aangemeld om de steun als herstructureringssteun te laten goedkeuren.

Herstructureringssteun

Herstructureringssteun is steun van meer permanente aard en moet de levensvatbaarheid op langere termijn van de begunstigde onderneming herstellen op basis van een haalbaar, samenhangend en ingrijpend herstructureringsplan.

Aanmelding

Wanneer een decentrale overheid voornemens is reddings- en herstructureringssteun te verlenen, moet zij deze steun aanmelden bij de Europese Commissie. Steunmaatregelen voor grote ondernemingen moeten individueel bij de Commissie worden aangemeld. Steun aan kmo’s of kleine overheidsbedrijven, dient in de regel te worden verleend in het kader van regelingen. Dit stelt de betrokken lidstaat in staat vooraf duidelijk aan te geven op welke voorwaarden hij kan besluiten steun toe te kennen aan ondernemingen in moeilijkheden.

Voorwaarden voor steun

Reddings- en herstructureringssteun die bij Commissie is aangemeld moet aan een aantal voorwaarden voldoen om verenigbaar met de interne markt te worden verklaard:

a) bijdrage aan een duidelijk omschreven doelstelling van gemeenschappelijk belang;
b) noodzaak van overheidsmaatregelen;
c) de steunmaatregel is een geschikt instrument;
d) stimulerend effect;
e) evenredigheid van het steunbedrag;
f) vermijden van ongewenste negatieve effecten op de mededinging en het handelsverkeer    tussen lidstaten;
g) transparantie van de steun

Het eenmalige karakter van de steun

Aan ondernemingen in moeilijkheden mag slechts voor één herstructureringsoperatie steun worden verleend. Het feit dat een onderneming die al steun heeft ontvangen, nog meer steun nodig heeft, toont aan dat de moeilijkheden van de onderneming ofwel terugkerend zijn of niet afdoende zijn aangepakt toen de eerdere steun werd verleend. Herstructureringssteun moet in beginsel dus éénmalig zijn.

Eigen bijdrage

Van de steun ontvangende onderneming, haar aandeelhouders of schuldeisers wordt verwacht dat zij uit eigen middelen een aanzienlijke bijdrage aan de herstructurering leveren. Eigen bijdragen zullen normaliter als voldoenden worden beschouwd als het bedrag ervan ten minste 50% van de herstructureringskosten bedraagt.