Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Vrijstellingen

Decentrale overheden kunnen steun aan ondernemingen ‘staatssteunproof’ maken door gebruik te maken van verschillende vrijstellingsmogelijkheden:

Voordat er gebruik wordt gemaakt van een vrijstelling is het raadzaam dat er goed wordt gekeken naar de staatssteunregels, naar de mogelijkheden die de regels bieden en naar de voorwaarden die in de vrijstelling zijn opgenomen om rechtmatig steun te kunnen verlenen. Zo kan het zijn dat een bepaalde (voorgenomen) steunmaatregel buiten de staatssteunsfeer valt en verschilt het veelal per geval welke vrijstellingen het best kan worden gebruikt.

Mocht de conclusie vervolgens zijn dat uw gemeente of provincie inderdaad het beste gebruik kan maken van een vrijstellingsverordening zoals de AGVV of de LVV dan dient er eerst contact met Europa decentraal te worden genomen.  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het Coordinatiepunt Staatssteun (CPS)  gemeenten en provincies bij kennisgevingen.

Aanmelden steun

Steun die niet past onder de vrijstellingen, moet bij de Europese Commissie worden aangemeld op basis van richtsnoeren of andere steunkaders. Dit komt echter niet vaak voor. De vrijstellingen zijn meestal geschikt om steun staatssteunproof te maken. Mochten er hier onduidelijkheden over bestaan, dan kunt u onze altijd helpdesk raadplegen. In de ‘kennisgevingen-barometer’ van Europa decentraal is meer informatie over de toepassing van de AGVV en de LVV (door decentrale overheden) te vinden.

De-minimisvrijstellingsverordening

Op grond van de de-minimisverordening kunnen decentrale overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000 steunen. Door het geringe effect op het EU handelsverkeer levert dit geen staatssteun op. De de-minimisverordening is van toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Voor de landbouw, visserij en Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) gelden andere drempels. Kennisgeving en rapportage zijn niet nodig.

Algemene groepsvrijstellingsverordening

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, 651/2014) biedt de meeste vrijstellingscategorieën en is van toepassing op bijna alle sectoren. De termijn voor kennisgeving is 20 werkdagen na inwerkingtreding van de steunregeling of verlening van de ad hoc steun. In de zomer van 2017 is de AGVV op een aantal punten gewijzigd. Meer informatie hierover is terug te vinden in het factsheet ‘gewijzigde AGVV’ en de Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Landbouwvrijstellingsverordening

Voor steun aan de landbouwsector kunnen decentrale overheden gebruik maken van de Landbouwvrijstellingsverordening (702/2014). Deze verordening is van toepassing op agrariërs in de primaire productie en de verwerking en afzet van landbouwproducten. Ook bevat de verordening een speciaal gedeelte voor steun voor plattelandsontwikkeling (POP3). De termijn voor kennisgeving is 10 werkdagen voor inwerkingtreding van de steunregeling of verlening van de ad hoc steun.

Visserij Groepsvrijstellingsverordening

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Visserij Groepsvrijstellingverordening (1388/2014) in werking getreden. Op basis van deze verordening kan steun worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten. Visserij- en aquacultuurproducten worden gedefinieerd in bijlage I van Verordening 1379/2013.

Diensten van Algemeen Economisch Belang

Diensten die onvoldoende of niet tegen aanvaardbare voorwaarden door de markt worden opgepakt, mogen worden belegd bij een onderneming. Decentrale overheden mogen deze onderneming compenseren voor het uitvoeren van deze Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). In het DAEB-vrijstellingsbesluit zijn voorwaarden gesteld waaronder compensatie van (decentrale) overheden kan worden vrijgesteld van melding bij de Commissie. Het besluit bevat een verlicht regime voor lokale en sociale DAEB’s, zoals kinderopvang. Kennisgeving is niet nodig, tweejaarlijkse rapportage is wel verplicht.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Vrijstellingen

Brussel akkoord met staatssteun kernreactor Petten

De Europese Commissie heeft op 17 juli de staatssteun voor de bouw van een nieuwe kernreactor voor medische doeleinden in Petten goedgekeurd. Het gaat om een lening van € 80 miljoen die het kabinet en de provincie Noord-Holland samen willen verstrekken. Voor decentrale overheden zijn de gronden waarop de Commissie de steun heeft goedgekeurd interessant. Met name het gunstige effect op de volksgezondheid speelt een grote rol bij het positieve besluit.

Lees het volledige bericht

Woningcorporaties moeten steunbesluit Commissie kunnen aanvechten

Steunontvangende partijen, zoals woningcorporaties, moeten rechtstreeks een Commissiebesluit over steunverlening kunnen aanvechten bij het Europese Hof. Dit heeft Advocaat-generaal Wathelet onlangs het EU-Hof geadviseerd naar aanleiding van twee Nederlandse staatssteunzaken. Neemt het Hof het advies over? Dan kunnen bij steunverlening door decentrale overheden ook potentiële begunstigden of concurrenten van een steunontvangende onderneming een steunbesluit aanvechten.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vrijstellingen

Kan een provincie woningcorporaties steunen voor de aansluiting van sociale huurwoningen op het lokale warmtenet?

Onze provincie overweegt een subsidie te verlenen aan een woningcorporatie op basis van een subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven. Het gaat om een subsidie als vergoeding voor de (hogere) aansluitkosten van sociale huurwoningen op het lokale warmtenet ten opzichte van gas. Kan dergelijke steun door de provincie worden verleend op basis van het DAEB-kader? De maximale subsidiehoogte is in de subsidieregeling vastgesteld op €75.000,- per project.

Bekijk het antwoord

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

Bekijk het antwoord

Publicaties Vrijstellingen

Vrijstellingen publicaties

Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Interdepartementaal Staatssteun Overleg i.s.m. Europa decentraal
‘Beleidskansen bij de staatssteunregels’, M. Aalbers en B. Hessel in ‘Pluk de vruchten van de interne markt’ SDU 2011, p.169-202.