Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Verlaagde grondkosten

Gemeenten kunnen woningcorporaties ook steunen door overheidsgrond bedoeld voor de realisatie van sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed onder de marktwaarde te verkopen. Dit is één van de steunmaatregelen die de Woningwet voor sociale huisvesting als DAEB toestaat.

Marktconformiteit

Volgens de staatssteunregels moeten grondtransacties marktconform zijn, dit wordt vastgesteld aan de hand van een taxatie. Voor het vaststellen van de grondprijs moet de gemeente de Mededeling Staatssteun in acht nemen.

Rapportageverplichting

Is de grond bedoeld voor sociale woningbouw, dan kan er volgens de staatssteunregels een uitzondering gemaakt worden en ‘steun’ worden verleend. De grondprijs hoeft dan dus niet marktconform te zijn. Over deze vorm van staatssteun moet door Nederland – net als voor alle andere vormen van staatssteun – jaarlijks worden gerapporteerd aan de Europese Commissie. Hierbij moet per steunmaatregel een bedrag aan daadwerkelijk genoten voordeel (het verschil tussen de marktprijs en de betaalde prijs) worden doorgegeven.

Gegevens

Begin maart 2020 hebben gemeenten een verzoek gekregen om de steun die zij in 2019 hebben verleend door te geven. Het gaat om het voordeel dat wooncorporaties in 2019 daadwerkelijk hebben genoten door deze verlaging van de grondprijs. Dit voordeel kan ook zijn gebaseerd op een toezegging die door de gemeente is gedaan in 2019, in de vorm van een convenant, een overeenkomst, een subsidiebesluit of een andersoortig besluit. De transactiedatum geldt als bepalend tijdstip voor de rapportage.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Verlaagde grondkosten

Praktijkvragen Verlaagde grondkosten

Hoe zit dat nu met grondtransacties en staatssteun nu de Mededeling grondtransacties is vervallen?

Onze gemeente is momenteel in lopende onderhandelingen met een marktpartij over de overdracht van gronden. Hiervoor hanteren we (mede in verband met de benodigde staatssteuntoets) de systematiek uit de Mededeling grondtransacties van de Europese Commissie. We hebben gelezen dat deze is komen te vervallen. Klopt dit? Zo ja, is er sprake van een overgangsperiode en welke veranderingen kunnen we verwachten?

Bekijk het antwoord