PSO-verordening

Een vervoersbedrijf zal om economische redenen niet altijd uit zichzelf aan openbaredienstverplichtingen voldoen. Decentrale overheden kunnen vervoerders compenseren zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun is. Dit is mogelijk op basis van de PSO-Verordening.

Toepassing

De PSO-Verordening is van toepassing op nationale en internationale exploitatie van openbaar personenvervoer per spoor en over de weg. Diensten die hoofdzakelijk de instandhouding van historisch erfgoed of toerisme omvatten zijn uitgezonderd van de verordening.

Doel verordening

De PSO-Verordening moet ervoor zorgen dat het aantal, de veiligheid en de kwaliteit van openbaar personenvervoer toeneemt. Deze diensten moeten verzekerd worden tegen een lagere kostprijs.

Openbaar personenvervoer

Personenvervoersdiensten van algemeen economisch belang die op permanente en niet discriminerende basis aan het publiek worden aangeboden.

Openbaredienstverplichting

Een door een bevoegde instantie, met het oog op algemene dienstverlening inzake openbaar personenvervoer, omschreven/vastgestelde prestatie die en exploitant, indien hij zich door zijn eigen commerciële belangen zou laten leiden, zonder compensatie niet/niet in dezelfde mate/onder dezelfde voorwaarden zou leveren.

Voorwaarden

Zolang er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, geldt steun aan het verrichten van openbaredienstverplichtingen niet als staatssteun:

– Het opleggen van een openbaredienstverplichting of daartoe een contract sluiten;
– Compensatie aan exploitanten van openbare diensten.

DAEB

Wordt er een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) gecompenseerd, dan is vooral art. 4 van de verordening van belang. Hierin staan eisen waaraan een openbaredienstcontract moet voldoen, die grotendeels overeen komen met de eerste drie Altmark-criteria :

– De begunstigde dient daadwerkelijk belast te zijn met een DAEB;
– De berekening van de compensatie moet volledig objectief en transparant zijn;
– Er mag geen sprake zijn van overcompensatie;
– Bij een openbare aanbestedingsprocedure moet de compensatie op de kosten van een gemiddeld goed beheerde onderneming te worden gebaseerd.

Gunning

Openbaredienstcontracten moeten openbaar worden aanbesteed, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden voor onderhandse gunning. Uitsluitend contracten voor treinspoorvervoer mogen onderhands gegund worden. Art. 5 van de verordening bevat meer eisen aan de gunning van deze contracten.

Onderhandse gunning

Op contracten die onderhands gegund zijn, bijvoorbeeld aan een interne exploitant, is de PSO-Verordening van toepassing. Staatssteun die exact aan de volgende criteria voldoet is geoorloofd:

– De hoogte van de compensatie moet zijn berekend aan de hand van de formule uit de bijlage;
– Als de vervoerder ook andere activiteiten verricht, moet hij een gescheiden boekhouding voeren.

Onderzoek en ontwikkeling

Staatssteun gericht op de bevordering van onderzoek naar of ontwikkeling van vervoerssystemen en –technologieën is toegestaan op basis van de PSO-Verordening. Er is hiervoor een uitzondering omdat de Commissie vindt dat deze technologieën in het algemeen efficiënter moeten zijn. De staatssteun wordt beperkt tot het stadium van onderzoek en ontwikkeling en mag geen betrekking hebben op de commerciële exploitatie van dergelijke vervoerssystemen en –technologieën.

Coördinatie en innovatie

Staatssteun bedoeld voor de coördinatie van vervoer kan verenigbaar zijn met het VWEU. Wanneer een onderneming de kosten draagt voor infrastructuur, terwijl die onderneming of concurrenten dat normaal gesproken niet zouden doen (en de onderneming hiervoor dus gecompenseerd moet worden), mag de onderneming hiervoor volgens de PSO-Verordening steun ontvangen. Dit geldt ook voor steun ten behoeve van innovatie in het vervoer.

Commercieel risico verandering in passagiersaantallen

Het commerciële risico van een eventuele verandering in de passagiersaantallen mag niet bij de (decentrale) overheid liggen. Dit blijkt uit het Combus arrest .

Rapportage

Steun op basis van de PSO-Verordening moet worden gerapporteerd aan de Commissie.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie ook de praktijkvragen of neem contact op met onze helpdesk.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws PSO-verordening

Overeenkomst over integratie Europees spoornetwerk

De Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement zijn het op 19 april 2016 eens geworden over een principeakkoord voor de integratie van het Europees spoornetwerk. Dit akkoord over het zogenoemde 4de Spoorwegpakket betreft voorstellen van de Europese Commissie om de markt van de spoorwegsector open te stellen. Hierdoor kunnen de concurrentie en de dienstverlening worden verbeterd.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen PSO-verordening