Vervoer en aanbesteden

Decentrale overheden krijgen te maken met aanbesteden als zij het openbaar vervoer in hun gebied regelen. Dit gebeurt vaak door concessies. Via een concessie kan een vervoersbedrijf het bus-, tram- of treintrajecten exploiteren, of kan een partij parkeerterreinen exploiteren. Ook kunnen decentrale overheden bij de aanbesteding van vervoer te maken krijgen met duurzame aspecten en contractvervoer.

Duurzame aspecten

Het aanbesteden van vervoer kan ook duurzame aspecten hebben. Zo is het bijvoorbeeld voor Nederlandse aanbestedende diensten verplicht om in het programma van eisen de afstemming met het eigen milieubeleid op te nemen. Dit staat in artikel 44 lid 2 sub d van de Wet personenvervoer.

Richtlijn 2009/33/EG

De richtlijn (2009/33/EG) over de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen verplicht aanbestedende diensten, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen, om bij de aankoop van wegvoertuigen rekening te houden met energie- en milieueffecten. Denk daarbij onder meer aan het energieverbruik en de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. Hiertoe kunnen aanbestedende diensten ervoor kiezen om in een aanbestedingsprocedure in de documentatie voor de aankoop van wegvoertuigen op technische specificaties voor energie en milieu prestaties op te nemen. Ook kan een aanbestedende dienst de energie en milieu effecten mee nemen in de aankoopbeslissing.

Werkprogramma Commissie 2014

In bijlage III van het nieuwe werkprogramma van de Commissie voor 2014 wordt gemeld dat deze richtlijn wordt opgenomen in de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Deze richtlijn komt dan te vervallen zodra de implementatietermijn voor de nieuwe richtlijnen is afgelopen in april 2016

Aankoop van schone en energiezuinige voertuigen

De richtlijn somt een aantal operationele-energie- en milieueffecten op waar aanbestedende diensten verplicht rekening mee moeten houden. Daarnaast kunnen aanbestedende diensten ook andere milieueffecten meenemen.

Zie ook duurzaam aanbesteden, milieu en klimaat en vervoer en milieu.

Contractvervoer

Gemeenten en provincies krijgen daarnaast te maken met het aanbesteden van contractvervoer (AWBZ, leerlingenvervoer, wmo, ziekenvervoer).

Lees meer in de handreiking ‘Beter Bestek; Gereedschap voor aanbestedingen in het openbaar vervoer’ of neem contact op met onze helpdesk.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Vervoer en aanbesteden

Hörmann Reisen GmbH tegen Stadt Augsburg

HvJ, 27 oktober 2016. Zaak C-292/15. In deze zaak oordeelde het Hof van Justitie over de balans tussen de PSO-Verordening en de aanbestedingsrichtlijnen. Het Hof bepaalde dat wanneer er een overlap is tussen de definities van openbaredienstencontracten in de PSO-Verordening en overheidsopdrachten in de aanbestedingsrichtlijnen, aanbestedende diensten enkel zijn uitgesloten van de verplichtingen in artikel 5 lid 2 tot en met lid 6 van de PSO-Verordening.

Lees meer

Nieuws Vervoer en aanbesteden

Europese Commissie pakt tekortkomingen van de richtlijn schone wegvoertuigen aan

De Europese Commissie heeft een voorstel tot wijziging van de richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen gepresenteerd. Deze richtlijn verplicht aanbestedende diensten en concessiehouders – waaronder gemeenten, provincies en waterschappen – om bij de aankoop van wegvoertuigen rekening te houden met milieueisen. Daarnaast wordt met de wijziging een definitie van schone wegvoertuigen ingevoerd. Op 22 november wordt het Commissievoorstel in de Tweede Kamer besproken.

Lees het volledige bericht

Marktopening Europees spoor voor reizigersvervoer vanaf 2023

Het Europees Parlement heeft op 26 februari 2014 ingestemd met de door de Europese Commissie gewenste liberalisering van het reizigersvervoer per spoor. Het Parlement wil echter hoge drempels voor marktwerking en concurrentie. Bovendien zal pas vanaf 2023, en niet in 2019 zoals de Commissie wilde, op het binnenlands spoor in de EU concurrentie worden toegestaan.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vervoer en aanbesteden

Moet een nieuwe leerlingenvervoerder gecontracteerd worden bij faillissement huidige opdrachtgever?

Moet onze gemeente een vergeven opdracht voor leerlingenvervoer geheel opnieuw aanbesteden indien de zittende opdrachtnemer tijdens de uitvoering van diens opdracht voor leerlingenvervoer in de gemeente failliet gaat? Of werkt het zo dat de gemeente de rechtsopvolger van de failliete opdrachtnemer de verdere uitvoering van de vergeven opdracht mag opdragen, zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure te hoeven opstarten?

Bekijk het antwoord

Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Onze plusregio is voornemens een concessieovereenkomst te sluiten met een openbaar vervoersbedrijf voor de exploitatie van het regionaal openbaar personenvervoer per spoor. De Commissie heeft eind maart 2014 richtsnoeren vastgesteld bij de PSO verordening betreffende openbaar personenvervoer over spoor en weg. Moet onze plusregio bij het verlenen van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor ook rekening houden met deze richtsnoeren? Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Bekijk het antwoord

Publicaties Vervoer en aanbesteden

Contractvervoer

Modelbestek aanbesteden doelgroepenvervoer

Koninklijk Vervoer Nederland (KNV) heeft op 15 februari 2017 een Modelbestek aanbesteden doelgroepenvervoer uitgebracht. Het doel van het modelbestek is het bevorderen van inkoop gericht op kwaliteit voor reizigers en een eerlijke positie voor vervoerders en hun medewerkers. Vooral gemeenten kopen dit vervoer op maat in, voor hun inwoners met een Wmo-indicatie en voor leerlingen die vervoer naar school nodig hebben. Het modelbestek zorgvervoer is samengesteld in opdracht van leden-zorgvervoerders van KNV. CROW neemt dit modelbestek in beheer.

Handboeken professioneel aanbesteden contractvervoer

In november 2009 verschenen de vier handboeken Professioneel Aanbesteden op het gebied van contractvoer, te weten aanbesteden AWBZ-vervoer, leerlingenvervoer, Regiotaxi en Wmo-vervoer en zittend ziekenvervoer. Een aantal van deze boeken is inmiddels geüpdatet en er is een vijfde boek aan toegevoegd: inkopen AWBZ-vervoer. Decentrale overheden kunnen deze handboeken als leidraad gebruiken bij het aanbesteden van contractvervoer.

Toolbox Beter Bestek; Gereedschap voor aanbestedingen in het openbaar vervoer

De handreiking ‘Beter Bestek; Gereedschap voor aanbestedingen in het openbaar vervoer’ is opgesteld voor decentrale overheden door het Kennisplatform verkeer en vervoer (het KpVV is nu onderdeel van CROW) en het toenmalig ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het helpt hen de bestek- en concessievoorwaarden te formuleren bij opdrachten in de openbaar vervoersector.

Meer informatie

De website Naar Beter Contractvervoer geeft nadere informatie over (het aanbesteden van) contractvervoer.

Wet- en regelgeving Vervoer en aanbesteden

Vervoer en aanbesteden wet- en regelgeving

Decentrale overheden krijgen bij het aanbesteden van vervoer te maken met onderstaande wet- en regelgeving.

PSO-verordening

De ‘Public Service Obligations’-Verordening (PSO-Verordening 1370/2007) is op 3 december 2009 in werking getreden. De PSO-Verordening stelt vast hoe decentrale overheden en andere bevoegde instanties kunnen zorgen voor een goed aantal, een goede veiligheid en hoge kwaliteit van diensten van algemeen belang in het openbaar personenvervoer, voor een redelijke prijs.

Een volledige vrije marktwerking zou hiervoor niet kunnen zorgen. In de verordening staan voorwaarden waaronder gemeenten en provincies openbaredienstverplichtingen kunnen verlenen.

Nederlandse Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000)

De Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000) is ingesteld om voor een groei van het openbaar vervoergebruik te zorgen, waarbij overheidsgeld doelmatig en efficiënt wordt besteed.

Voor Nederlandse aanbestedende decentrale overheden is het op grond van de Wp2000 verplicht om in een aanbesteding in het programma van eisen de afstemming met hun milieubeleid op te nemen.

Nederlandse Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000) en Bao en Bass

Het Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000) verklaart het Besluit aanbestedingen voor overheidsopdrachten (Bao) gedeeltelijk van toepassing op de openbaar vervoerssector. Ook het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) is via richtlijn 2004/17 van toepassing op de openbaar vervoerssector. Dit betekent dat de Europese aanbestedingsregels ook van toepassing zijn op de vervoerssector.

Het Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000) werkt de belangrijkste verplichtingen uit voor decentrale overheden, die uit de PSO-verordening voortvloeien. Ook werkt het Bp2000 een aantal regels uit de Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000) verder uit. Daarmee is de Bp2000 relevant voor decentrale overheden die zich bezig gaan houden met het personenvervoer in hun gebied.

Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

De richtlijn over de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2009/33/EG) is belangrijk voor decentrale overheden. Deze richtlijn verplicht namelijk aanbestedende diensten, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen, om bij de aankoop van wegvoertuigen rekening te houden met energie- en milieueffecten.

Denk daarbij onder meer aan het energieverbruik en de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. Meer informatie hierover vindt u in onze praktijkvraag over de richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen.