Parkeerbeleid

Parkeerbeheer

Wanneer een decentrale overheid het parkeerbeheer (voor een gedeelte) uitbesteedt aan een private partij kan het te maken krijgen met het Europese aanbestedingsrecht. Het uitbesteden zal meestal gebeuren in de vorm van een zogenaamde dienstenconcessie. In principe hoeven deze concessies niet te worden aanbesteed. Zij worden namelijk uitgezonderd van de aanbestedingsrichtlijnen (richtlijn 2004/17/EG en richtlijn 2004/18/EG) en vallen niet onder de reikwijdte van de PSO-verordening.

Voorwaarde

Voorwaarde hiervoor is wel dat het exploitatierisico volledig bij de private partij ligt en dat de overheid deze op geen enkele manier bevoordeelt of ondersteunt.

Basisbeginselen aanbestedingsrecht

Ondanks de uitzondering van de aanbestedingsrichtlijnen moet de verlening van de concessie in ieder geval voldoen aan de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht. Deze zijn het transparantiebeginsel, gelijkheidsbeginsel en concurrentiebeginsel.

Publiceren

Dit betekent in ieder geval dat de overheid het voornemen tot het verlenen van de concessie moet publiceren. Hierdoor kunnen partijen die er belang bij (kunnen) hebben er kennis van nemen. In deze publicatie worden dan de minimumeisen voor de gegadigden en de gunningscriteria vermeld. Zie voor meer informatie ook de algemene Verdragsbeginselen.

Bouw en exploitatie parkeergarages

Bij de bouw en exploitatie van parkeergarages kan mogelijk sprake zijn van een overheidsopdracht voor diensten of een overheidsopdracht werken, dan wel van een concessieovereenkomst voor diensten of een concessieovereenkomst voor openbare werken. Op overheidsopdrachten voor de bouw en exploitatie van parkeergarages is de PSO-verordening niet van toepassing. Voor het toepasselijke aanbestedingsregime bij dergelijke opdrachten, kunt u de Europese aanbestedingsrichtlijnen raadplegen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG