Geluidshinder

Geluidsoverlast vormt in geïndustrialiseerde landen een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Vervoer is een van de mogelijke veroorzakers van geluidsoverlast. Het voorkomen van geluidsoverlast is een belangrijk onderdeel van de Europese strategie voor het stedelijk milieu en zodoende van belang voor steden en dus gemeentes in Nederland. Geluidsbeleid richt zich op het voorkomen van hinderlijk geluid, zoals volumineus geluid.). Het Nederlandse beleid met betrekking tot geluid en vervoer is gedeeltelijk gebaseerd op Europees beleid. Decentrale overheden moeten met geluidshinder van vervoer rekening houden in de ruimtelijke ordening, maar ook bij vergunningverlening en handhaving.

Richtlijn 2002/49/EG

Richtlijn 2002/49/EG inzake evaluatie en beheersing van omgevingslawaai (kortweg richtlijn omgevingslawaai) heeft als doel een gemeenschappelijke aanpak te bepalen om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen. Onder omgevingslawaai wordt verstaan ‘ongewenst of schadelijk geluid buitenshuis dat door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, inclusief lawaai dat wordt voortgebracht door vervoermiddelen, wegverkeer, spoorwegverkeer en luchtverkeer’.

Hoewel de richtlijn geen bindende waardes bevat omtrent omgevingsgeluid, probeert de richtlijn wel een grondslag te bieden voor het ontwikkelen van maatregelen om lawaai van de belangrijkste bronnen te verminderen. Lawaai van weg- en spoorwegvoertuigen, infrastructuur en vliegtuigen moet verminderd worden.
Deze richtlijn is van decentrale relevantie omdat de richtlijn van toepassing is op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld in, in het bijzonder bebouwde gebieden, openbare parken en andere stille gebieden in agglomeraties. Maar ook moet omgevingslawaai beperkt worden in stille gebieden op het platteland, nabij scholen, ziekenhuizen en andere voor lawaai gevoelige gebouwen en gebieden.

De richtlijn verplicht tot het maken van geluidsbelastingkaarten, welke de blootstelling aan omgevingslawaai vaststellen. Op basis van deze resultaten moeten actieplannen gemaakt worden om dit omgevingslawaai te voorkomen of te beperken, in het bijzonder daar waar hoge niveaus geluid aanwezig zijn.

Implementatie:

In Nederland is de richtlijn omgevingslawaai omgezet in de Wet geluidshinder uit 2004 en in de Wet milieubeheer. Volgens artikel 11.6 Wet milieubeheer moeten gemeenten van de aangewezen agglomeraties elke 5 jaar voor 30 juni, rekende vanaf 2012 geluidsbelastingkaarten vaststellen. Daarnaast moeten decentrale overheden volgens deze zelfde wet actieplannen opstellen naar aanleiding van de geluidsbelastingkaarten om de geluidshinder dat vervoer teweeg brengt te minderen

Zie voor meer informatie over geluidshinder ook de pagina omgevingslawaai.

Geluidsreducerende maatregelen bestaand goederenmaterieel

In juli 2008 heeft de Commissie een Mededeling gedaan inzake het opzetten van een programma inzake geluid reducerende maatregelen voor het bestaande goederenmaterieel, zodat de blootstelling van de bevolking aan spoorweggeluid wordt beperkt.

Dit dient volgens de Commissie voornamelijk te gebeuren door goederenwagons met geluidsarme remmen uit te rusten. Tegelijkertijd wil de Commissie voorkomen dat door deze maatregelen het concurrentievermogen van de sector wordt aangetast.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Geluidshinder

Praktijk Geluidshinder

Geluidshinder

Actieplan geluid van de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland zullen de drukste provinciale wegen of delen daarvan worden voorzien van stil asfalt. De Gedeputeerde Staten van de provincie hebben op 3 februari 2009 ‘het actieplan’ geluid vastgesteld, met maatregelen als fluisterasfalt, geluidschermen, en snelheidsverlaging om de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. De provincie Noord-Holland maakt het ‘actieplan geluid’ op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Lees meer hierover op de website van provincie Noord-Holland.