Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Grote projecten en plannen hebben invloed op het milieu. Voordat de overheid een vergunning verleent voor zo’n project, wil ze weten wat de schade voor het milieu in is. Dit wordt onderzocht met een milieueffectrapportage (m.e.r.). De Europese regels met betrekking tot milieu-effectrapportages zijn geïmplementeerd in nationale regelgeving en hebben zo grote invloed op de praktijk van decentrale overheden.

M.e.r. plichtige projecten

Een milieueffectrapportage is verplicht voor besluiten van de overheid over initiatieven van particulieren of marktpartijen. Een milieueffectrapportage is ook verplicht voor plannen van de overheid, zoals een structuurvisie of bestemmingsplan.

Op het gebied van vervoer is het uitvoeren van een m.e.r. bijvoorbeeld verplicht bij de aanleg van auto(snel)wegen, spoorwegen en vliegvelden.
Meer informatie over milieueffectrapportages vindt u hier op onze website.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Milieueffectrapportage jurisprudentie

HvJ EU, 14 maart 2013. Leth

Zaak C‑420/11. Volgens het Unierecht en onverminderd minder beperkende nationaalrechtelijke regels ter zake van de aansprakelijkheid van de staat, verleent de omstandigheid dat in strijd met de vereisten van deze richtlijn geen milieueffectbeoordeling werd uitgevoerd particulieren in beginsel niet als zodanig recht op vergoeding van zuivere vermogensschade die voortvloeit uit de waardevermindering van hun onroerende zaken als gevolg van de milieueffecten van dit project. Het staat evenwel aan de nationale rechter om na te gaan of is voldaan aan de Unierechtelijke vereisten voor het recht op schadevergoeding, met name het bestaan van een rechtstreeks causaal verband tussen de aangevoerde schending en de geleden schade.

Nieuws Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Aanpassing monitorings- en rapportageverplichtingen Europese milieuregelgeving

De monitorings- en rapportageverplichtingen onder de Europese milieuregelgeving zijn toe aan verandering, stelt het Comité van de Regio’s. Op dit moment is er te weinig samenhang en consistentie in monitoring en rapportage, waardoor er niet goed kan worden gecontroleerd of de regelgeving correct wordt toegepast. Daarom heeft het Comité van de Regio’s positief gestemd over maatregelen die als doel hebben om de implementatie van EU-milieuregelgeving te verbeteren.

Lees het volledige bericht

De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want de MiliEUverkenner heeft een andere indeling. Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Welk overgangsrecht geldt voor de recent geïmplementeerde wijzigingsrichtlijn mer?

Op 16 mei 2017 is de richtlijn tot wijziging van de mer-richtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De gemeente is een project gestart vóór de implementatie van deze wijzigingsrichtlijn mer. Welke eisen gelden voor projecten die zijn gestart vóór de implementatie? En hoe werkt het als de gemeente zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag is? Hoe zit dat bijvoorbeeld met de eisen voor het milieueffectrapport (MER)?

Bekijk het antwoord