Vervoer 2050

Vervoer 2050

Vervoer 2050 is een brede strategie vastgesteld door de Europese Commissie om de mobiliteit toe te laten nemen en emissies doen afnemen. De Commissie heeft deze brede strategie in 2011 vastgesteld voor een concurrerend vervoerssysteem dat de mobiliteit zal vergroten, hinderpalen op belangrijke domeinen uit de weg zal ruimen en een stimulans zal vormen voor groei en werkgelegenheid.

Decentrale relevantie

Vervoer 2050 heeft als doel de mobiliteit toe te laten nemen, en veel toename van mobiliteit is in stedelijke gebieden nodig. Meer over de decentrale relevantie en mobiliteitsvraagstukken in stedelijke gebieden vindt u hier.
Het plan is ook van decentrale relevantie omdat het standpunten heeft op het gebied van emissies. Stedelijke gebieden hebben meer te kampen met luchtvervuilingsproblemen, doordat er bijvoorbeeld een groter aantal verkeer aanwezig is. De strategie vervoer 2050 wil koolstofemissies met 60% doen afnemen door bijvoorbeeld tegen 2050 geen auto’s meer op conventionele brandstoffen in steden toe te staan. Hieronder kunt u andere doelstellingen uit het vervoer 2050 plan lezen.

Hervorming vervoersysteem

Dit alles vergt een grondige hervorming van het huidige vervoerssysteem in Europa. De Commissie streeft ernaar de volgende belangrijke doelstellingen tegen 2050 te realiseren:
– geen auto’s op conventionele brandstoffen meer in steden;
– 40% duurzame koolstofarme brandstoffen in de luchtvaart;
– een vermindering van de emissies van de scheepvaart met minstens 40%;
– een verschuiving van 50% van het middellange passagiers- en goederenvervoer van de weg naar het spoor en het water;
Dit alles moet leiden tot een vermindering van de vervoersemissies met 60% tegen het midden van de eeuw.

Vervoer 2050 stappenplan

De Commissie heeft een stappenplan gemaakt, het vervoer 2050-stappenplan met 40 concrete initiatieven. Doordat er doelstellingen zijn vastgesteld voor verschillende types ‘verplaatsingen’, is dit stappen plan decentraal relevant. Er zijn doelstellingen met betrekking tot verplaatsingen in steden, tussen steden en over lange afstanden.

Stap 1: Vervoer tussen steden

De Commissie wenst dat in 2050 50% van alle passagiers-en goederenvervoer over middellange afstanden – vanaf ongeveer 300 km – niet meer over de weg plaats vindt, maar verschuift naar het spoor en het water. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet dan ook volledig toegepast worden om verstoringen te verhelpen.

Stap 2: Vervoer op lange afstanden

Vliegtuigen en schepen zullen de verplaatsingen op lange afstanden en het intercontinentaal goederverkeer blijven domineren. Nieuwe motoren, brandstoffen en systemen voor verkeersbeheer zullen de efficiëntie vergroten en de emissies doen afnemen.

Stap 3: Stadsvervoer

Een grote verschuiving naar schonere auto’s en brandstoffen. 50% minder auto’s op conventionele brandstoffen tegen 2030 en de geleidelijke invoering van een totaalverbod tegen 2050. Steden zullen tegen 2050 het gebruik van conventionele brandstoffen volledig moeten verbieden. Daarnaast zullen steden ook schoner openbaar vervoer moeten gaan aanbieden, waardoor de emissies verminderd worden.

Meer over Vervoer 2050 leest u in het Persbericht Vervoer 2050 van de Commissie of in het witboek vervoer 2050.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Vervoer 2050

Vervoer 2050 beleid

In 2011 heeft de Europese Commissie het Witboek Vervoer 2050 uitgebracht. In het witboek staan in de bijlage veertig concrete initiatieven op verschillende gebieden. Maatregelen die relevant kunnen zijn voor decentrale overheden zijn (niet uitputtend):

– Een reële interne markt voor spoorvervoersdiensten;
– Een maritieme “blauwe gordel” en markttoegang tot havens;
– Goederenvervoer via de weg;
– Passagiersrechten;
– Noodmobiliteitsplannen;
– Een innovatie- en implementatiestrategie;
– Voertuiglabels voor CO2-uitstoot en brandstofrendement;
– Stedelijke mobiliteitsplannen;
– Een strategie voor een nagenoeg uitstootvrije logistiek in 2030;
– Een kernnetwerk van strategische Europese infrastructuur – een Europees Mobiliteitsnetwerk;
– Engagementen van de private sector.

Nieuws Vervoer 2050

Strategie voor intelligente transportsystemen gepresenteerd

Op 30 november heeft de Europese Commissie een strategie ontwikkeld voor ‘Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS)’. Deze strategie draagt bij aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en de algemene infrastructuur in de EU. Daarnaast heeft de Commissie een rapport gepubliceerd over verkeersveiligheid in de Europese lidstaten. Ook hier kan C-ITS een belangrijke rol gaan spelen.

Lees het volledige bericht

Nieuwe CEF transport calls in najaar 2016 verwacht

De Europese Commissie heeft de werkprogramma’s 2016 voor de Connecting Europe Facility (CEF) transport vastgesteld. Deze werkprogramma’s zijn het uitgangspunt voor nieuwe calls in het najaar van 2016. Naar verwachting zijn drie calls interessant voor Nederlandse belanghebbenden; vrachtvervoersdiensten, reductie van geluidsoverlast op het spoor en synergieprojecten tussen transport en energie.

Lees het volledige bericht

Is de Europese Unie klaar voor een nieuw tijdperk in wegtransport?

Innovatie is één van de centrale thema’s in het Nederlandse voorzitterschap. Slimme mobiliteit in de vorm van bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en truck platooning sluit hier goed bij aan. Over de vraag of Europa ook al klaar is voor zo’n nieuw tijdperk in wegtransport werd gediscussieerd tijdens de informele transport en milieu Raad van 14 april. De transportministers van 28 lidstaten spraken in Amsterdam voor het eerst op politiek niveau in de EU over geautomatiseerde vervoersmogelijkheden.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vervoer 2050

Schrijft de EU een bepaald type laadpaal voor?

Onze gemeente wil graag elektrische laadpalen voor auto’s van inwoners laten plaatsen op bepaalde plekken binnen de gemeente. Stelt de Europese Unie eisen aan het plaatsen van laadpalen? In dat kader vragen wij ons ook af of de EU bepaalde types laadpaal voorschrijft?

Bekijk het antwoord