Zeevervoer

Bij staatssteun aan zeevervoerondernemingen, moeten decentrale overheden rekening houden met de regels voor deze sector. Naast algemene regels zijn er ook richtsnoeren vastgesteld.

Kijk voor meer informatie rechts op deze pagina onder ‘wet- en regelgeving.’

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Zeevervoer

TEN-T dagen dit jaar op 20 tot en met 22 juni in Rotterdam

Elk jaar ontmoeten professionals uit de Europese transport- en verkeerssector elkaar tijdens de TEN-T dagen. Gezamenlijk bedenken zij oplossingen voor knelpunten in de sector en delen zij voorbeelden en innovaties op het gebied van techniek, regels en financiering. De TEN-T dagen worden altijd gekoppeld aan het EU-voorzitterschap en vinden daarom dit jaar in Nederland plaats.

Lees het volledige bericht

Publicaties Zeevervoer

Wet- en regelgeving Zeevervoer

Zeevervoer wet- en regelgeving

Voor staatssteun aan zeevervoer bestaan er richtsnoeren voor het zeevervoer, de totstandbrenging van snelwegen op zee en scheepsmanagementbedrijven. Ook zijn de volgende algemene staatssteunregels van toepassing:

Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
Richtsnoeren milieusteun, met uitzondering van vervoersinfrastructuur;
Richtsnoeren reddings- en herstructureringssteun;
Kaderregeling staatssteun O&O&I.

1. Richtsnoeren staatssteun zeevervoer

Decentrale overheden moeten met de Richtsnoeren staatssteun voor zeevervoer rekening houden als zij steun willen geven voor zeevervoer. Hieronder wordt het vervoer van goederen en personen over zee verstaan. Voor steun aan scheepsbouw geldt een aparte kaderregeling.

Voorwaarden

Steun aan zeevervoer mag alleen verleend worden aan schepen die in het register van een lidstaat zijn opgenomen.

Reikwijdte

De richtsnoeren maken steun mogelijk voor de volgende maatregelen:

– Fiscale en sociale maatregelen om het concurrentievermogen te verbeteren (hieronder valt onder andere de fiscale behandeling van rederijen en arbeidskosten);
– Steun voor aflossing van de bemanning;
– Investeringssteun;
– Opleidingssteun;
– Regionale steun;
– Herstructureringssteun;
– Openbare dienstverplichtingen en -contracten;
– Steun aan de korte vaart (verplaatsing van lading en passagiers over de zee van en naar in Europa gelegen havens of havens in niet-Europese landen, waarvan de kustlijn langs de Europa begrenzende binnenzeeën loopt).

Melding

Steun op basis van deze richtsnoeren moet worden gemeld bij de Europese Commissie.

2. Richtsnoeren staatssteun totstandbrenging snelwegen op zee

Snelwegen op zee zijn versterkte verbindingen tussen Europese havens, het spoorwegnet en rivieren. Hieronder vallen infrastructuur, faciliteiten en diensten die minstens twee lidstaten omspannen. De Richtsnoeren staatssteun totstandbrenging snelwegen op zee moeten de totstandkoming van deze snelwegen stimuleren. Ook het programma Marco Polo II draagt hieraan bij.

Marco Polo II

In het kader van het programma Marco Polo II kunnen decentrale overheden steun verlenen voor het opstarten of verbeteren van kortevaartsdiensten. Deze steun mag maximaal vijf jaar duren en een maximale steunintensiteit hebben van 35% van de operationele kosten. Deze steun mag verleend worden bij gebrek aan communautaire financiering of bij het gedeelte dat niet onder communautaire financiering valt. De steun mag niet gecumuleerd worden met compensatie voor openbare dienstverlening.

TEN-T

In het kader van het programma TEN-T kunnen decentrale overheden steun verlenen aan snelwegen op zee projecten. Deze steun mag maximaal twee jaar duren en een maximale steunintensiteit hebben van 30% van de kosten. De steun mag niet gecumuleerd worden met compensatie voor openbare dienstverlening.

Achtergrond

In het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen werd aangegeven dat de totstandkoming van snelwegen op zee noodzakelijk is voor de opleving van het zeevervoer over korte afstanden. Voor de komst van de richtsnoeren bestond er nog een verschil tussen eisen aan steun via communautaire fondsen en steun van lidstaten. Dit verschil is nu opgeheven.

Melding

Steun op basis van deze richtsnoeren moet worden gemeld bij de Commissie.

3. Richtsnoeren staatssteun scheepsmanagementbedrijven

De Richtsnoeren staatssteun aan scheepsmanagementbedrijven bevatten staatssteunregels voor bedrijven die veerschillende diensten verlenen aan scheepseigenaren. Hieronder valt het bemanningsbeheer en het technisch beheer (naleving van technische eisen en de zeewaardigheid van schepen).

Voorwaarden

Scheepsvaartmanagementbedrijven moeten aan alle eisen voldoen van art. 5.1 t/m 6.2, om in aanmerking voor steun te komen. Bedrijven aan wie activiteiten van scheepsmanagementbedrijven zijn uitbesteed komen niet in aanmerking voor deze steun.

Deze steun mag alleen gegeven worden in de vorm van verminderde vennootschapsbelasting of voor de toepassing van tonnagebelasting of andere belastingsregelingen. Een percentage van niet minder dan 25% tonnagebelasting wordt toegepast voor tonnagebelasting voor scheepsmanagement.

Melding

Steun op basis van deze richtsnoeren moet worden gemeld bij de Commissie.