Interne markt

De interne markt is één van de pijlers van de EU. Decentrale overheden hebben te maken met de interne marktregels. Denk daarbij aan de regels van het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Ruimte zonder binnengrenzen

Sinds de volledige voltooiing van de interne markt in 1992 is de gemeenschappelijke markt een ruimte zonder binnengrenzen. Goederen, personen, diensten en kapitaal kunnen er vrij circuleren, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Bij het vrij verkeer van personen wordt onderscheid gemaakt tussen het vrij verkeer van werknemers (economisch actieven in loondienst) en vrijheid van vestiging (economisch actieven die zelfstandig handelen).

Europese burger

Daarnaast is in de ontwikkeling van het Europese recht steeds meer ruimte toegekend aan de Europese burger, daar vallen ook economisch niet-actieven onder zoals studenten en gepensioneerden.

Aanbesteden, mededinging en staatssteun

Bij de regels voor de interne markt, krijgen decentrale overheden ook vaak te maken met de aanbestedingsregels, de mededingingsregels voor ondernemingen (zoals het kartelverbod, het verbod van misbruik van economische macht en regels voor fusiecontrole) en met de staatssteunregels.

Voordelen en obstakels

Volgens de Europese Commissie heeft de interne markt enorme voordelen en nieuwe kansen opgeleverd. Toch loopt het vrij verkeer nog niet altijd vlot. Op sommige gebieden is er nog steeds geen echte geïntegreerde Europese markt. Er zijn leemtes in de wetgeving, administratieve obstakels en soms schort het aan handhaving van de regels.

Akte voor de interne markt

De Commissie wil het vertrouwen in de interne markt stimuleren omdat dat de economische groei kan aanzwengelen. In de Akte voor de interne markt presenteerde de Commissie in 2012 twaalf manieren om de groei te stimuleren en het vertrouwen in de markt te versterken.

Ook werd er een voorstel gedaan voor maatregelen om de interne markt verder te ontwikkelen en het onbenutte potentieel te gebruiken als stimulans voor groei.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Interne markt

Europese Commissie schetst de kaders voor een beter functionerende interne markt

Op 6 oktober 2015 debatteerde de Europese Commissie over de toekomstige ontwikkeling van de interne markt. Speciale aandacht ging hierbij uit naar de interne marktstrategie en het Arbeidsmobiliteitspakket die onder het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie vallen. Hieruit kwam naar voren dat het van belang is om de interne markt voor goederen en diensten beter te laten functioneren. Zoals de Dienstenrichtlijn bijvoorbeeld aantoont, hebben ook decentrale overheden op verschillende wijze te maken met regelgeving omtrent de interne markt.
Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Interne markt

Interne markt

Art. 3 lid 3 van het VEU eist dat de EU een interne markt tot stand brengt. In art. 26 lid 1 van de VWEU wordt deze taak nog iets uitgebreider omschreven: ‘De Unie stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn om de interne markt tot stand te brengen en de werking ervan te verzekeren’.

Interne markt

Art. 26 lid 2 VWEU geeft een definitie van het begrip interne markt: ‘De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen’.

X