Aanbesteden en sociaal beleid

Bij het vormgeven van hun sociaal- en werkgelegenheidsbeleid moeten decentrale overheden rekening houden met de Europese aanbestedingsregels. Binnen de aanbestedingsregels komt steeds meer aandacht voor sociale aspecten. In de huidige Europese regelgeving bestaat de mogelijkheid om middels aanbestedingen sociale beleidsdoelstellingen te realiseren.

Aanbestedingsrichtlijn

In de aanbestedingsregelgeving gaat veel aandacht uit naar sociale aspecten, gekoppeld aan de EU2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve
groei.

Aanbestedende diensten kunnen onder meer bijzondere voorwaarden vaststellen waaronder een opdracht moet worden uitgevoerd (artikel 70 richtlijn 2014/24), waaronder sociale en arbeidsgerelateerde overwegingen.

Sociale criteria kunnen in verschillende fasen van het aanbestedingsproces worden opgenomen:

  • bij het vaststellen van de eisen van een opdracht;
  • bij de selectie van leveranciers, dienstverleners of aannemers;
  • bij het gunnen van de opdracht;
  • in de uitvoeringsbepalingen.

In de Aanbestedingswet 2012 is zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempels ruimte gecreëerd voor sociale aspecten.

Sociale diensten

Vanwege de specifieke aard en de grote verschillen tussen lidstaten zijn sociale en andere specifieke diensten niet geschikt voor standaard procedures. Ook hebben de meeste sociale diensten maar een beperkt grensoverschrijdend belang. Lidstaten moeten daarom grote vrijheid krijgen om de keuze van aanbieders bij sociale diensten te organiseren. De concrete uitvoering van deze standpunten en voorstellen komt onder andere naar voren in de hogere aanbestedingsdrempel voor sociale diensten van € 750.000.

Social return

Steeds meer decentrale overheden passen social return toe door een deel van het bedrag van de opdracht te besteden aan banen, stages of leerwerkplekken voor kwetsbare groepen. Decentrale overheden worden aangemoedigd om in hun beleid op te nemen dat zij bij de uitvoering van werken en diensten tenminste 5% langdurig werklozen en/of arbeidsgehandicapten inschakelen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Aanbesteden en sociaal beleid

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking via inkoop

In de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties het doel vastgelegd om 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De vier coalitiepartijen hebben een motie ingediend om het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen, zodat het meetellen van banen via inkoop mogelijk wordt. Op deze manier doet het er niet langer toe of een baan meetelt bij de overheid of markt voor het behalen van het quotum.

Lees het volledige bericht

KoopWijsPrijs 2018: welk MVI-project vindt u het meest vooruitstrevend?

De KoopWijsPrijs is een initiatief van de Rijksoverheid dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) stimuleert. De prijs wordt uitgereikt aan een inkoopproject dat vooruitstrevend is als het gaat om MVI. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (ook wel duurzaam inkopen genoemd) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op mensen, de planeet, het milieu en de welvaart worden meegenomen. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Aanbesteden en sociaal beleid

Hoe kan het social return beleid van gemeenten in overeenstemming met de privacyregels worden uitgevoerd?

Onze gemeente voert een actief social return beleid en wil daarmee werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij onder meer door social return verplichtingen te hanteren bij aanbestedingen. Bij de uitvoering van dit sociale beleid loopt de gemeente tegen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan. Op welke wijze kan de gemeente controleren dat ondernemingen inderdaad bepaalde personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben of zullen betrekken bij de uitvoering van de social return verplichting zonder dat de privacyregelgeving wordt overtreden?

Bekijk het antwoord

Heeft het voorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wmo 2015 een relatie met de uitvoering van Europeesrechtelijke verplichtingen door gemeenten?

Minister Hugo de Jonge (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft onlangs een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) weg te nemen. Welke wijzigingen brengt dit wetsvoorstel met zich mee voor gemeenten? Zijn de veranderingen van het wetsvoorstel ook gerelateerd aan de uitvoering van Europese regelgeving door gemeenten?

Bekijk het antwoord

Is het aanbestedingsrecht van toepassing op een dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten in het kader van de Participatiewet?

Onze gemeente is voornemens om voor een aantal gemeenten werkzaamheden te gaan verrichten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Het gaat daarbij om re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden en de uitvoering daarvan. De (uitvoerende) gemeente overweegt hiertoe een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met deze deelnemende gemeenten. In hoeverre kunnen de Europese aanbestedingsregels hierop van toepassing zijn? Rust op de gemeenten die de re-integratie uitbesteden aan onze (uitvoerende) gemeente een aanbestedingsverplichting of bestaat er ruimte voor een uitzondering op aanbestedingsplichten?

Bekijk het antwoord

Moet onze gemeente de Europese interne marktregels toepassen bij initiatieven voor de integratie van asielzoekers en vluchtelingen?

Onze gemeente vangt vluchtelingen op en werkt hard aan beleid op het gebied van de opvang en integratie van vluchtelingen. Zijn er Europese initiatieven die ons op weg kunnen helpen? En moeten wij rekening houden met Europese regels over aanbesteden en staatssteun bij de uitvoering van ons beleid?

Bekijk het antwoord

Publicaties Aanbesteden en sociaal beleid