Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Gezondheid en veiligheid

Het ontbreken van een goed beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk leidt tot aanzienlijke economische kosten. Decentrale overheden krijgen, in hun rol als werkgever, met recht en beleid op dit gebied te maken.

Richtlijn veiligheid en gezondheid op het werk

De basisbepalingen voor gezondheid en veiligheid op het werk en de verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers zijn vastgelegd in Richtlijn 89/391/EEG. Deze Richtlijn is aangevuld met bijzondere richtlijnen voor bepaalde groepen werknemers, werkplekken of substanties.

Nederlandse Arbodiensten

De richtlijn heeft invloed op de werkwijze van de Nederlandse Arbodiensten. Werkgevers moeten in eerste instantie werknemers aanwijzen die zich bezig gaan houden met bescherming tegen beroepsrisico’s. Als interne mogelijkheden onvoldoende zijn, kan de werkgever een beroep doen op deskundigen, zoals een Arbodienst.

Bescherming van bepaalde groepen werknemers

Er zijn richtlijnen die specifieke groepen van werknemers beschermen:

Richtlijn 91/383/EEG beschermt uitzendkrachten;
Richtlijn 96/71/EG beschermt gedetacheerde werknemers;
Richtlijn 94/33/EG beschermt jonge mensen;
Richtlijn 92/85/EEG beschermt zwangere vrouwen;
Richtlijn 2000/78/EG beschermt mensen met een handicap. Deze is in Nederland geïmplementeerd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte;
Richtlijn 2000/78/EG beschermt oudere werknemers.

De ondersteuningsorganen: Agentschap en comité

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk en het Raadgevend Comité voor de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats houden zich bezig met gezondheid en veiligheid op het werk.

1. Europees Agentschap

Het Europees Agentschap verstrekt technische, wetenschappelijke en economische informatie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Dit doet zij aan communautaire instellingen, lidstaten en belanghebbende kringen. In Nederland vertegenwoordigt het Nederlands Focal Point (Arboplatform) het Agentschap. Zij zorgen ervoor dat de informatie van en naar het Agentschap op efficiënte wijze met de sociale partners wordt afgestemd.

2. Raadgevend Comité

Het Raadgevend Comité moet de Europese Commissie bijstaan bij de voorbereiding en tenuitvoerlegging van besluiten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen en van de werknemers en werkgevers.

Het heeft ook tot taak de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen de nationale overheidsdiensten en de werknemers- en werkgeversorganisaties te vergemakkelijken. In dit kader werkt het samen met het Agentschap.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Gezondheid en veiligheid