Onderwerpen

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor de gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Europa decentraal heeft als doel de kennis over Europees recht en beleid bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen.

Hier vindt u een overzicht van alle actuele dossiers.


Aanbesteden

Aanbesteden

Decentrale overheden die overheidsopdrachten vergeven, krijgen te maken met de Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Verder lezen
Stage Europees recht en beleid

Betere regelgeving

Het geheel van Europese wet- en regelgeving wordt vaak gezien als erg omvangrijk en complex. Lidstaten geven dit aan, maar ook de Europese Commissie zelf ziet dit in. In de afgelopen jaren zijn er daarom diverse
Verder lezen
Brexit

Brexit

De Brexit heeft gevolgen voor decentrale overheden.
Verder lezen
Diensten van algemeen (economisch) belang

Diensten van algemeen (economisch) belang

Een decentrale overheid mag een onderneming belasten met een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).
Verder lezen
Dienstenrichtlijn

Dienstenrichtlijn

Decentrale overheden moeten zorgen dat diensterverleners zich onbelemmerd in Nederland kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten.
Verder lezen
Europees mededingingsrecht

Europees mededingingsrecht

Decentrale overheden kunnen met Europees/nationaal mededingings- recht te maken krijgen als zij zich op de markt begeven.
Verder lezen
Europees recht en beleid decentraal

Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid.
Verder lezen
Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Al meer dan 50 jaar werkt Europa samen met de overheden aan het verbeteren van de grens overschrijdende samenwerking.
Verder lezen
Informatiemaatschappij

Informatiemaatschappij

In onze informatiemaatschappij is het creëren, verspreiden, gebruiken en integreren van informatie onmisbaar.
Verder lezen
Klimaat

Klimaat

De negatieve effecten van het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen zijn steeds merkbaarder. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn er op verschillende niveaus afspraken gemaakt over klimaatmitigatie en adaptatie. 
Verder lezen
Landbouw Europese subsidies

Landbouw Europese subsidies

De EU stimuleert landbouw in de Europese lidstaten. De EU heeft fondsen beschikbaar gesteld aan landbouw en de boeren die de 500 miljoen Europese consumenten kunnen voorzien van gezond en voedzaam eten tegen een betaalbare prijs.
Verder lezen
asiel

Migratie

Migratie is een van de tien prioriteiten van de Europese Commissie. De grootste aanleiding hiervoor zijn de vele migranten die de Middellandse Zee oversteken in de hoop zich in Europa te vestigen. De Commissie is van
Verder lezen
Milieubeleid

Milieubeleid

Het milieubeleid van de Europese Unie is er op gericht om het milieu te beschermen, te herstellen en te verbeteren. Het milieubeleid raakt dan ook aan diverse thema’s zoals vogelbescherming, het schoon drinkwater en het verminderen
Verder lezen
Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

De centrale vraag binnen het aanbestedingsrecht is of een voorgenomen aankoop of inkoop van goederen, werken of diensten is aan te merken als een overheidsopdracht. In dat geval is de opdracht namelijk aanbestedingsplichtig. Decentrale overheden krijgen
Verder lezen
Regionaal beleid en fondsen

Regionaal beleid en fondsen

Het regionaal beleid van de EU heeft het doel om economische, sociale en territoriale verschillen tussen de regio's te verkleinen. De EU ondersteunt dit regionaal beleid onder meer door het beschikbaar stellen van Europese Structuurfondsen en
Verder lezen
Sociaal domein

Sociaal domein

Verantwoordelijkheden voor gemeenten op grond van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
Verder lezen
Staatssteun

Staatssteun

Overheden mogen in principe geen financiële steun aan ondernemingen verlenen, omdat deze vaak de concurrentie vervalst.
Verder lezen
Vervoer

Vervoer

Decentrale overheden die hun vervoersbeleid afstemmen op het EU-beleid hebben meer kans op subsidies.
Verder lezen