Wat is het Dienstenloket

Eén van de doelstellingen van de Dienstenrichtlijn is administratieve vereenvoudiging van procedures en formaliteiten voor dienstverleners. Onderdeel daarvan is dat dienstverleners (zowel buitenlandse als Nederlandse) via een digitaal loket elektronisch en op afstand toegang tot informatie hebben, bijstand kunnen verkrijgen en procedures en formaliteiten met een bevoegde instantie (zoals een decentrale overheid) kunnen afwikkelen. Hiervoor is het Dienstenloket opgericht.

Dienstenloket in Nederland

In Nederland is het digitale ondernemersplein ingericht als Dienstenloket. Dienstverleners moeten via het ondernemersplein informatie kunnen vinden en opvragen en procedures (via de Berichtenbox) kunnen afwikkelen. Hiermee vormt het ondernemersplein een schakel tussen de dienstverleners en de bevoegde instantie, bijvoorbeeld als verantwoordelijke voor het afgeven van vergunningen. De communicatie tussen de dienstverlener en decentrale overheden verloopt via de Berichtenbox.

Functies Dienstenloket

Het Dienstenloket heeft drie functies:

  1. informatiefunctie;
  2. bijstandsfunctie;
  3. transactiefunctie.

1. Informatiefunctie

De Dienstenrichtlijn vereist dat bepaalde informatie via het Dienstenloket beschikbaar wordt gesteld. Daarbij gaat het niet alleen om informatie die betrekking heeft op de eigen lidstaat, maar ook om meer algemene informatie die op andere lidstaten betrekking heeft. Hieronder vallen (art. 7 Dienstenwet):

  • eisen en vergunningstelsels vallend onder de Dienstenrichtlijn, inclusief namen en adresgegevens van de betrokken instanties;
  • rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn voor het beslechten van geschillen tussen bevoegde instanties en dienstverleners, tussen dienstverleners en afnemers of tussen dienstverleners onderling;
  • middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken, met gegevens over dienstverleners en diensten;
  • namen en adresgegevens van verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk, anders dan de bevoegde instanties, van welke dienstverleners praktische bijstand kunnen krijgen.

De informatie van het Dienstenloket moet actueel, duidelijk en ondubbelzinnig zijn (art. 9 Dienstenwet).

Taal

De Dienstenrichtlijn en Dienstenwet stellen geen eisen aan de taal waarin de informatie beschikbaar moet worden gesteld. Wel wordt op basis van art. 7 lid 5 Dienstenrichtlijn aangemoedigd (een inspanningsverplichting) om de informatie in andere talen van de EU te vertalen. In Nederland is ervoor gekozen de algemene informatie op het ondernemersplein ook in het Engels aan te bieden.

Informatie langs elektronische weg

Overheden moeten bestaande, nieuwe en gewijzigde regels die onder de Dienstenrichtlijn vallen digitaal beschikbaar stellen. Zij doen dit via het Dienstenloket van het ondernemersplein. Dienstverleners moeten alle procedures en vergunningen via het Dienstenloket kunnen afhandelen. De afhandeling van de aanvraag (art. 8 lid 1) moet op één plaats gebeuren (Point of Single Contact, PSC). Een ondernemer ontvangt daardoor alle overheidsinformatie op een plek (zijn berichtenbox) en hoeft niet steeds op meerdere plaatsen in te loggen. Deze dienstverlening moeten overheden aanbieden in de beschrijvingen van de vergunningen en aanvraagformulieren op hun website, door middel van het inrichten van hun werkproces op de reply-berichtenbox.

Informatie

Het betreft onder meer informatie over:

  • de eisen of vergunningstelsels, waarbij de bevoegde instantie is betrokken en haar naam en adresgegevens;
  • de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn voor het beslechten van geschillen tussen haar en een dienstverlener/afnemer of tussen een dienstverlener en een afnemer over eisen en vergunningstelsels waarbij zij is betrokken;
  • de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot een openbaar register of een openbare databank met gegevens over dienstverleners en diensten, voor zover die instantie daarbij betrokken is.

2. Bijstandsfunctie

Decentrale overheden moeten op verzoek bijstand verlenen aan dienstverleners en afnemers van diensten in binnen- en buitenland. Dit gebeurt via de Berichtenbox. Het gaat hierbij om algemene informatie over eisen en vergunningstelsels en hoe deze worden toegepast. Deze informatie dient actueel, duidelijk en ondubbelzinnig te zijn.

Als een decentrale overheid niet betrokken is bij de betreffende eisen of vergunningstelsels, is deze op grond van de Dienstenwet daarover niet verplicht de algemene informatie te verstrekken. Is er wel sprake van betrokkenheid, dan betekent dat niet dat decentrale overheden in individuele gevallen juridisch advies moeten verstrekken.

3. Transactiefunctie

Via het Dienstenloket moeten dienstverleners alle (vergunning)procedures en formaliteiten elektronisch kunnen regelen met de betreffende decentrale overheid. Niet alleen het aanvragen, maar ook het afgeven van de vergunning moet elektronisch worden gedaan. Om de transactiefunctie mogelijk te maken, is de Berichtenbox ontwikkeld.

Wederzijdse erkenning

Hiervoor geldt het beginsel van wederzijdse erkenning, wat inhoudt dat een Nederlandse bevoegde instantie gegevens en bescheiden (bijvoorbeeld een diploma) uit een andere lidstaat die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat aan de betrokken eis is voldaan of de vergunning is verkregen, in beginsel accepteert.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Wat is het Dienstenloket

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Brabant koploper met berichtenbox uit Dienstenrichtlijn

De provincie Noord-Brabant heeft – als eerste overheid in Nederland – de digitale berichtenbox voor bedrijven (Bbox) uitgebreid met bijna alle provinciale diensten voor bedrijven. De Berichtenbox is onderdeel van het Dienstenloket waarmee dienstverleners met onder andere decentrale overheden kunnen communiceren. De inrichting hiervan door decentrale overheden is een verplichting die voortvloeit uit de Europese Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Praktijk Wat is het Dienstenloket

Dienstenloket praktijk

Op de website van Antwoord voor bedrijven staan ‘producten’, waarvan sommigen onder de Dienstenrichtlijn vallen. Decentrale overheden zijn hiervan de bevoegde instanties. Ondernemers worden vanuit de productenpagina’s doorgeleid naar de inhoudelijke informatie bij de betreffende bevoegde instantie.

Koppeling producten

Om te controleren of de koppeling voor producten van uw organisatie juist is, kunt u het stappenplan vindbaarheid doorlopen. Als de koppeling niet goed is gelegd, kunt u hier ook lezen wat u moet doen.

Praktijkvragen Wat is het Dienstenloket

Hoe werkt het Dienstenloket?

Onze provincie is bezig het Dienstenloket uit de Dienstenrichtlijn vorm te geven binnen de organisatie. Kunt u ons een voorbeeld geven hoe na 1 januari 2010 een vergunningenprocedure via het Dienstenloket gaat verlopen?

Bekijk het antwoord

Publicaties Wat is het Dienstenloket