Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

Inleiding Europees recht en beleid

Onder inleiding Europees recht en beleid vindt u meer informatie over de algemene werking en de totstandkoming van Europees recht en beleid voor decentrale overheden.

Europabewustzijn

Decentrale overheden dienen Europabewust om te gaan met het Europees recht en beleid. Hierbij wordt gedoeld op het zelfstandig benutten van kansen die Europa biedt.

Instellingen en organisaties

In het gedeelte instellingen en organisaties worden de verschillende organisaties en instellingen besproken die zich bezig houden met het maken en uitvoeren van Europees recht.

Financiële aspecten EU

Hoewel niet altijd gerelateerd aan Europeesrechtelijke vragen, hebben decentrale overheden toch behoefte aan informatie over hoe de financiële huishouding binnen Europa doorwerkt op decentraal niveau. Meer informatie hierover zie Financiële aspecten EU.

MEER WETEN OVER dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Europees recht en beleid decentraal

Verkiezingsdebat VNG en Europa decentraal: Europarlementariërs moeten belangen decentrale overheden op en in de agenda zetten

Europarlementariërs moeten proactief gemeenten opzoeken en gemeenten moeten zich niet als Calimero gedragen. Dat is de conclusie na het Europees verkiezingsdebat dat de VNG en kenniscentrum Europa decentraal organiseerden op woensdag 24 april. In perscentrum Nieuwspoort in Den Haag werden kandidaat-Europarlementariërs van verschillende politieke partijen onder leiding van Peter van der Geer bevraagd door burgemeesters en wethouders, over hun Europese gedachten omtrent klimaat, privacy en de sociale dimensie van de EU. Lees het volledige bericht

Europese Unie stelt maatregelen voor om vrije en eerlijke verkiezingen te waarborgen

De Europese Commissie heeft initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat de Europese verkiezingen op een vrije en eerlijke manier verlopen. Dit als gevolg van de toename van misbruik van persoonsgegevens, cyberaanvallen en desinformatie. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet positief is over dergelijke initiatieven, maar dat er een helder onderscheid moet blijven tussen nationale en Europese bevoegdheden. Lees het volledige bericht

Eerste peilingen Europese verkiezingen gepubliceerd

Het Europees Parlement heeft voor het eerst in aanloop naar de verkiezingen van dit jaar peilingen gepubliceerd. De peilingen zijn gebaseerd op data van nationale peilingen in de EU-lidstaten. In deze peiling wordt ervan uitgegaan dat het Europees Parlement in totaal 705 zetels heeft, in tegenstelling tot de huidige 750 zetels. Dit als gevolg van de Brexit.

Lees het volledige bericht

Einde registratietermijn voor niet-Nederlandse EU-burgers voor de Europese verkiezingen komt dichtbij

In de laatste nieuwsbrief Verkiezingen 2019 roept het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten op om te faciliteren dat niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, zich als kiesgerechtigde registreren om in Nederland te stemmen voor de Europese verkiezingen (23 mei 2019). De registratietermijn loopt tot en met 9 april 2019. Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt voor centraal subsidieprogramma InvestEU

Vorige week (16 januari 2019) heeft het Europees Parlement een standpunt ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om het InvestEU-programma op te richten. Het InvestEU-programma maakt onderdeel uit van het pakket met voorstellen dat de Commissie heeft uitgebracht in het kader van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.

  Lees het volledige bericht

Wat Europa voor mij doet

Hoe beïnvloedt Europa ons dagelijks leven? Het Europees Parlement heeft een nieuwe website gelanceerd waarop honderden voorbeelden staan van hoe de EU het dagelijks leven van de EU-burger beïnvloedt. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over wat Europa bijvoorbeeld doet voor hun regio of beroep. Lees het volledige bericht

Ervaringen binnen het REFIT-Platform

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief de Hofvijver van het Montesquieu Instituut

Auteur: Fenna Pols

Fenna Pols is directeur-bestuurder van Kenniscentrum Europa decentraal. Zij neemt deel aan het REFIT-platform op persoonlijke titel.

Op 16 december 2015 kwam er een e-mail van de Europese Commissie in mijn inbox binnen. Het was het Commissiebesluit waarin de leden van de REFIT-stakeholdergroep werden benoemd en ik stond op de lijst van experts. Onder leiding van Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, zou ik de daaropvolgende vier jaar met een groep vertegenwoordigers uit verschillende EU-beleidsvelden en uit verschillende lidstaten aan de slag gaan met betere regelgeving in de EU, en dan meer specifiek door het verminderen van administratieve lasten die nu als gevolg van bestaande EU-regelgeving optreedt. Lees het volledige bericht

Hoe worden Europese burgers betrokken bij besluitvorming over de toekomst van Europa?

Sinds haar aanstelling is de Commissie-Juncker begonnen met het bevorderen van burgerparticipatie in de EU. Er hebben ruim 1.200 burgerdialogen plaatsgevonden op gemeentehuizen, universiteiten en andere openbare plaatsen waar in totaal 160.000 EU-burgers aan hebben deelgenomen. Ook zijn er veel respondenten voor de burgerraadpleging over de toekomst van Europa. Dit blijkt uit een voortgangsverslag van de Europese Commissie over burgerdialogen en burgerraadplegingen.

Lees het volledige bericht

Europese regio’s willen een sterker EU-cohesiebeleid 2021 – 2027

Het Europees Comité van de Regio’s heeft op 5 december 2018 verschillende rapporten aangenomen die staan voor een eenvoudiger en flexibeler EU-cohesiebeleid. Onder andere het rapport van gedeputeerde Michiel Rijsberman (provincie Flevoland) werd aangenomen tijdens de plenaire vergadering. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europees recht en beleid decentraal

Hoe steekt de procedure voor de totstandkoming van Europese wetgeving in elkaar?

In berichtgeving lees ik regelmatig over de (voortgang van) procedures van voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe EU wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor een nieuwe Europese richtlijn. Daar komen onder andere termen zoals ‘’eerste en tweede lezing’’ en ‘’triloog’’ aan bod. Wat betekenen deze termen? En hoe verloopt de procedure van totstandkoming van nieuwe Europese richtlijnen en verordeningen?

Bekijk het antwoord

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Op de website van Europa decentraal lezen wij dat de Europese Commissie een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden heeft opgericht. Wat houden de Europese begrippen ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ in? En hoe weten wij als decentrale overheid op welke wijze de Europese wetgever rekening heeft gehouden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid?

Bekijk het antwoord

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

Bekijk het antwoord

Hoe verhoudt vraagfinanciering kinderopvang zich tot de Europese regelgeving?

In het kader van het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang overweegt de gemeente om een nieuwe subsidieregeling kinderopvang op te stellen. De gemeente wil onder meer vraagfinanciering invoeren om zo de ouders meer keuzevrijheid te geven. Is dit mogelijk en hoe verhoudt vraagfinanciering zich tot de relevante Europese regelgeving?

Bekijk het antwoord

Wat is het verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad?

Op 1 januari 2016 is het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie begonnen. Het is in ieder geval duidelijk dat er door Nederland tijdens dit voorzitterschap een focus zal liggen op de zogenoemde Europese Agenda Stad. Onlangs kreeg ik hierover een vraag van een gemeentelijke collega: Is er een verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad, en zo ja wat is dit verschil dan?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Onze gemeente heeft banden met de voormalige Nederlandse Antillen en wil op één van die eilanden een project steunen voor de aanleg van rioolbuizen. Kan dit eiland, als bijzondere Nederlandse gemeente, aanspraak doen op Europees subsidiegeld? En zijn de Europese regels bijvoorbeeld over staatssteun en aanbesteden op deze eilanden van toepassing?

Bekijk het antwoord

Wat is de procedure voor de totstandkoming van een Commissievoorstel?

In jullie berichtgeving lees ik regelmatig over de (voortgang van) procedures van voorstellen van de Europese Commissie. Daarbij kom ik onder andere termen tegen als ‘eerste en tweede lezing’, ‘codecisie’ en ‘conciliatie’. Wat betekenen deze termen? En hoe verloopt een procedure van totstandkoming van Commissievoorstellen eigenlijk?

Bekijk het antwoord

X