Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Financiële aspecten EU

De EU kent financiële aspecten die impact hebben op decentrale overheden. Hierbij kan niet altijd direct gerelateerd worden aan EU recht of beleid, maar besluitvorming van de EU kan soms wel financiële consequenties met zich mee brengen voor decentrale overheden. Bijvoorbeeld bij de implementatie van Europees recht of beleid op decentraal niveau, wat administratieve lasten met zich mee kan brengen.

Financiële aspecten VWEU

Om te kijken hoe financiële structuren van de EU Europeesrechtelijk zouden kunnen doorwerken op decentraal niveau, is het nodig om te begrijpen hoe het economisch en monetair beleid van de EU en van de institutionele en financiële bepalingen uit het VWEU (Verdrag van de Werking van de EU) in elkaar zitten.

Economisch en monetair beleid

Het economisch en monetair beleid van de EU wordt geregeld in art. 120 tot en met 144 van het VWEU. Het economisch beleid dat lidstaten uitvoeren moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU (art. 120 VWEU).

Bij de uitvoering van het monetair beleid van de EU spelen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en de Europese Centrale Bank (ECB) een centrale rol (art. 127 ev. VWEU). Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat de nationale wetgeving verenigbaar is met de Verdragen en met de statuten van de ESCB en ECB.

Nederland

Voor Nederland ligt hier een belangrijke rol voor het ministerie van Financiën. Zo heeft het ministerie een rol bij de uitvoering van afspraken in het kader van de Economisch Monetaire Unie (EMU) en de weergave van de EMU-schulden en het EMU-saldo van Nederland. Bij de EMU-schuld en het EMU-saldo worden ook uitstaande leningen, inkomsten, uitgaven en onderlinge schulden van de Rijksoverheid, sociale fondsen en van lokale overheden meegerekend.

Institutionele en financiële bepalingen VWEU

De rol en de taken van Europese instellingen zoals de Europese Centrale Bank en de Rekenkamer worden respectievelijk in art. 282 en 285 VWEU omschreven. Art. 310 ev. VWEU geven financiële bepalingen en gaan nader in op wat de eigen (financiële) middelen van de EU inhouden en hoe de EU tot vaststelling van een meerjarig financieel kader komt.

Daarnaast wordt beschreven hoe de jaarlijkse EU-begroting tot stand komt en hoe de uitvoering hiervan loopt. De Europese Commissie voert de begroting in samenwerking met de lidstaten, maar onder eigen verantwoordelijkheid uit. Ook aangaande het financieel management van de EU-begroting in Nederland en de rechtmatigheid van de EU bestedingen in Nederland speelt het ministerie van Financiën een belangrijke rol.

Structuurfondsen

Via de begroting geeft de EU ook geld uit aan de Structuur– en Cohesiefondsen. Decentrale overheden kunnen onder voorwaarden voor sommige van deze financiële middelen in aanmerking komen. Meer informatie hierover leest u onder Regionaal beleid en structuurfondsen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Financiële aspecten EU

Europese Centrale Bank gaat economische verschillen tussen regio’s tegen

Op 4 oktober hield Benoît Cœuré, lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB), een toespraak waarin hij de rol van de ECB in de lokale economie toelichtte. De ECB staat voornamelijk bekend om Europawijde programma’s in het kader van het monetair beleid voor de Eurozone. Het beleid van de ECB heeft echter ook regionale en lokale effecten, zo beargumenteerde Cœuré op basis van praktijkvoorbeelden. Hieronder leggen we uit wat de effecten van het ECB-beleid op regionaal niveau zijn.

Lees het volledige bericht

VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan de hand van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, alsmede de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG en het VNG Europa-netwerk.

Lees het volledige bericht

Begrotingstekort decentrale overheden in 2015 blijft onder de 0,3% van het bbp

Het is decentrale overheden gelukt om onder een begrotingstekort van 0,5% van het bbp te blijven. Dit blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk over het jaar 2015. Dit ondanks de decentralisering van een groot aantal taken op onder andere het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Mede hierdoor worden de EMU normen (die gelden voor de collectieve overheidsfinanciën) niet overschreden.

Lees het volledige bericht

Hervormingen Europese meerjarenbegroting besproken

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU vond op 28 januari een conferentie plaats over de toekomst van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU. Minister Koenders benadrukte dat deze conferentie een aftrap van een langere discussie moet zijn. “Het doel is om een open debat te voeren. Als EU-voorzitter nemen we de verantwoordelijkheid om ook de moeilijke onderwerpen op tafel te leggen.”
Lees het volledige bericht