Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat de tegoeden van decentrale overheden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Het doel is het verlagen van de schuld van de Economisch Monetaire Unie (EMU). Decentrale overheden zijn in 2013 gaan schatkistbankieren, toen het Begrotingsakkoord 2014 werd afgesproken.

Lenteakkoord

Voorheen deden decentrale overheden vrijwillig aan schatkistbankieren. Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.

Tegelijkertijd met de wet is de ministeriële regeling schatkistbankieren decentrale overheden van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid heeft met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat ook de verplichting voor decentrale overheden om een nieuwe bankrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat die bankrekening gekoppeld kan worden aan de schatkist.

Verplichte deelname

Het gaat om een ‘verplichte deelname aan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit’. Decentrale overheden zijn niet meer vrij om hun middelen buiten de centrale overheid uit te zetten. Wel behouden ze de vrijheid om van anderen dan de centrale overheid te lenen.

Doel schatkistbankieren

Door het verplichte schatkistbankieren hoeft de Nederlandse staat minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld en de EMU-schuld. Een neveneffect is dat de risico’s die decentrale overheden lopen met hun tegoeden worden geminimaliseerd.

Reactie decentrale overheden

In een brandbrief van 3 september 2012 hebben VNG, IPO en UvW tijdens de Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekkers opgeroepen het verplicht schatkistbankieren niet in te voeren. Volgens hun remt schatkistbankieren regionale en lokale investeringen af. Ook vinden zij het een fundamentele ingreep in de bevoegdheid van de decentrale overheden om zelf hun middelen te beheren.

Strijd met vrij verkeer van kapitaal?

Volgens de koepels (bijlage brandbrief) is de verplichting tot schatkistbankieren mogelijk in strijd met art. 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen is verboden.

Strijd met Europees handvest inzake lokale autonomie?

In haar reactie op het concept wetsvoorstel schatkistbankieren gaat de VNG in op het Handvest inzake lokale autonomie. Hierin wordt gewezen op de noodzaak van lokale besluitvormende organen die in hoge mate autonoom zijn, ook met betrekking tot de financiën. Volgens de VNG tast het schatkistbankieren deze autonomie aan, omdat gemeenten niet vrij kunnen bepalen hoe en waar hun tijdig overtollige gelden uit te zetten. Dit kan gevolgen hebben voor toekomstige investeringen van decentrale overheden.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Schatkistbankieren

Begrotingstekort decentrale overheden in 2015 blijft onder de 0,3% van het bbp

Het is decentrale overheden gelukt om onder een begrotingstekort van 0,5% van het bbp te blijven. Dit blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk over het jaar 2015. Dit ondanks de decentralisering van een groot aantal taken op onder andere het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Mede hierdoor worden de EMU normen (die gelden voor de collectieve overheidsfinanciën) niet overschreden.

Lees het volledige bericht

Eerste Kamer stemt in met Wet Hof en schatkistbankieren

De Eerste Kamer heeft op 10 december ingestemd met zowel de Wet Hof als de wet schatkistbankieren. Met de Wet Hof worden decentrale overheden medeverantwoordelijk voor het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort. Europese afspraken voor begrotingsdiscipline zijn vanaf 1 januari 2014 opgenomen in de wet. De wet schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige financiën onder te brengen bij het Rijk.

Lees het volledige bericht