Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Wet Hof

De Europese regeringsleiders hebben in 2011 afspraken gemaakt om de financiële stabiliteit van de EU en de eurozone te waarborgen. De Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline zijn in Nederland opgenomen in de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Voor decentrale overheden vloeien hier verplichtingen uit voort.

Europese eisen en afspraken

Op 11 december 2013 is de wet houdbare overheidsfinanciën officieel gepubliceerd. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Dit betekent een maximaal toegestaan structureel tekort van de collectieve sector (EMU-saldo) van 0,5% van het bruto binnenlands product (BBP). De grens voor het feitelijk tekort blijft 3% BBP. De overheidsschuld mag niet hoger zijn dan 60% BBP.

Wet Hof

Ook de uitgangspunten van het Nederlands begrotingsbeleid zijn in de Wet Hof vastgelegd. Het gaat daarbij onder andere om de strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven, door middel van het hanteren van vaste uitgavenplafonds (kaders) en het principe van automatische stabilisatie aan de inkomstenkant van de begroting.

Gevolgen decentrale overheden

De in de Wet Hof vastgelegde normen raken ook decentrale overheden, omdat de schulden en financieringstekorten van gemeenten, provincies en waterschappen meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle decentrale overheden samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten, provincies en waterschappen in een jaar. Dat plafond wordt volgens de wet na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen.

Reactie decentrale overheden

Volgens decentrale overheden werd bij de uitwerking van de EMU-normen onvoldoende rekening gehouden met de verschillen in boekhoudkundige stelsels (kasstelsel van het Rijk versus baten-lastenstelsel van de decentrale overheden). Zij vonden daarom dat zij om aan de Wet Hof te voldoen, een bovenproportionele inspanning leverden die ten koste zou gaan van de investeringen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Wet Hof

Begrotingstekort decentrale overheden in 2015 blijft onder de 0,3% van het bbp

Het is decentrale overheden gelukt om onder een begrotingstekort van 0,5% van het bbp te blijven. Dit blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk over het jaar 2015. Dit ondanks de decentralisering van een groot aantal taken op onder andere het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Mede hierdoor worden de EMU normen (die gelden voor de collectieve overheidsfinanciën) niet overschreden.

Lees het volledige bericht

Eerste Kamer stemt in met Wet Hof en schatkistbankieren

De Eerste Kamer heeft op 10 december ingestemd met zowel de Wet Hof als de wet schatkistbankieren. Met de Wet Hof worden decentrale overheden medeverantwoordelijk voor het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort. Europese afspraken voor begrotingsdiscipline zijn vanaf 1 januari 2014 opgenomen in de wet. De wet schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige financiën onder te brengen bij het Rijk.

Lees het volledige bericht