Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Comité van de Regio’s

Om vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden meer te betrekken bij de totstandkoming van EU-regelgeving is het Comité van de Regio’s opgericht. Bijna driekwart van de EU-wetgeving wordt immers op decentraal niveau uitgevoerd.

Wat doet het Comité  van de Regio’s?

Het Comité van de Regio’s is de spreekbuis voor lokale en regionale overheden binnen de EU. De Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie zijn in bepaalde gevallen verplicht advies te vragen aan het Comité, voordat zij een besluit kunnen nemen. De Raad, Commissie of Europees Parlement kunnen het Comité ook uit eigen beweging om advies vragen. Daarnaast heeft het Comité het recht om op eigen initiatief adviezen uit te brengen.

Het Comité van de Regio’s geeft advies over onderwerpen die voor lokale en regionale overheden van belang zijn, zoals cultuur, onderwijs, volksgezondheid, vervoer, milieu, werkgelegenheid, structuurfondsen en plattelandsontwikkeling. Ten slotte levert het Comité van de Regio’s een bijdrage aan het goed functioneren van de Europese Unie als hoedster van de onder meer het beginselen van subsidiariteit.

Leden

Het Comité van de Regio’s heeft 353 leden en net zoveel plaatsvervangers. Deze komen uit de 28 lidstaten van de Europese Unie. Niet ieder land heeft hetzelfde aantal leden. Grote lidstaten als Duitsland en Frankrijk hebben 24 leden. Malta heeft als kleinste lidstaat 5 leden.

Nederlandse delegatie

De Nederlandse delegatie bestaat uit twaalf vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en twaalf plaatsvervangers. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunen de Nederlandse delegatie. Zij vormen ook het secretariaat:

  • Mw. S. Goedings, VNG
  • Mw. G. Verbruggen, IPO

Zie voor meer informatie ook de website de VNG.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Comité van de Regio’s

Comité van de Regio’s adviseert: voorlopig geen herziening van aanbestedingsrichtlijnen

Het Europese Comité van de Regio’s is van mening dat de toekomstige Europese Commissie de aanbestedingsrichtlijnen voorlopig niet hoeft te herzien. De toepasselijke regelgeving is volgens het Comité te jong om nu al te vernieuwen en (decentrale) overheden hebben veel tijd en geld geïnvesteerd in het implementeren van de regels. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om betere invulling worden gegeven aan de regelgeving die er reeds is. Het rapport van de Comité is onder andere gebaseerd op een enquête afgenomen onder decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Kansen en risico’s voor de regionale en lokale economie: Brexit-rapporten nader beschouwd

De commissie Economisch Beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft een rapport uitgebracht waarin mogelijke gevolgen van de Brexit voor Europese regio’s behandeld worden. In deze longread analyseert Europa decentraal de belangrijkste onderdelen van het rapport en het effect voor Nederlandse (decentrale) overheden. Daarnaast worden de bevindingen uit het rapport met die uit eerder gepubliceerde Brexit-rapporten vergeleken. Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s: nieuw rapport over voortgang EGTS

Het overkoepelende samenwerkingsverband voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking, de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS), wordt alsmaar gevarieerder in locatie, betrokken actoren en behandelde onderwerpen. Dit blijkt uit het nieuwe jaarlijkse rapport van het Comité van de Regio’s over de EGTS. Verder valt in het rapport te lezen dat het Comité zich zorgen maakt om het Schengengebied dat onder druk staat door de vluchtelingencrisis.

Lees het volledige bericht

Meer investeren in grensoverschrijdende spoor- en wegverbindingen

Lokale en regionale bestuurders roepen de EU-instellingen en nationale regeringen op meer te investeren in vervoersverbindingen in grensregio’s. Dit is van belang om de leef- en werkomstandigheden van Europese burgers in die regio’s te verbeteren. Dat is de conclusie van het rapport ‘ontbrekende verbindingen in grensregio’s’ dat de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer op 8 februari 2017 namens het Comité van de Regio’s presenteerde in Brussel.

Lees het volledige bericht

EU steden en regio’s akkoord over doeltreffend waterbeheer

Het Europees Comité van de Regio’s heeft het advies van de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, over doeltreffend waterbeheer en innovatieve oplossingen, unaniem goedgekeurd. Centrale aandachtspunten in dit advies zijn de waterkwaliteit, het gebrek aan zoet water en waterkeringen. Lokale leiders onderstrepen dat waterbeheer een kapitaalintensief beleidsterrein is dat grote investeringen vergt, en pleiten voor een Europese agenda voor innovatie op het gebied van water.

Lees het volledige bericht

Regio’s moeten structureler worden betrokken bij beleid op nationaal en EU-niveau

Regio’s hebben te weinig inspraak op zowel nationaal als Europees beleid. Dit zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het advies over de verhouding tussen regio en de EU, dat zij op 11 maart 2016 publiceerde. Dit terwijl het belang van regio’s groeit. Het advies bevat elf aanbevelingen om de positie van regio’s in de Europese beleidsvorming te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Doelstellingen commissies Comité van de Regio’s 2016 bekendgemaakt

De zes commissies van het Comité van de Regio’s hebben hun doelstellingen voor 2016 bepaald. De commissies gaan zich richten op het stimuleren van economische groei in regio’s en steden, het bevorderen van natuurlijke hulpbronnen en landbouw, het bevorderen van grensoverschrijdende en territoriale samenwerking, en het incorporeren van de lokale en regionale dimensie in het EU-beleid.
Lees het volledige bericht