Structuur- en investeringsfondsen

Decentrale overheden die een bijdrage leveren ter ondersteuning van dit regionaal beleid, kunnen in aanmerking komen voor financiële steun uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen).  Met het geld uit deze fondsen wil de EU welvaartsverschillen tussen de EU-regio’s en lidstaten onderling verkleinen. De ESI-fondsen zijn financieringsinstrumenten ter ondersteuning van het regionaal beleid van de EU.

Overzicht fondsen

Er zijn vijf ESI-fondsen – de genoemde bedragen zijn van toepassing op de periode 2014-2020:

Doelstellingen

Met de verschillende ESI-fondsen streeft de EU verschillende doelstellingen na. Deze verschillen per fonds, van innovatie tot bevordering van werkgelegenheid. In de onderstaande tabel uit de Europese subsidiewijzer van de VNG (pagina 19) vindt u een overzicht van alle ESI-fondsen met de achterliggende thematische doelstellingen die voor Nederland gelden.

Overzicht thematische doelstellingen ESI-Fondsen
Overzicht Thematische Doelstellingen ESI-Fondsen
Thematische doelstellingen

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

EFROESFCFELFPO

EFMZV

1Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

X

X

2Verbetering van de toegang tot, alsmede het gebruik en de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologie;
3Vergroting van de concurrentiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen alsmede van de landbouwsector en de visserijen aquacultuursector;X

X

4Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken;

X

5Bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer;

X

6Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen;

X

7Bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkstructuren;
8Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

X

X

9Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede;

X

X

X

10Investering in onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren;
11Vergroting van institutionele capaciteit en een doelmatig bestuur.

Zevenjarige programma’s

De principes en prioriteiten van het structuurfondsenbeleid worden voor een periode van zeven jaar op Europees niveau vastgesteld. Momenteel bevinden we ons in een overgangsperiode: het kaderprogramma voor de periode 2014-2020 is afgelopen, maar nog niet alle bepalingen voor alle structuurfondsen voor de periode 2021-2027 zijn vastgesteld. Verordening 1303/2013 (gemeenschappelijke bepalingen ESI-fondsen) legde de gemeenschappelijke beginselen, regels en normen vast voor de uitvoering van EFRO, ESF en CF voor de periode 2014-2020. Daarnaast zijn er fonds-specifieke verordeningen. Lidstaten moeten de prioriteiten van het structuurbeleid omzetten in nationale actieprogramma’s. Het Nederlandse actieprogramma is uitgewerkt in de Partnerschapsovereenkomst.

Hoogte Nederlandse subsidie

Vanuit de ESI-fondsen is er in de periode 2014-2020 in totaal € 1,7 miljard beschikbaar gesteld voor Nederland. Nederland verhoogt dit bedrag via private en publieke cofinanciering. Het ministerie van Economische Zaken coördineert de besteding van het geld uit de structuurfondsen in Nederland.

Voor wie?

Structuurfondsen zijn bedoeld als aanvulling op de financiële middelen die de lidstaten zelf gebruiken voor regionale ontwikkeling. Lidstaten vullen het Europees budget zelf aan via private en publieke cofinanciering. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het structuurfondsenbeleid ligt bij de lidstaten en decentrale overheden. Op onze pagina’s over de specifieke fondsen vindt u de instantie(s) die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het beheer van de subsidies.

Overheidsinstanties, ondernemingen (vooral MKB), universiteiten, verenigingen, stichtingen, samenwerkingsverbanden en vrijwilligersorganisaties kunnen onder voorwaarden steun aanvragen uit de ESI-fondsen. De doelgroep verschilt per fonds. Buitenlandse bedrijven met een vestiging in de betreffende regio kunnen ook steun aanvragen. Bij de toekenning van een subsidie uit de ESI-fondsen moeten subsidieontvangers zich aan de Europese (aanbestedings- en staatssteun-)regels houden.

 

 

Jurisprudentie Structuur- en investeringsfondsen

Structuur- en investeringsfondsen

HvJ EU, 26 mei 2016, Județul Neamț en Județul Bacău tegen Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

In de twee gevoegde Roemeense zaken het Hof geconcludeerd dat een subsidie dient te worden terugbetaald bij schendingen van nationale aanbestedingsregels. Aanbestedende diensten handelen in dat geval volgens de het Hof bij de uitgaven van Europese subsidiegelden in strijd met het beginsel van goed financieel beheer. Lees hier verder.

Nieuws Structuur- en investeringsfondsen

Commissie wil alle financiële middelen gebruiken voor maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis

De Europese Commissie wil alle financiële middelen gebruiken om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden. De Commissie heeft daarvoor op 2 april een tweede pakket aan maatregelen voorgesteld in de mededeling  ‘Using every available euro in every way possible to protect lives and livelihoods.’ De Commissie stelt hier onder andere voor om ongeveer € 3 miljard aan financieringsruimte vrij maken binnen het huidige jaarbudget en om het ‘overgebleven’ geld van de structuur- en investeringsfondsen in te zetten. Verder stelt de Commissie voor om het nieuwe financieringsinstrument SURE op te richten. Het vrijgekomen geld is zowel bedoeld voor directe medische bijstand als voor het beperken van de economische en maatschappelijke gevolgen van de pandemie.

Lees het volledige bericht

Praktische aanbevelingen over het nationaal en regionaal beheer van EU-fondsen

Op 20 januari publiceerde de Europese Commissie samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport over een pilotactie met vijf Europese lidstaten en regio’s voor het efficiënte beheer van EU-fondsen. Deze actie bracht de grootste uitdagingen in kaart voor overheden die Europese structuur- en investeringsfondsen beheren onder het Cohesiebeleid. Daarnaast presenteert dit rapport een aantal aanbevelingen met praktische tips voor decentrale overheden. Lees het volledige bericht

Het Meerjarig Financieel Kader: wat is de stand van zaken?

Op 16 september 2019 is de Raad van Algemene Zaken (van de Raad van Ministers van de Europese Unie) onder het Finse voorzitterschap wederom bijeengekomen om het Meerjarig Financieel Kader (MFK) te bespreken. De onderhandelingen over het MFK zijn al anderhalf jaar bezig en tijdens deze Raad werd er onder andere gesproken over een planning en de voortgang van het onderhandelingsproces. Het MFK heeft ook gevolgen voor decentrale overheden. Zo hangt onder andere de inrichting en verdeling van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI) voor regionale ontwikkeling onder de lidstaten af van het MFK. Lees het volledige bericht

Raadpleging Horizon Europa: deel uw mening over EU-investeringen voor onderzoek en innovatie

Wat voor Europese uitdagingen zouden volgens u met EU-gesubsidieerd onderzoek aangepakt moeten worden? Horizon Europa, het EU-programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027), is een raadpleging gestart om alle belanghebbenden te betrekken bij de implementatie van dit programma. Wilt u uw steentje bijdragen aan het nieuwe Horizon Europa-programma en de EU-prioriteiten? Het is vanaf nu mogelijk uw mening te delen met de Europese Commissie. Lees het volledige bericht

Nieuw regionaal beleid gericht op innovatie, het klimaat en duurzaamheid

Op 29 mei jl.  heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen voor het Europees regionaal beleid voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. Innovatie, verduurzaming, ondernemerschap, werkgelegenheid en een eenvoudiger uitvoering van het beleid zijn de nieuwe speerpunten. Dit zijn onderwerpen waarvoor Nederlandse overheden de afgelopen periode in Brussel steeds aandacht hebben gevraagd.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie lanceert voorstel voor nieuwe meerjarenbegroting (MFK)

Afgelopen woensdag heeft de Europese Commissie het voorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) gepresenteerd tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Het MFK is de meerjarenbegroting voor de EU. De nieuwe begroting loopt van 2021 tot 2027. Het vorige MFK bedroeg bijna € 1000 miljard. Het Commissievoorstel verhoogt dit naar ongeveer € 1300 miljard. De begrotingsonderhandelingen die nu van start gaan zijn ook belangrijk voor decentrale overheden, omdat de hoogte en toewijzing van de Europese fondsen waar zij gebruik van kunnen maken ook onderwerp van discussie zijn.

Lees het volledige bericht

Raad Algemene Zaken bespreekt toekomst cohesiebeleid

Op 12 april kwam de Raad Algemene Zaken bij elkaar in Luxemburg om de toekomst van het EU-cohesiebeleid na 2020 te bespreken. Op de agenda stond o.a. de investeringsprioriteiten van het cohesiebeleid, de regio’s die onder het toekomstige beleid moeten vallen en de manier waarop de uitvoering van het beleid kan worden bespoedigd en de doeltreffendheid ervan kan worden verbeterd.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie lanceert WiFi4EU-portaalsite: eerste call opent 15 mei 2018

De Europese Commissie heeft vandaag (20 maart 2018) de langverwachte WiFi4EU-portaalsite gelanceerd. De Commissie gaat via WiFi4EU apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten financieren. Gemeenten en verenigingen van gemeenten kunnen zich via de portaalsite inschrijven. De eerste oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) wordt op 15 mei 2018 opengesteld.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Structuur- en investeringsfondsen

Wat is de verhouding tussen CEF en het Europese breedbandfonds?

Wij willen in onze provincie een breedbandinitiatief steunen. Op grond van onze provinciale regeling met betrekking tot de aanleg van breedband kunnen leningen worden aangevraagd. Nu wordt ons gevraagd of dergelijke leningen kunnen worden aangevuld vanuit de Europese Unie. Zijn er Europese structuur- en investeringsfondsen beschikbaar voor de aanleg van breedband? En hoe verhouden deze fondsen zich met het Europese breedbandfonds?

Bekijk het antwoord

Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Wij begrepen dat er naast de algemene regels voor de ESI-fondsen, voor enkele fondsen specifieke regels voor de bewaarplicht gelden. Geldt er een zwaardere bewaarverplichting met betrekking tot POP subsidies?

Bekijk het antwoord

Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?

Bij de financiering van grootschalige projecten komt het voor dat de diverse werkzaamheden kunnen bijdragen aan verschillende thematische doelstellingen van verschillende Europese subsidiefondsen. Onze gemeente wil diverse verschillende Europese subsidieaanvragen vanuit verschillende Europese subsidieregelingen combineren. Mag dit? Bestaat er een soort samenloopregeling in Europese subsidieregelingen voor wanneer meerdere Europese fondsen financiering van projecten mogelijk maken vanuit verschillende subsidiedoelstellingen?

Bekijk het antwoord