Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Voorwaarden milieusteun

De voorwaarden voor milieusteun zijn vastgelegd in:

– Deel 7 in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, Nr. 651/2014)
– Richtsnoeren voor staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020 (Milieusteunkader of MESK, C(2014) 2322/3)

Steun op basis van het MESK moet worden aangemeld bij de Europese Commissie. Het is wenselijk om steun staatssteunproof te maken op basis van de AGVV, zodat een aanmeldingstraject kan worden voorkomen. Onder de AGVV is de lichtere kennisgevingsprocedure voldoende.

1. Milieu- en energiesteun in de AGVV

Met deel 7 van de AGVV kan steun voor milieubescherming en energiebesparing staatssteunproof worden gemaakt, zonder dat een aanmelding bij de Europese Commissie nodig is. Onder de AGVV is de lichtere kennisgevingsprocedure voldoende.

De oude AGVV (Nr. 800/2008) gold tot eind 2013. Daarna is deze met een half jaar verlengd. Per 1 juli 2014 is de herziene verordening in werking getreden. Onder de AGVV gelden overgangsbepalingen.

Verbreding en versoepeling, wel meer controle

De AGVV biedt nu nog meer mogelijkheden voor steunverlening aan initiatieven op het gebied van milieubescherming en energie. Het aantal categorieën dat niet aangemeld hoeft te worden en waarvoor een kennisgeving voldoende is, is uitgebreid. Zo is steun voor grondsanering toegevoegd, alsook voor energie-infrastructuur en energie-efficiëntie maatregelen in gebouwen. Verder zijn steunmaxima en aanmeldingsdrempels verhoogd. Ook is de methode voor het berekenen van de in aanmerking komende kosten van milieu- en energiesteun vereenvoudigd. De Europese Commissie legt wel meer nadruk op controle en toezicht. De verbreding en versoepeling maakt de steunverlening makkelijker, maar anderzijds zorgt het ook voor meer marktwerking in de categorieën waarin de AGVV is uitgebreid. Dit zorgt juist voor een complexere situatie binnen deze categorieën.

Categorieen en aanmeldingsdrempels

Onder de AGVV mag investerings- en exploitatiesteun worden gegeven. Boven een bepaald bedrag moet steun alsnog worden aangemeld bij de Europese Commissie. Deze aanmeldingsdrempels gelden per onderneming per project. Ze verschillen per categorie.

Investeringssteun is toegestaan ten behoeve van:

– ondernemingen die verder gaan dan de Europese (communautaire of Unie-) normen over milieubescherming of, als er geen EU normen zijn, het niveau van milieubescherming verhogen (Artikel 36, aanmeldingsdrempel 15 miljoen euro);
– vroege aanpassing aan toekomstige Europese normen (Artikel 37, drempel 15 miljoen euro);
– energie-efficiëntiemaatregelen (Artikel 38, drempel 10 miljoen euro);
– energie-efficiëntieprojecten in gebouwen (Artikel 39, drempel 15 miljoen euro);
– hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (Artikel 40, drempel 15 miljoen euro);
– energie uit hernieuwbare energiebronnen (Artikel 41, drempel 15 miljoen euro);
– sanering van verontreinigde terreinen (Artikel 45, drempel 20 miljoen euro);
– energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling (Artikel 46, drempel 20 miljoen euro);
– recycling en hergebruik van afval (Artikel 47, drempel 15 miljoen euro);
– energie-infrastructuur (Artikel 48, drempel 50 miljoen euro).

Exploitatiesteun mag worden gegeven voor:

– elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (Artikel 42);
– energie die in kleinschalige installaties uit hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt (Artikel 43).

De aanmeldingsdrempel is 15 miljoen euro. Als de steun wordt toegekend via een biedprocedure is de drempel 150 miljoen euro per jaar.

Verder valt onder de AGVV ook:

– steun in de vorm van kortingen op milieubelastingen (Artikel 44, drempel 15 miljoen euro);
– steun ten behoeve van milieustudies (Artikel 49, drempel 15 miljoen euro).

Wat is een communautaire of Unienorm?

Milieusteun mag over het algemeen worden gegeven als een onderneming dankzij de steun verder gaat dan de communautaire of Unienormen vereisen, ongeacht of er bindende nationale normen bestaan die strenger zijn dan de Europese normen. Als Europese normen ontbreken, is het voldoende als de onderneming dankzij de steun een hoger niveau van milieubescherming bereikt.

Met ‘communautaire norm’ of ‘Unienorm’ wordt bedoeld:

– een verplichte Europese norm, waarin de op milieugebied te bereiken normen per onderneming zijn vastgesteld. Een voorbeeld van een Europese richtlijn met normen die ook voor ondernemingen kunnen gelden, is de Europese richtlijn luchtkwaliteit, met normen voor de uitstoot van fijnstof (zie beschikking N 266/06).
– de verplichting op grond van Richtlijn Industriele Emissies (Nr. 2010/75/EU) om de beste beschikbare technieken (BAT’s) te gebruiken en ervoor te zorgen dat de emissieniveaus van verontreinigde stoffen niet hoger zijn dan bij de toepassing van de BAT’s.

Kennisgeving

Steunmaatregelen die onder de verordening vallen, hoeven niet gemeld te worden bij de Commissie. Kennisgeving en rapportage zijn wel verplicht.

2. Richtsnoeren milieusteun

In de Richtsnoeren voor milieusteun staat wanneer steunmaatregelen zijn toegestaan voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Deze steun moet worden gemeld bij de Commissie.

Reikwijdte

De richtsnoeren staan investerins- en exploitatiesteun toe. Ze zijn van toepassing op alle sectoren, behalve op de primaire productie van landbouwproducten (verwerking en afzet vallen er dus wel onder).

Categorieën

Onder de richtsnoeren vallen dertien categorieën waaronder steun is toegestaan:

– ondernemingen die verder gaan dan de communautaire normen;
– vroege aanpassing toekomstige communautaire normen;
– milieustudies;
– gebruik hernieuwbare energiebronnen;
– energiebesparing;
– energie-efficiëntie maatregelen, met inbegrip van warmtekrachtkoppeling en stadsverwarming;
– afvalbeheer;
– sanering verontreinigde terreinen;
– verhuizing ondernemingen;
– regeling inzake verhandelbare vergunningen;
– verlagingen/vrijstellingen milieubelastingen;
– CO2-afvang, transport en opslag;
– energie-infrastructuur;
– toereikendheid van de maatregelen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Voorwaarden milieusteun

De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want de MiliEUverkenner heeft een andere indeling. Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.
Lees het volledige bericht