Interne markt

De interne markt is één van de pijlers van de EU. Decentrale overheden hebben te maken met de interne marktregels. Denk daarbij aan de regels van het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Ruimte zonder binnengrenzen

Sinds de volledige voltooiing van de interne markt in 1992 is de gemeenschappelijke markt een ruimte zonder binnengrenzen. Goederen, personen, diensten en kapitaal kunnen er vrij circuleren, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Bij het vrij verkeer van personen wordt onderscheid gemaakt tussen het vrij verkeer van werknemers (economisch actieven in loondienst) en vrijheid van vestiging (economisch actieven die zelfstandig handelen).

Europese burger

Daarnaast is in de ontwikkeling van het Europese recht steeds meer ruimte toegekend aan de Europese burger, daar vallen ook economisch niet-actieven onder zoals studenten en gepensioneerden.

Aanbesteden, mededinging en staatssteun

Bij de regels voor de interne markt, krijgen decentrale overheden ook vaak te maken met de aanbestedingsregels, de mededingingsregels voor ondernemingen (zoals het kartelverbod, het verbod van misbruik van economische macht en regels voor fusiecontrole) en met de staatssteunregels.

Voordelen en obstakels

Volgens de Europese Commissie heeft de interne markt enorme voordelen en nieuwe kansen opgeleverd. Toch loopt het vrij verkeer nog niet altijd vlot. Op sommige gebieden is er nog steeds geen echte geïntegreerde Europese markt. Er zijn leemtes in de wetgeving, administratieve obstakels en soms schort het aan handhaving van de regels.

Akte voor de interne markt

De Commissie wil het vertrouwen in de interne markt stimuleren omdat dat de economische groei kan aanzwengelen. In de Akte voor de interne markt presenteerde de Commissie in 2012 twaalf manieren om de groei te stimuleren en het vertrouwen in de markt te versterken.

Ook werd er een voorstel gedaan voor maatregelen om de interne markt verder te ontwikkelen en het onbenutte potentieel te gebruiken als stimulans voor groei.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Interne markt

Werkprogramma 2020 herzien: stand van zaken

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2020 herzien. Door de uitbraak van COVID-19 en de gevolgen daarvan verschoven de prioriteiten van de Europese Commissie en liep de uitvoering van het werkprogramma vertraging op. Initiatieven die direct verband hielden met de coronacrisis en het economische herstel hadden prioriteit. In dit artikel worden de thema’s uit het werkprogramma belicht die voor decentrale overheden relevant zijn. Ook wordt er een kort overzicht van reeds gepubliceerde initiatieven gegeven.

Lees het volledige bericht

Green Lanes bij grensovergangen

Op 23 maart presenteerde de Europese Commissie een document voor de implementatie van Green Lanes. Door middel van de Green Lanes moet het vrije verkeer van goederen in de interne markt van de EU zo soepel mogelijk blijven verlopen, nu de EU te maken krijgt met grenscontroles door het coronavirus. Green Lanes bestaan uit alle (nieuwe) grenscontroleposten die zijn en worden ingericht door lidstaten op het TEN-T netwerk. Lees het volledige bericht

Barrières in de interne markt en de actiepunten voor een beter functionerende markt

Om de circulatie van goederen en diensten in de EU te vergemakkelijken en tegelijkertijd consumenten te beschermen, voorziet het EU-recht in regels om marktbelemmeringen weg te nemen. Er blijken echter nog steeds veel belemmeringen voor te komen. De Europese Commissie heeft daarom een actieplan opgesteld. Omdat de handhaving van de regels uit dit actieplan een gezamenlijke inspanning van de lidstaten en de Commissie vraagt, benadrukt de mededeling samenwerking op alle bestuursniveaus in de EU; van lokale en regionale overheden tot EU-niveau.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert handhavingspakket voor EU interne markt

De Europese Commissie heeft nieuwe stappen gezet om de naleving en de praktische werking van de interne markt van de EU te verbeteren. Het gaat om een nieuw pakket van maatregelen, waaronder twee wetgevingsvoorstellen. Deze nieuwe wetgeving zou het gemakkelijker moeten maken voor burgers en bedrijven om hun papierwerk online in hun thuisland te regelen. Ook wanneer ze werken, wonen of zaken doen in een ander EU-land.

Lees het volledige bericht

Commissie doet aanbeveling voor Brexit onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Raad een aanbeveling toegestuurd over de opening van de artikel 50-onderhandelingen. In deze aanbeveling vallen onder andere de ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren te lezen. Eerder werden de politieke richtsnoeren vastgesteld door de Europese Raad, onderhavige ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren vormen het wettelijk mandaat.

Lees het volledige bericht

Nederlandse aanbevelingen voor Europese Brexit Top

De Tweede Kamer en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hebben aanbevelingen gedaan voor de Europese Brexit Top die plaatsvindt op 29 april. De AIV stelde een rapport op met aanbevelingen vanuit het Nederlandse perspectief ten aanzien van de aangekondigde Brexit. Op 29 april debatteren de regeringsleiders van alle EU-lidstaten over de richtlijnen voor de Brexit-onderhandelingen in Brussel.

Lees het volledige bericht

Brexit: Parlement stelt sleutelvoorwaarden

Het Europees Parlement stelde woensdag 5 april 2017 sleutelvoorwaarden vast voor de onderhandelingen omtrent Brexit. In de resolutie worden de voor het Parlement belangrijkste voorwaarden voor een uittredingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) vastgelegd. Het Parlement nam deze resolutie aan met een grote meerderheid: 516 Parlementariërs stemde vóór, 113 tegen en er waren 50 onthoudingen.
Lees het volledige bericht

VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan de hand van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, alsmede de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG en het VNG Europa-netwerk.

Lees het volledige bericht

Oproep tot versterking interne markt in aanloop naar vergadering Europese Raad

Er zijn harde afspraken nodig over de interne markt. Dit stellen Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en Mark Rutte, voorzitter van de Europese Raad tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU. Volgens hen moet er een concreet tijdschema komen om de plannen en voorstellen voor versterking van de interne markt te toetsen. Het voltooien van de interne markt biedt namelijk enorme kansen op het gebied van omzet en werkgelegenheid.

Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Interne markt

Interne markt

Art. 3 lid 3 van het VEU eist dat de EU een interne markt tot stand brengt. In art. 26 lid 1 van de VWEU wordt deze taak nog iets uitgebreider omschreven: ‘De Unie stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn om de interne markt tot stand te brengen en de werking ervan te verzekeren’.

Interne markt

Art. 26 lid 2 VWEU geeft een definitie van het begrip interne markt: ‘De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen’.