Vrijheid van vestiging

Bij vestiging gaat het om de beroepsuitoefening door zelfstandigen, bedrijven en rechtspersonen. Iemand die zich zelfstandig als arts in een andere lidstaat wil vestigen valt onder het vrij verkeer van vestiging, een arts in loondienst onder het vrij verkeer van werknemers.

Decentrale overheden

Decentrale overheden hebben met de vrijheid van vestiging te maken wanneer een zelfstandige of een bedrijf uit een andere lidstaat zich wil vestigen in de gemeente.

Verbod beperking vrijheid van vestiging

Art. 49 VWEU is van toepassing op zelfstandigen en ondernemingen die zich in een andere lidstaat willen vestigen en verbiedt beperkingen op de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat. Deze bepaling is van belang wanneer de Dienstenrichtlijn niet van toepassing is.

Verdragsregels

De Verdragsregels van de vrijheid van vestiging zijn voor decentrale overheden van belang als zij:

– Te maken hebben met vestiging die geen betrekking heeft op dienstverlening maar op goederen;
– Er sprake is van dienstverlening die in de Dienstenrichtlijn is uitgezonderd.

Niet-discriminerende maatregelen verboden

Het Hof van Justitie EU heeft in haar rechtspraak bepaald dat onder het verbod van art. 49 VWEU niet alleen discriminerende maatregelen vallen, maar ook maatregelen die formeel geen onderscheid naar nationaliteit maken maar hetzelfde effect hebben.

Uitzonderingen op het verbod

Art. 51 en 52 VWEU bevatten de verdragsuitzonderingen voor beperkingen op de vrijheid van vestiging. De belangen die in deze bepalingen worden genoemd zijn:

– Openbare orde;
– Openbare veiligheid;
– Volksgezondheid;
– Betrekkingen in overheidsdienst of werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag.

Rule of reason

Buiten deze genoemde verdragsuitzonderingen kunnen er nationale regels zijn die op grond van ‘dwingende redenen van algemeen belang’ voor kunnen gaan op de bepalingen van vrij verkeer. Deze moeten volgens het arrest Cassis de Dijon redelijk zijn. Daarom staat deze rechtspraak bekend als de rule of reason.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Vrijheid van vestiging

Zuid-Holland moet verzoek tot ontheffing voor grootschalige sportwinkels opnieuw beoordelen in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

Afgelopen woensdag (27 maart 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de Decathlon-zaak. De Afdeling oordeelde dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland opnieuw moet beslissen of het voor twee grootschalige sportwinkels van Decathlon een uitzondering maakt op de provinciale brancheringsregeling. De Afdeling bestuursrechtspraak greep hierbij terug op de antwoorden van het Europese Hof van Justitie in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen (‘Appingedam’).

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vrijheid van vestiging

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen het afgelopen jaar veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord

Publicaties Vrijheid van vestiging

Wet- en regelgeving Vrijheid van vestiging

Vrijheid van vestiging wet- en regelgeving

Art. 49 VWEU bevat de regels voor het verbod op de beperking van de vrijheid van vestiging.

Artikel 49 VWEU:

In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden. Dit verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen betreffende de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een lidstaat die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd.

Vrijheid van vestiging

De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het kapitaal:

– De toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan;
– De oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van vennootschappen in de zin van art. 54 alinea 2 VWEU, overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld.