Grensoverschrijdende arbeid

Door het vervagen van de grenzen binnen de EU krijgen decentrale overheden steeds vaker te maken met uitgezonden of gedetacheerde werknemers. Een decentrale overheid moet in haar rol als werkgever of bij een aanbesteding de juiste regelgeving toepassen. Zo wordt ongelijke behandeling van werknemers voorkomen.

Uitzending en detachering

Uitgezonden en gedetacheerde werknemers werken beide voor een opdrachtgever. Bij uitgezonden werknemers zit daar nog een uitzendbureau tussen. Zij worden door het uitzendbureau uitgezonden om voor een opdrachtgever ergens te gaan werken. Gedetacheerde werknemers worden uitgezonden door hun eigen werkgever om voor een bepaalde tijd ergens anders te gaan werken.

Vrij verkeer

Bij uitzending en detachering komen de regels van vrij verkeer om de hoek kijken. Vanwege de tijdelijkheid van de werkzaamheden zijn de regels van het vrij verkeer van diensten van toepassing, niet het vrij verkeer van werknemers. De werknemers treden niet officieel toe tot de arbeidsmarkt van de lidstaat.

Het onderscheid tussen het vrij verkeer van diensten en van werknemers is van belang voor gelijke behandeling. Bij vrij verkeer van werknemers is volledige gelijke behandeling vereist, bij diensten blijft de wetgeving van de betreffende lidstaat gelden.

Dit oorsprongsbeginsel is zowel voor uitgezonden als gedetacheerde werknemers echter wel genuanceerd. Werknemers moeten gelijke behandeling nastreven, zij het in meer beperkte mate. Zo moeten de kernvoorwaarden van de arbeidsovereenkomst gelijk blijven.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Grensoverschrijdende arbeid

Detacheringsrichtlijn

HvJ EU, 3 april 2008. Rüffert tegen Neder-Saksen

Zaak C-346/06. Het Hof besliste dat de Duitse deelstaat Neder-Saksen voor een overheidsopdracht niet mag eisen dat een Poolse aannemer, aan wie de de opdracht was gegund, zijn Poolse personeel volgens de in Neder-Saksen geldende bouw-cao betaalt. Deze cao geldt alleen voor overheidsopdrachten en niet voor de bouw in het algemeen. De cao kan geen onderdeel zijn van het minimum aan arbeidsvoorwaarden die zijn opgenomen in de Detacheringsrichtlijn.

HvJ EU, 16 augustus 2012. Commissie tegen Luxemburg

Zaak C-319/06. Volgens de Europese Commissie had Luxemburg de regelgeving uit de Detacheringsrichtlijn te ver doorgevoerd. De klacht zag met name op het feit dat werkgevers in Luxemburg een breder pakket aan arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in acht moesten nemen met betrekking tot gedetacheerde werknemers dan in de richtlijn was bepaald.

Lidstaten mogen naast de verplichte minimumeisen uit de richtlijn, ook andere bepalingen toepassen op gedetacheerde werknemers (art. 3 lid 10 richtlijn). Dit moeten bepalingen van openbare orde zijn.

Zij oordeelde dat het bij het begrip ‘openbare orde’ alleen gaat om nationale regelgeving die zo cruciaal is voor de handhaving van de politieke, sociale of economische orde dat zij moeten worden nageleefd door iedereen die zich op het nationale grondgebied van de lidstaat bevindt.

HvJ EU, 18 december 2007. Laval tegen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Zaak C-341/05. Deze zaak betrof de vraag in hoeverre arbeidsvoorwaarden die niet door de wetgever zijn vastgesteld, van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers. Het Hof sprak zich uit tegen de vakbondsacties tegen lage lonen bij een aannemer uit Letland die een aanbestedingsopdracht in Zweden had gewonnen.

Zweden kent geen wettelijk minimumloon of algemeen verbindend verklaarde cao’s. Arbeidsvoorwaarden komen tot stand door middel van collectieve onderhandelingen. Het Hof oordeelde dat deze afspraken buiten de Detacheringsrichtlijn vielen.

Nieuws Grensoverschrijdende arbeid

Grensoverschrijdende samenwerking: hoe staat het met de grensinformatiepunten, EU-verordening en diploma-erkenning

Er is veel vooruitgang geboekt in de Nederlandse projecten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Vooral de bestuurlijke samenwerking tussen Nederland en België verloopt goed, en ook tussen Nederland en Duitsland zijn er positieve ontwikkelingen in de governance-structuren. Dit heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten tijdens een vergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

Lees het volledige bericht

Gelijk loon bij gelijk werk in EU stap dichterbij

Het Europees Parlement wil gedetacheerde werknemers binnen de EU beter beschermen en oneerlijke concurrentie een halt toeroepen. Op maandag 16 oktober nam de commissie werkgelegenheid haar standpunt over de hervorming van de regels voor de detachering van werknemers aan. Afgelopen maandag, 23 oktober, bereikten de Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming over de hervorming. Doel van de hervorming is het garanderen van eerlijke loonvoorwaarden en een goede sociale bescherming voor gedetacheerde werknemers en eerlijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven.

Lees het volledige bericht

Meer investeren in grensoverschrijdende spoor- en wegverbindingen

Lokale en regionale bestuurders roepen de EU-instellingen en nationale regeringen op meer te investeren in vervoersverbindingen in grensregio’s. Dit is van belang om de leef- en werkomstandigheden van Europese burgers in die regio’s te verbeteren. Dat is de conclusie van het rapport ‘ontbrekende verbindingen in grensregio’s’ dat de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer op 8 februari 2017 namens het Comité van de Regio’s presenteerde in Brussel.

Lees het volledige bericht

Nederlands voorzitterschap Benelux 2017 en grensoverschrijdende samenwerking

Nederland is voor het jaar 2017 voorzitter van de Benelux en heeft verscheidende grensoverschrijdende problemen op haar agenda staan. Prioriteiten zijn het bevorderen van de duurzame economische groei en veiligheid en justitie over de grens. De prioriteiten komen overeen met die van de Europese Unie in bijvoorbeeld het beleid omtrent duurzame economische groei.

Lees het volledige bericht

Elf nationale parlementen trekken gele kaart tegen voorstel detacheringsrichtlijn

Eurocommissaris Marianne Thyssen zal haar voorstel voor een eerlijkere Europese arbeidsmarkt moeten herzien nadat elf nationale parlementen deze week een gele kaart uitdeelden. Dit verzet, vanuit voornamelijk Oost-Europese lidstaten, belemmert ook de ambitie van Minister Asscher om tijdens het Nederlands voorzitterschap de Europese detacheringsrichtlijn aan te passen. De invoering van regelgeving ter bevordering van gelijk loon voor gelijk werk loopt hiermee vertraging op.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert resultaten van consultatie GROS

In september 2015 lanceerde de Europese Commissie een herziening voor Europees grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Eén van de doelen was het identificeren van obstakels voor mensen die in grensregio’s wonen en werken. Hiervoor schreef de Commissie een publieke consultatie uit waarvan de resultaten op vrijdag 8 april jl. werden gepresenteerd.

Lees het volledige bericht

Europese detacheringsconstructies moeten eerlijke concurrentie bevorderen

De voorschriften in verband met de detachering van werknemers worden door de Europese Commissie herzien. Hiermee wordt beoogd sociale dumping tegen te gaan door de detachering van werknemers te vergemakkelijken. De oneerlijke concurrentie op de Europese arbeidsmarkt wordt hiermee tegen gegaan. Om dit mogelijk te maken stelt de Commissie voor om de Europese detacheringsrichtlijn aan te passen.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Grensoverschrijdende arbeid