Online consultatie over het Europese raamwerk voor milieu-inspecties gestart

28 februari 2013Milieu

Decentrale overheden kunnen van 22 februari tot 26 mei 2013 reageren op een consultatie over de herziening van het Europese raamwerk voor milieu-inspecties. Het raamwerk bestaat uit een aanbeveling van de Europese Raad in 2001 en richtlijnen die eisen stellen op het gebied van milieu-inspecties.

Aanbeveling minimumcriteria milieu-inspecties

Milieu-inspecties verschillen in de EU lidstaten sterk van elkaar. Daarom brachten het Europees Parlement en de Europese Raad in 2001 een aanbeveling uit over minimumcriteria voor milieu-inspecties. Hierin wordt omschreven hoe milieu-inspecties moeten worden gepland en uitgevoerd.

De aanbeveling is niet bindend en leidde niet tot het gewenste resultaat. De Europese Commissie beschreef in 2007 de belangrijkste problemen. Uit de herziening van de aanbeveling zijn geen concrete activiteiten voortgekomen, behalve een voorgenomen versterking van IMPEL, het Europese kennisnetwerk over de implementatie en handhaving van milieurecht.

Mededeling tenuitvoerlegging milieuwetgeving

In 2007 verscheen een Mededeling over de uitvoering van het Europees recht. Deze mededeling werd in 2008 uitgewerkt door de uitvoering van milieuregelgeving in de Mededeling over de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving. Hierin wordt onder andere gepleit voor:

– Het voorkomen van inbreuken op het milieurecht, met name door de lidstaten bij te staan om op tijd de juiste maatregelen te nemen;
– Het vinden van de meest efficiënte manier om milieudoelstellingen te realiseren, onder andere door het houden van consultaties;
– Het verbeteren van geschillenbeslechting tussen burgers en overheid op milieugebied;
– Een sterkere dialoog met het Europees Parlement, de burger en belanghebbenden.

Mededeling vergroten voordelen milieumaatregelen

In maart 2012 deed de Commissie een Mededeling over het vergroten van de voordelen van EU milieumaatregelen. Het doel van de mededeling is het verbeteren van het toezicht en de handhaving op milieugebied. De Commissie wil dat onder andere gaan doen door:

– Het bestaande kader voor toezicht en handhaving te moderniseren;
– Te onderzoeken of nationaal toezicht en inspecties kunnen worden aangevuld door Europees toezicht en inspecties;
– Mogelijk te pleiten voor een beperkte inspectierol voor de Commissie.

MAP7

In de Mededeling wordt verwezen naar het zevende Milieu Actieprogramma. Hierin staat verdere uitwerking van de doelstelling van de Commissie om het toezicht en de handhaving te verbeteren.

Online consultatie Europese raamwerk voor milieu-inspecties

De Commissie wil het raamwerk voor milieu-inspecties verder verbeteren en is een consultatieronde gestart. De doelgroep bestaat uit met name overheden die milieu-inspecties uitvoeren. Van 22 februari tot 26 mei 2013 kunnen zij een bijdrage leveren aan de herziening.

Door:

Roel van Dijk, Kenniscentrum Europa Decentraal

Bron:

Consultation on Revision of the EU legal framework on environmental inspections, Europese Commissie 21 februari 2013

Meer informatie:

Europese Commissie, over milieu-inspecties
IMPEL, kennisnetwerk implementatie en handhaving milieurecht
Implementatie en handhaving, Milieu en Klimaat