Nieuws

Publicatie: 21 juli 2021

Door: en


De vraag naar schonere voertuigen groeit: in het laatste kwartaal van 2020 werden bijna een half miljoen elektrisch oplaadbare voertuigen geregistreerd, wat zich vertaalde in een marktaandeel van 17%. Naast een herziening van de CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens, stelt de Europese Commissie dat er een algemeen kader moet komen voor de noodzakelijke uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de EU, om deze groeiende markt van schonere voertuigen te ondersteunen.

Waarom een verordening voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen?

Mobiliteit en transport zijn essentieel voor iedere Europese burger: ze maken vrij verkeer van personen en goederen mogelijk binnen onze interne markt. Deze sectoren hebben echter een groeiende impact op het milieu. De Europese Commissie werkt daarom toe naar een duurzame transportsector. Daarvoor is een uitgebreid netwerk van oplaad- en tankinfrastructuur nodig. De bestaande Richtlijn 2014/94/EU betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen schetst het kader voor het opzetten van deze infrastructuur in de EU. Uit een evaluatie van de Commissie bleek echter dat er geen uitgebreid en compleet netwerk bestaat, mede doordat de Richtlijn onvoldoende doelmatig is. De Richtlijn biedt namelijk geen bindende methodologie voor de lidstaten om doelen te berekenen en maatregelen te treffen. Dit resulteert in grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft doelstellingen, ambities en ondersteunend beleid. De Europese Commissie heeft daarom, als onderdeel van haar ‘Fit for 55’-pakket een voorstel voor een Verordening aangekondigd die de bestaande Richtlijn zal vervangen. Met deze Verordening wordt een gemeenschappelijk Europees wetgevend kader geschetst.

Doelstelling

De doelen die de Commissie met deze Verordening nastreeft, zijn:

  • Zorgen voor een minimale infrastructuur zodat in alle vervoerswijzen en het in alle lidstaten mogelijk wordt om voertuigen op alternatieve brandstof te laten rijden;
  • Zorgen voor de volledige interoperabiliteit van de infrastructuur;
  • Zorgen voor volledige gebruikersinformatie en betalingsmogelijkheden.
Decentrale relevantie: rol van lokale en regionale autoriteiten

De Verordening bouwt in grote mate voort op de Richtlijn, maar de Commissie voorziet ook in een aantal aanpassingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de bepalingen voor de nationale beleidskaders van de lidstaten. De Verordening bevat onder andere nieuwe bepalingen over het formuleren van een strategie samen met belangrijke sectorale,  lokale en regionale belanghebbenden voor de gezamenlijke uitrol van alternatieve brandstoffen ten behoeve van  andere vervoersmodaliteiten. Daarnaast is in de Verordening opgenomen dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat hun nationale beleidskaders, waar nodig, de belangen van regionale en lokale autoriteiten in acht nemen.

Vervolgstappen

Dit voorstel is samen met de andere voorstellen uit het ‘Fit for 55’–pakket aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd. Zij zullen nu beginnen met het  wetgevingsproces en zich gaan buigen over de voorstellen. De Commissie nodigt geïnteresseerden uit om feedback te geven op het voorstel voor de Verordening. Alle feedback wordt samengevat en voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad, zodat zij dit kunnen meenemen in de verdere behandeling van het voorstel. Reageren kan op dit voorstel kan hier tot 15 september 2021.

Bron

Meer informatie

Green Deal, Kenniscentrum Europa Decentraal